Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2019.1.45-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 1 (45) 2019
Regional tourism organizations in Poland: models of operation and cooperation with the environment. relation systems and features
(Modele funkcjonowania regionalnych organizacji turystycznych w Polsce i ich współpracy z otoczeniem. Systemy i cechy relacji)

Autorzy: Wojciech Fedyk
University School of Physical Education in Wrocław

Mariusz Sołtysik
University School of Physical Education in Wrocław
Słowa kluczowe: system organizacji regionalne organizacje turystyczne otoczenie organizacji turystycznych
Rok wydania:2019
Liczba stron:13 (39-51)
Klasyfikacja JEL: Z30 L30 L83
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule zaprezentowano wyniki identyfikacji cech wyróżniających regionalnych organizacji turystycznych (ROT) i potwierdzających ich przynależność do systemu organizacji oraz oceny modeli funkcjonowania i współpracy ROT-ów w Polsce z ich otoczeniem na tle różnych koncepcji systemów i typów relacji organizacji z interesariuszami w otoczeniu bliższym i dalszym. Dokonana analiza wskazuje, że zasady, formy i stopień nasilenia współpracy ROT-ów z ich otoczeniem mogą mieć wpływ na skuteczność działania tych organizacji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ackoff, R.L. (1973). O systemie pojęć systemowych. Prakseologia, 2 (46), 25-46.
2.Argyris, C. (1965). Zrozumienie zachowania ludzkiego w organizacji; jeden punkt widzenia. In: M. Haire (ed.),
3.Nowoczesna teoria organizacji (ch. 5). Warsaw: PWN.
4.Bielski, M. (1996). Organizacje — istota, struktura, procesy. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Bogacz-Wojtanowska, E. (2008). Funkcjonowanie przedsiębiorstwa społecznego w otoczeniu. Ekonomia Społeczna, 2, 19-25.
5.Bolesta-Kukułka, K. (1993). Jak patrzeć na świat organizacji. Warsaw: PWN.
6.Bolesta-Kukułka, K. (1997). Świat organizacji. In: A. K. Koźmiński, W. Piotrowski (eds.), Zarządzanie. Teoria i praktyka (pp. 74-79). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
7.Bratnicki, M. (2006). Transformacja przedsiębiorstwa. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
8.Chajęcki, A., Krzakiewicz, C., Chajęcki, M. (2012). Elastyczność organizacji a turbulentne otoczenie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 737, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 56, 9-36.
9.Czarnecka, A., Słocińska, A. (2010). Nowoczesne struktury organizacyjne a zarządzanie wiedza i innowacyjnością. In: R. Knosala (ed.), Komputerowo zintegrowane zarządzanie, vol. 1 (pp. 287-296). Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją.
10.Fedyk, W. (2018a). Cele gospodarcze regionalnych organizacji turystycznych w Polsce. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2 (42), 157-164.
11.Fedyk, W. (2019). Ochrona przyrody w działalności regionalnych organizacji turystycznych w Polsce. In: M. Nocoń, T. Pasierbek, J. Sobczuk, B. Walas (eds.), Parki narodowe i otoczenie społeczno-gospodarcze. Skazani na dialog (pp. 203-218). Sucha Beskidzka: Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej.
12.Fedyk, W. (2018b). Regionalne organizacje turystyczne jako Destination Management Company - probiznesowy model działania. Folia Turistica, 47, 27-52.
13.Fedyk, W. (2015). Struktura zarządów regionalnych organizacji turystycznych w Polsce jako uwarunkowanie skuteczności działania organizacji. Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu, 51, 26-37.
14.Fedyk, W., Kachniewska, M. (2016). Uwarunkowania skuteczności funkcjonowania regionalnych organizacji turystyc¬znych w Polsce w formule klastrów turystycznych. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 1 (33), 135-150.
15.Fedyk, W., Meyer, B., Potocki, J. (2017). Nowa koncepcja zarządzania regionami turystycznymi. Studia Oeconomia Posnaniensia, 4 (4), 50-81.
16.Fedyk, W., Morawski, M. (2014). Regionalne organizacje turystyczne - organizacjami współpracy. Prawda czy fałsz?
17.Folia Turistica, 32, 241-274.
