Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2015.120-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 120 2015
Zagrożenia wynikające z planowanych zmian w regulacjach dotyczących cen transferowych
(Risks arising from changes planned in transfer pricing regulations)

Authors: Michał Piechocki
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: transfer pricing economics taxes duties entrepreneurs
Year of publication:2015
Page range:12 (79-90)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The purpose of this publication is to present the upcoming legislative modifications in transfer pricing and their analysis in terms of changing the scope of a nuisance for entrepreneurs. All new responsibilities result in an increase of troubles connected with conducting the business, and any limitation of duties cause the opposite effect. The main thesis assumes that the amendments in the rules on transfer pricing that is about to happen will create numerous threats for taxpayers. This paper was created on the basis of the literature on similar subject, existing and draft legal acts.
Download file

Article file

Bibliography

1.Kosieradzki T., Piekarz R., Ceny transferowe: mechanizmy ustalania i zarządzanie ryzykiem, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
2.Bany K., Wytyczne w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz administracji podatkowych, Lex, Warszawa 2012.
3.KOM(2009) 472, wersja ostateczna, Bruksela, 14.09.2009.
4.Ministerstwo Finansów, Odpowiedź na zalecenia pokontrolne zawarte w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 12 stycznia 2015 r., skierowana do Krzysztofa Kwiatkowskiego, Warszawa 2015.
5.Pozostałe źródła:
6.Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. z 1991 r nr 80 poz. 350.
7.Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. z 1992 r. nr 21 poz. 86.
8.Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2015 r. poz. 1932.