Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2018.4.44-13
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 4 (44) 2018
Functioning of sport and recreation facilities of the city of Poznan in the opinion of service providers
(Funkcjonowanie obiektów sportowo-rekreacyjnych miasta Poznania w opinii usługodawców)

Autorzy: EWA KRUSZYŃSKA
University of Szczecin, Faculty of Physical Culture and Health Promotion Department of Individual Sports, Tourism and Recreation

ĽUDMILA JANČOKOVÁ
Matej Bel University, Banska Bystrica Faculty of Arts Department of Physical Education and Sports

ELŻBIETA SIEŃKO-AWIERIANÓW
University of Szczecin, Faculty of Physical Culture and Health Promotion Department of Human Functional Anatomy and Biometry
Słowa kluczowe: infrastruktura sportowo-rekreacyjna zarządzanie obiektem sportowo-rekreacyjnym badania ankietowe
Rok wydania:2018
Liczba stron:11 (157-167)
Klasyfikacja JEL: L83 L88 I15
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Zarządzanie obiektem sportowo-rekreacyjnym ma służyć efektywnemu wykorzystaniu potencjału, który niesie ze sobą dana infrastruktura. Obecnie obiekt sportowo-rekreacyjny musi być nie tylko nowoczesny pod względem technicznym, ale musi dostosować się do zmieniających się potrzeb klientów. Rozbieżność celów stawianych przed usługodawcami polega na tym, że wymusza się dążenia z jednej strony do osiągania satysfakcji z wyników finansowych a z drugiej do realizacji społecznego celu działania obiektu sportowo-rekreacyjnego, który może okazać się sprzeczny z racjonalnym efektywnościowym i ekonomicznym działaniem. Celem pracy była ocena funkcjonowania obiektów sportowo-rekreacyjnych przez osoby zarządzające danym kompleksem na terenie miasta Poznania, w aspekcie czynnika ekonomicznego, konkurencyjności i polityki prowadzonej w sektorze sportu i rekreacji przez władze Urzędu Miasta Poznania. Dla realizacji celów pracy przeprowadzono ba¬dania ankietowe wśród 38 osób zarządzających wybranymi obiektami sportowo-rekreacyjnymi. Z dokonanej analizy statystycznej wynika, że wszystkie badane czynniki mają znaczenie w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów sportowo-rekreacyjnych. Na ustalanie cen usług największy wpływ mają koszty prowadzenia obiektu sportowo-rekreacyjnego oraz ceny w konkurencyjnych placówkach. Niepokojący jest fakt, iż tylko 40% badanych pozytywnie oceniło politykę prowadzoną przez Urząd Miasta w sektorze sportu i rekreacji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dębski, K., Kozłowski, K., Wawrzak, K. (2010). Zarządzanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi. Dobre Praktyki PPP. GUS (2018). Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej w 2017r. Warsaw.
2.Ministerstwo Sportu i Turystyki. (2017). Najlepsze praktyki: zarządzanie obiektami sportowymi. Warsaw: IREM.
3.Payne, A. (1996). Marketing usług. Warsaw: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
4.Rogoziński, K. (2000). Usługi rynkowe. Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
5.Trześniowski, R. (2000). Wychowanie fizyczne a sport. In: K. Zuchory (ed.), Myśli i uwagi o wychowaniu fizycznym i sporcie (pp. 48-60). Warsaw: Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie.
6.Widawska-Stanisz, A. (2015). Jakość usług sportowo-rekreacyjnych. Quality in Sport, 1, 65-75.