Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2015.120-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 120 2015
Rachunkowość finansowa i zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego
(Accounting and management accounting for local government)

Authors: Bogumiła Leszczyńska-Konczanin
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Keywords: legal requirements accounting financial reporting effectiveness efficiency monitoring results
Year of publication:2015
Page range:14 (53-66)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The accounting system of the local government is determined by the specific of their performance. The accounting system of these units must be created not only on the basis of the principles determined by The Accounting Act, but also according to the principles established especially for these units. Accounting system is an essential tool for the effective management of both parties, companies and local government units. A lot of financial and non-financial reports must be generated in the process of management. To achieve planned effectiveness and efficiency both parties, companies and local government units, are forced to create management accounting system going over the financial data, covering all aspects of the performance. An example of such a solution might be – created originally for companies – balanced scorecard. The implementation of such a card for local government units, included theirs visions, missions and objectives correlated with the established system of measurable and realistic indicators should provide the improvement of the quality of the public tasks’ performing. For the sufficiency of accounting system, sufficient software is also required.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bielawski R., Nowe ujęcie strategicznej karty wyników w realizacji strategii gminy, „Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae” [Wydział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach] 2014, nr 3.
2.Ćwiklicki M., Władyka A., Zastosowanie zrównoważonej karty wyników w Urzędzie Miasta Tarnowa, artykuł ST 2009/7-8/110-117, http://www.lex.pl/akt/-/akt/zastosowanie-zrownowazonej-karty-wynikow-w-urzedzie-miasta-tarnowa [27.12.2015].
3.Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. z 1997 r. nr 78 poz. 483 ze zm.
4.Nowak E., Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie, CeDeWu, Warszawa 2012.
5.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej, Dz.U. z 2014 r. poz. 119 ze zm.
6.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, t.j., Dz.U. z 2014 r. poz. 1773.
7.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, t.j., Dz.U. z 2013 r. poz. 289.
8.Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, Dz.U. z 1998 r. Nr 96 poz. 603 ze zm.
9.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, t.j., Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.
10.Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, t.j., Dz.U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.
11.Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, t.j., Dz.U. z 2013r. poz. 596 ze zm.
12.Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, t.j., Dz.U. z 2015 r., poz. 388.
13.Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, t.j., Dz.U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.
14.Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, t.j., Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.
15.Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, t.j., Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.
16.Winiarska K., Kaczurak Kozak M., Rachunkowość budżetowa, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2010.