18.Fedyk, W., Morawski, M. (2016). Uwarunkowania skuteczności funkcjonowania regionalnych organizacji turystycznych w obszarach recepcji turystycznej w Polsce. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 1 (33), 107-124.
19.Fedyk, W., Morawski, M., Morawska-Bąkowska, U., Langer, F., Jandova, S. (2018). Model of cooperation in the net¬work of non-enterprise organizations on the example of Regional Tourist Organizations in Poland. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 4 (44) (in press).
20.Flaszewska, S., Zakrzewska-Bielawska, A. (2013). Elastyczność struktury organizacyjnej przedsiębiorstw opartych na wiedzy. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 4 (49), 39-50.
21.Griffin, R.W. (2004). Podstawy zarządzania organizacjami. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
22.Jamka, B. (2011). Wartości a model biznesowy zarządzania różnorodnością. Master of Business Administration, 6 (113), 65-75.
23.Jednoralska, A. (2012). Budowa i diagnoza organizacji uczących się. In: B. Glinka, M. Kostera (eds.), Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Organizacje, konteksty, procesy zarządzania (pp. 471-487). Warsaw: Wolters Kluwer Business.
24.Kaczmarek, B. (2001). Organizacje. Polityka. Władza. Struktury. Warsaw: Międzynarodowa Szkoła Menedżerów.
25.Kaczmarek, B. (2012). Organizacja ucząca się jako nowa wartość firmy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego,
26.737, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 56, 457-479.
27.Korzeniowski, L. (2005). Menedżment. Podstawy zarządzania. Cracow: EAS.
28.Kotarbiński, T. (1975). Traktat o dobrej robocie. Wrocław: Ossolineum.
29.Koźmiński, A.K. (ed.) (1983). Współczesne teorie organizacji. Warsaw: PWN.
30.Kożuch, B. (2007). Nauka o organizacji. Warsaw: CeDeWu.
31.Krupski, R. (2006). Elastyczność organizacji - elementy teorii. Zeszyty Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, 2 (9), 4-11.
32.Krupski, R. (ed.) (2008). Elastyczność organizacji. Wrocław: UE.
33.Krzyżanowski, L. (1999). O podstawach kierowania organizacjami inaczej, paradygmaty, metafory, modele, filozofia, metodologia, dylematy, trendy. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
34.Krzyżanowski, L. (1994). Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu. Warsaw: PWN.
35.Leavitt, H.J. (1965). Applied organization change in industry: structural, technical and human approaches. In: J.G. March (ed.), Handbook of organization (pp. 1144-1170). Chicago: Rand McNally & Co.
36.Nalepka, A., Bak, J. (2012). Model systemu wczesnego rozpoznania zmian otoczenia organizacji wspomagającego infor¬macyjnie decyzje strategiczne. In: A. Stabryła, S. Wawaka (eds.), Metody badania i modele rozwoju organizacji (pp. 141-153). Cracow: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
37.Osbert-Pociecha, G. (2011). Proces organizacyjnego uczenia się jako sposób na niepewność. Master of Business Administration, 3 (110), 49-62.
38.Pasieczny, L. (ed.) (1981). Encyklopedia organizacji i zarządzania. Warsaw: PWN.
39.Perechuda, K., Sobińska, M. (ed.) (2008). Scenariusze, dialogi i procesy zarządzania wiedzą. Warsaw: Difin.
40.Peszko, A. (2002). Podstawy zarządzania organizacjami. Cracow: Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica.
41.Puchalski, J. (2008). Podstawy nauki o organizacji. Wrocław: Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. T. Kościuszki.
42.Rosińska, M. (2008). Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa w oparciu o teorie instytucjonalne - koncepcja „instytucjon¬alizmu organizacyjnego przedsiębiorstw”. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 221, 257—275.
43.Szacka, B. (2003). Wprowadzenie do socjologii. Warsaw: Oficyna Naukowa.
44.Waterman, R., Peters, T. (1986). W poszukiwaniu doskonałości w biznesie. Cz. IV: System wartości. Wektory. Miesięcznik Społeczno-Ekonomiczny PTE, 11/12, 39-43.
45.Zieleniewski, J. (1976). Organizacja zespołów ludzkich. Warsaw: PWN.