Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2015.119-07
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 119 2015
The Transformation of the Port Industry Plants with the Aim of Increasing the Importance of Services. Case Studies

Authors: Michał Pluciński
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Keywords: port industry port services system transformation
Year of publication:2015
Page range:11 (99-109)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

A traditional group of port industry plants which operate in seaports, including the biggest Polish seaports, is made up of the plants importing cheap raw materials by sea. With a direct access to sea transport they use the so-called "scale effect". Since the com­mencement of the system transformation in Poland these plants have been undergoing organizational, proprietary and functional alterations. One of the most important direc­tions of these changes has been an increase in the importance of services in the functioning of the plants. What is manifest in the case of the fertilizer companies from Police, Gdańsk and Szczecin is that they have been developing their services in order to meet both their individual and external entities' needs, although their industrial operations are still pre­dominant. However, the remaining plants situated in the Polish seaports and analyzed in this article have changed their business activity from industrial operations to services. They have gradually abandoned production and replaced the handling which was carried out solely to meet their individual needs with the development of services provided to external customers and new merchandise. This process has been taking place in relation to the Baltchem, the Siarkopol Gdańsk and the formerly operational Huta Szczecin. It is reasonable to predict that in the future the Polish port industry sector will exhibit growing tendencies towards the increasing importance of: - services complimentary to industrial operations, - services provided to external entities, - situation in which external investors, primarily in the services sector, will oper- ate on the port land which is not used by the ports in order to meet their indi­vidual needs, - replacing industrial operations with services. 
Download file

Article file

Bibliography

1.Alfa Terminal Szczecin, 2015, www.alfaterminal.pl. Baltchem, 2015, http://baltchem.com.pl.
2.Baltchem, 2013, internal resources.
3.Fosfory, 2015, www.fosfory.pl.
4.Grupa Azoty Z.Ch. Police, 2015, http://zchpolice.gmpaazoty.com/pl.
5.Jarmarczysk P., A. Rzempala., Użeglownienie Odrzańskiej Drogi Wodnej warunkiem rozwoju gospodarczego, 2nd International Maritime Congress in Szczecin, June 12-14, 2014.
6.Karpiński A., Przemiany strukturalne w procesie transformacji Polski 1989-2003-2025, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
7.Klamut M., Ewolucja struktury gospodarczej w krajach wysoko rozwiniętych, Wyd. Aka¬demii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 1996.
8.Kołowski A., J. Wysocki., Zmiany strukturalne w gospodarce polskiej, Demografia przedsiębiorstw, 2012, www.praktycznateoria.pl/zmiany-w-stmkturze/.
9.Kotowska I., M. Mańkowska, M. Pluciński., Uwarunkowania i kierunki aktywizacji obszaru portowego zlokalizowanego na północ od terminalu morskiego portu Po¬lice, Szczecin 2009 (unpublished).
10.Kotowska I., M. Pluciński., Port morski Police a sieci logistyczne - analiza i ocena kie-
11.runków rozwoju portu, „Logistyka" 2007, No. 1.
12.Krono-Chem, 2013, internal resources.
13.Luks K., Port Elbląg w polityce morskiej państwa, Wyd. EUH-E, Elbląg 2009.
14.Ładysz J., Polityka strukturalna Polski i Unii Europejskiej, PWN, Warszawa 2008. Mańkowska M., Możliwości obsługi wybranych grup ładunkowych w porcie morskim
15.Police, Zeszyty Naukowe US No. 589, Ekonomiczne Problemy Usług No. 49, Europa Bałtycka. Przeszłość, teraźniejszość, nowe wyzwania, ed. A.S. Grzelakow-ski, P. Niedzielski, M. Pluciński, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczeciń-skiego, Szczecin 2009.
16.Pluciński M., Polskie porty morskie w zmieniającym się otoczeniu zewnętrznym, CeDe-
17.Wu, Warsaw 2013.
18.Siarkopol Gdańsk, 2015, www.siarkopol.gda.pl.
19.Siarkopol Gdańsk and Siark-Port, 2013, internal resources.
20.Zarzecki, D. (ed.)., Strategia rozwoju morskiego portu Police w latach 2006-2020, Po-lice 2006.
21.Zakłady Nawozowe Fosfan, 2013, internal resources. Zakłady Nawozowe Fosfory, 2013, internal resources.