Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 116 2015
Ryzyko w opinii mikroprzedsiębiorców – szansa czy zagrożenie?
(Risk in opinion of microentrepreneurs – chance or threat?)

Authors: Hanna Soroka-Potrzebna
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: risk chance threat microenterprise
Year of publication:2015
Page range:7 (262-268)

Abstract

The risk means not only the risk of loss, but it is also an opportunity to achieve higher profit, -than-the enterprise expected. Entrepreneurs should be aware of both, the negative and the positive side of risk. Identifying risk with only one of this sides exposes enterprise business activities on the loss of unique occasions or on the very high level of risk. Proper perception of risk is the basic ability to  further analysis and management of risk. The article refers to the largest group of entrepreneurs, which are microentrepreneurs. The group that is especially sensitive on risk due to the size of the business and the fact that even one wrong decision can cause the necessity to close the business. Therefore, for effective risk management, by this group of subjects, it is essential to have a proper understanding of the concept of the risk.  
Download file

Article file

Bibliography

1.Atkins I., Bates I., Insurance, Global Professional Publication, London 2008.
2.Bednarczyk T.H., Instrumenty wspierania eksportu. Kredyty i ubezpieczenia, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000.
3.Dudziński J., Knap R., Handel zagraniczny, Wyd. Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu
4.w Szczecinie, Szczecin 1999.
5.Finanse przedsiębiorstwa, red. J. Szczepański, L. Szyszko, PWE, Warszawa 2007.
6.www.stat.gov.pl.
7.Kaczmarek T.T., Zarzycki M., Poradnik eksportera, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz–Warszawa 2005.
8.Rejda G.E., Principles of Risk Management and Insurance. Eleventh Edition, Pearson, New Jersey 2011.
9.Zarządzanie ryzykiem, red. K. Jajuga, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007.