Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 121 2015

Year of publication: 2015

Articles

# Title Page range Authors Actions
1.

Krzysztof B. Matusiak – organizator, badacz innowacji i przedsiębiorczości


(Krzysztof B. Matusiak - organizer, researcher innovation and entrepreneurship)
14 (13-26) Jerzy Cieślik, Edward Stawasz More
2.

Innowacje w transporcie – na przykładzie badań w sektorze transportowym


(Innovation in transport – empirical study in polish transport sector)
16 (27-42) Dariusz M. Trzmielak, Mariusz Woźniakowski More
3.

Innowacyjność a proces rozwoju więzi partnerskich przedsiębiorstw


(Innovativeness and development proces of entrepreneurs partnership)
22 (43-64) Anna Adamik More
4.

Crowdsourcing jako współczesne narzędzie kształtowania otwartych modeli procesów innowacyjnych


(Crowdsorcing – the tool for development of innovation processes open models)
30 (65-94) Piotr Niedzielski, Sylwia Henhappel More
5.

Polityka innowacyjna i funkcjonowanie centrów badawczo-rozwojowych w Polsce


(Selected aspects of the functioning research and development centers in Poland)
16 (95-110) Adam Rosiński More
6.

Innowacje rynku usług w redefinicji działalności usługowej


(Innovation services market in redefinition service activity)
12 (111-122) Monika Wodnicka More
7.

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw sektora usług według poziomu zaangażowanej wiedzy


(Enterprises innovative activity in service sector the level of knowledge intensity)
16 (123-138) Dorota Starzyńska More
8.

Wybrane aspekty polskich przedsiębiorstw o statusie centrum badawczo-rozwojowego w latach 2008–2014


(Research and development centers in poland in the years 2008–2014 selected aspects)
12 (139-150) Adam Rosiński, Michał Zdanowski More
9.

Perspektywa wsparcia projektów innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw ze środków unijnych na przykładzie Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój


(The prospect of supporting innovative projects of smes from the eu funds – the example of the smart development operational programme)
14 (151-164) Renata Lisowska, Jarosław Ropęga More
10.

Usługi doradztwa biznesowego – refleksje z perspektywy konsultanta


(Business consultancy services consultants reflections)
14 (165-178) Stanisław M. Szukalski More
11.

Rola doradztwa gospodarczego w zarządzaniu w mikroprzedsiębiorstwach


(The role of business consulting in the management of micro-enterprises)
14 (179-192) Edward Stawasz More
12.

Wybrane zagadnienia funkcjonowania organizacji wirtualnych – wymiar teoretyczny i empiryczny


(The concepts of creation and operation of virtual organizations – theoretical and empirical study)
30 (193-222) Małgorzata Matusiak More
13.

Terytorium – miejsce budowania konkurencyjności podmiotów gospodarczych


(Territory – a place where enterprises competitiveness emerges)
14 (223-236) Aleksandra Nowakowska More
14.

Koncepcja Smart City a innowacyjne podejście do zarządzania sprawami publicznymi w mieście


(The concept of Smart City and an innovative approach to urban governance of public affairs)
18 (237-254) Danuta Stawasz More
15.

Samorząd miejski jako podmiot stymulujący wzrost gospodarczy


(The municipal government as the subject stimulating the growth in the economy)
10 (255-264) Robert Jaruga More
16.

Spółka miejska w usługach komunalnych


(Municipal company in the urban facility)
14 (265-278) Dominik Gralka More
17.

Uczelniany scouting wiedzy jako element systemu komercjalizacji wiedzy w ramach uczelni wyższej


(Knowledge scouting – system for commercialization of knowledge)
14 (279-292) Paweł Głodek, Magdalena Wiśniewska More
18.

Koncepcja Living Lab we wdrażaniu nowych rozwiązań w organizacjach – przykład scoutingu wiedzy w Uniwersytecie Łódzkim


(The implementation of living lab in universities – knowledge scoutingu at university of Łódź)
18 (293-310) Magdalena Wiśniewska More
19.

Współpraca nauki z biznesem na przykładzie szkolnictwa zawodowego w województwie łódzkim a kwestia talentów kadr w przedsiębiorstwach


(Co-operation between academia and business, illustrated by the example of vocational education in the lodz region – talent shortage among employees)
16 (311-326) Monika Fabińska More
20.

Innowacyjny most edukacyjny nauczania logistyki w szkołach ponadgimnazjalnych – projekt platformy e-learningowej EduBridge


(Innowational learning in logistic education e-learning platform project – EduBridge)
10 (327-336) Mariusz Jedliński, Justyna Maria Myszak, Mariusz Sowa More
21.

Źródła, ograniczenia i efekty aktywności innowacyjnej a instytucje wsparcia biznesu w małych innowacyjnych firmach w regionie dolnośląskim w latach 2010–2012


(Sources, barriers and effects of innovation activity and business support organizations in small innovative companies in industry in lower silesia province in 2010–2012)
16 (337-352) Jadwiga Gorączkowska More
22.

Współpraca przedsiębiorstw w korytarzu łódzko-warszawskim – analiza wyników badań


(The cooperation of enterprises in the lodz-warsaw corridor – an analysis of case)
14 (353-366) Magdalena Ratalewska More
23.

Motywy i bariery współpracy przedsiębiorstw w klastrach – analiza empiryczna


(Motives for and barriers to cooperation between enterprises in the lodz–warsaw corridor)
13 (367-379) Monika Fabińska More