Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188     DOI: 10.18276/ept.2019.1.45-07
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 1 (45) 2019
The use of cultural institutions in tourism as an incentive for local development - the case of National Museum in Wroclaw
(Wykorzystanie instytucji kultury w turystyce jako stymulatora rozwoju lokalnego na przykładzie Muzeum Narodowego we Wrocławiu)

Rok wydania:2019
Liczba stron:11 (73-83)
Klasyfikacja JEL: O31 Z19 Z32
Słowa kluczowe: instytucja kultury turystyka kulturowa sektor kreatywny rozwój lokalny
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Julita Izabela Zaprucka
Wrocław University of Economics

Elżbieta Nawrocka
Wrocław University of Economic

Jens Baumann
Chemnitz University of Technology

Abstrakt

Celem autorów artykułu jest wskazanie możliwości wykorzystania instytucji kultury na rynku turystycznym jako stymulatora rozwoju lokalnego i oceny wybranej instytucji kultury z perspektywy podmiotu kreatywnego. Do badania wybrano Muzeum Narodowe we Wrocławiu (NM). Jako metodę badawczą zastosowano analizę literatury polskiej i zagranicznej oraz źródeł wtórnych pochodzących z wybranej instytucji kultury. Wykorzystano również dane z wywiadów swobodnych z kierownictwem badanej jednostki i zastosowano syntezę, która pozwoliła na opracowanie autorskich cech muzeum jako podmiotu kreatywnego, wśród których szczególną uwagę zwrócono na aktywność strony internetowej. Przedstawione w artykule wyniki badań wskazują, że NM spełnia kryteria podmiotu sektora kreatywnego i tym samym stymuluje rozwój lokalny. Jego rozwój jako podmiotu kreatywnego napotyka jednak na bariery, głównie natury prawnej, finansowej oraz politycznej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Altkorn, J. (1995). Marketing w turystyce. Warsaw: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
2.Annual Factual Reports of the National Museum in Wrocław covering the years 2014-2017.
3.Balińska, A. (2016). Znaczenie turystyki w rozwoju gmin wiejskich na przykładzie obszarów peryferyjnych wschodniego pogranicza Polski. Warsaw: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
4.Bayliss, D. (2004). Denmark’s creative potential: the role of culture within Danish urban development strategies.
5.International Journal of Cultural Policy, 1 (10), 5-28. D0I:10.1080/1028663042000212300.
6.Biostat (2015). Badanie ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku w ujęciu powiatowym i subregionalnym.
7.Brol, R. (ed.) (1998). Zarządzanie rozwojem lokalnym - studium przypadków. Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
8.Buczkowska, K. (2008). Turystyka kulturowa. Przewodnik metodyczny. Poznań: Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu.
9.Cerisola, S. (2018). Creativity and local economic development: The role of synergy among different talents. Regional Science, 2 (97), 199-215. D0I:10.1111/pirs.12254.
10.Dziedzic, E. (2014). Branże kreatywne i turystyka jako czynniki rozwoju lokalnego miast w Polsce. In: G. Gołembski, A. Niezgoda (eds.), Turystyka wobec zmian współczesnego świata (pp. 227-240). Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
11.Ecorys (2009). Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych (Analysis of the needs and development of creative in¬dustries). Retrieved from: https://nck.pl/upload/attachments/302357/analiza_potrzeb_i_rozwoju_przemysw_kreat- ywnych.pdf (20.01.2019).
12.European Commission. (2010). Unlocking the potential of cultural and creative industries. COM, 183. Green Paper. Retrieved: https://eur-lex.europa.eu/legal-content (20.01.2019).
13.Florida, R. (2002). The rise of the creative class: And how it’s transforming work, leisure, community and everyday life. New York: Basic Books.
14.Florida, R., Mellander, C., Stolarick, K. (2008). Inside the black box of regional development: Human capital, the creative class and tolerance. Journal of Economic Geography, 8, 615-649. DOI:10.1093/jeg/lbn023.
15.Gołuchowski, J., Spyra, Z. (eds.) (2014). Zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej. Warsaw: CeDeWu.
16.Gutowska, K. (ed.) (2000). Problemy zarządzania dziedzictwem kulturowym. Cracow: Res Publica Multimedia.
17.KEA European Affairs (2006). The economy of culture in Europe. Retrieved from: http://www.keanet.eu/ecoculture/ studynew.pdf. (21.01.2019).
18.Kosmaczewska, J. (2013). Turystyka jako czynnik rozwoju obszarów wiejskich. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
19.Kowalczyk, A. (2008). Współczesna turystyka kulturowa - między tradycją a nowoczesnością. In: A. Kowalczyk (ed.),
20.Turystyka kulturowa. Spojrzenie geograficzne (pp. 9-57). Warsaw: Uniwersytet Warszawski.
21.Kruczek, Z. (2016). Frekwencja w atrakcjach turystycznych w latach 2011—2015. Warsaw-Cracow: Polska Organizacja Turystyczna.
22.Landry, C. (2008). The Creativity City. A Toolkit for Urban Innovators. London: Earthscan.
23.Loukaitou-Sideris, A., Soureli, K. (2011). Cultural Tourism as an Economic Development Strategy for Ethnic Neighbourhoods. Economic Development Quarterly, 1 (26), 50-72.
24.Łazarek, R. (2004). Ekonomika turystyki. Warsaw: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
25.Łaźniewska, E. (ed.) (2012). Turystyka w rozwoju lokalnym. Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
26.MacDonald, R., Jolliffe, L. (2003). Cultural rural tourism. Evidence from Canada. Annals of Tourism Research, 2 (30), 307-322. DOI:10.1016/S0160-7383(02)00061-0.
27.Małek, J. (2003). Turystyka kulturowa jako czynnik rozwoju lokalnego. Prace i Studia Geograficzne, 32, 13-34.
28.Medlik, S. (1995). Leksykon podróży, turystyki i hotelarstwa. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
29.Myerscough, J. (1988). The Economic Importance of the Arts in Great Britain. London: Policy Studies Institute.
30.Namyślak, B. (2014). Sektor kreatywny w gospodarce. Gospodarka Narodowa, 2, 153-176.
31.Nawrocka, E. (2011). Kierunki rozwoju gospodarki turystycznej w Polsce w świetle współczesnych teorii wzrostu gosp¬odarczego i rozwoju. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 16, 25-40.
32.Niemczyk, A., Seweryn, R. (2015). Turystyka muzealna. Przypadek Muzeum Narodowego w Krakowie. Cracow: Proksenia.
33.Przecławski, K. (1996). Człowiek a turystyka: zarys socjologii turystyki. Cracow: Albis.
34.Santagata, W. (2002). Creativity, Fashion, and Market Behaviour. Working paper, 5, Universita di Torino.
35.Scott, A. (2004). Cultural-Products Industries and Urban Economic Development Prospects for Growth and Market Contestation in Global Context. Urban Affairs Review, 4 (39), 461-482.
36.Sharpley, R., Telfer, D.J. (2002). Tourism and development. Clevedon: Channel View Publications.
37.Szczepanowski, A. (2015). Ekonomika turystyki kulturowej. Warsaw: Difin.
38.Szomburg, J. (ed.) (2002). Kultura i przemysły kultury szansą rozwojową dla Polski. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
39.Throsby, D. (2001). Economics and Culture. Cambridge: Cambridge University Press.
40.Towse, R. (2010). A textbook of cultural economics.' Cambridge: Cambridge University Press.
41.UNESCO, UNDP (2013). Creative Economy Report. Retrieved from: http://www.unesco.org/ culture/pdf/creative-econ- omy-report-2013.pdf (20.01.2019).
42.Ustawa z dnia 21.11.1996 o muzeach. Dz.U. 2012, poz. 987, z późn. zm.
43.Ustawa z dnia 25.10.1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Dz.U. 2001, nr 13, poz. 123, z późn. zm. von Rohrscheidt, A.M. (2010). Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy. Poznań: KulTour.pl. Wojtasiewicz, L. (1997). Czynniki rozwoju lokalnego - nowe ujęcia metodologiczne. Biuletyn KPZK PAN, 117, 7-18.