Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2018.4.44-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 4 (44) 2018
"Roztocze - witalnosc z natury" brand as an indicator of abiotic assets in marketing slogans and tourism products
(Marka „roztocze - witalność z natury" jako identyfikator walorów przyrody nieożywionej regionu w hasłach marketingowych i produktach turystycznych)

Autorzy: TERESA BRZEZIŃSKA-WÓJCIK
Maria Curie Skłodowska University in Lublin Faculty of Earth Sciences and Spatial Management
Słowa kluczowe: potencjał turystyczny funkcja turystyczna Roztocze
Rok wydania:2018
Liczba stron:11 (57-67)
Klasyfikacja JEL: Z32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Zaprezentowano wyniki badań nad oceną marki „Roztocze - Witalność z natury” jako wyróżnika walorów przyrody nieożywionej regionu w kontekście haseł marketingowych i produktów turystycznych. Założone cele zrealizowano stosując metody kwerendy i inwentaryzacji, odsiewu i analizy możliwości rozwoju. Uzyskane wyniki wskazują, że spośród walorów przyrody nieożywionej marka najczęściej przywołuje krajoznawcze (wzgórza, doliny, odsłonięcia skał kredowych, eoceńsklch i mioceńskich) i wypoczyn¬kowe (wody podziemne). Brakuje odniesienia do walorów specjalistycznych. W najszerszym zakresie identyfikuje walory przyrody nieożywionej Roztocza Tomaszowskiego. Hasła marketingowe nawiązują zwłaszcza do walorów wypoczynkowych (strumyk, roztoczańska fala, kajaki, słoneczne plaże) i krajoznawczych (kamieniołomy, ekspozycje skał i skamieniałości). Przeważnie proponowane są produkty-szlaki; brakuje produktu-obszaru oraz produktów-rzeczy przywołujących wspomnienia związane z marką i Roztoczem jako regionem turystycznym.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Atlas statystyczny Polski (2018). Warsaw: Główny Urząd Statystyczny.
2.Błażejczyk, K., Kunert, A. (2011). Bioklimatyczne uwarunkowania rekreacji i turystyki w Polsce. Warsaw: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk.
3.Bogdanowski, J. (1971). Wstępne rozeznanie krajobrazów o przewadze elementów naturalnych i kulturowych (mapa). Warsaw: Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Przestrzennego Polskiej Akademii Nauk, book 68.
4.Brzezińska-Wójcik, T. (2017). Zasoby przyrody nieożywionej Roztocza jako podstawa kreowania obszarowego produktu turystycznego. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie. Turystyka i Rekreacja 2(20), 5-22.
5.Brzezińska-Wójcik, T. (2018a). Use of biotic resources of Roztocze in tourism offers in the context of the theoretical con¬cept of tourism area product. Polish Journal of Natural Sciences, 3 (33), 455-485.
6.Brzezińska-Wójcik, T. (2018b). Marka „Roztocze - Witalność z natury” jako identyfikator walorów przyrody ożywionej regionu w hasłach marketingowych i produktach turystycznych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 535, 9-25.
7.Buraczyński, J. (1995). Regiony geomorfologiczne Roztocza. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, B, 48, 59-73.
8.Chmiel, S., Michalczyk, Z., Turczyński, M. (1997). Ocena jakości wód podziemnych i powierzchniowych Roztocza.
9.Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, B, 52, 77-102.
10.Chmielewski, T., Sowińska-Świerkosz, B., Kułak, A., Chmielewski, S. (2014). Krajobrazy Roztocza: dziedzictwo natury i kultury. Lublin: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.
11.Ciężkowski, W., Porwisz, B., Zuber, A. (2003). Geneza i wiek wód siarczkowych Horyńca Zdroju i Ratoszyna. Współczesne Problemy Hydrogeologii, 9 (part 2), 95-102.
12.Dwyer, L., Chulwon, K. (2003). Destination competitiveness: determinants and indicators. Current Issues in Tourism, 5
13.(6) , 369-413.
14.Dziedzic, E. (1998). Obszar recepcji turystycznej jako przedmiot zarządzania strategicznego. Warsaw: Szkoła Główna Handlowa.
15.Fedyk, W., Gruszka, I., Krajewska-Smardz, A. (2014). Ocena wizerunku marki turystycznej Polski według opinii ob¬cokrajowców. Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 45, 196-203.
16.Główne problemy rozwoju turystyki zimowej w Polsce. Materiały z Ogólnopolskiego Seminarium zorganizowanego przez Pracownię Krakowską Zakładu Zagospodarowania Turystycznego GKKFiT w dniach 18 i 19IV1972 w Krakowie (1973). Warsaw: Instytut Turystyki.
17.Hankinson, G. (2004). Relational network brands: Towards a conceptual model of place brands. Journal of Vacation Marketing, 2 (10), 109-121.
18.Informator turystyczny powiatu tomaszowskiego [no publication year]. Tomaszów Lubelski: Powiat Tomaszowski. Kaczmarek, J., Stasiak, A., Włodarczyk, B. (2010). Produkt turystyczny. Warsaw: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Kaszewski, B.M. 2008. Klimat. In: S. Uziak, R. Turski (eds.), Środowisko Przyrodnicze Lubelszczyzny (pp. 75-111).
19.Lublin: Lubelskie Towarzystwo Naukowe.
20.Klasyfikacja gmin pod względem występowania zagrożeń środowiska (weryfikacja obszarów ekologicznego zagrożenia) (1995). Warsaw: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.
21.Kozak, M., Baloglu, S. (2011). Managing and marketing tourism destinations: strategies to gain a competitive edge. New York: Routledge.
22.Kozłowska-Szczęsna, T. (1991). Antropoklimat Polski (próba syntezy). Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego
23.Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk, l (1), 1-64.
24.Kuczmarski, M. (1984). Możliwości wykorzystania usłonecznienia do celów helioterapii w Polsce. Dokumentacja
25.Geograficzna, 1—2, 117-137.
26.Kula, S. 2012. Percepcja i wykorzystanie walorów turystycznych Roztocza przez osoby odwiedzające region. In: D. Jegorow, A. Niedużak (eds.), Wpływ sektora B+R na wzrost polskiej konkurencyjności polskiej gospodarki pop¬rzez rozwój innowacji, t. 1 (pp. 55-65). Chełm: Wydawnictwo CIVIS.
27.Lewandowska, A., Panasiuk, A. (2005). Marka turystyczna. In: A. Panasiuk (ed.), Marketing usług turystycznych (pp. 88-91). Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
28.Lijewski, T., Mikułowski, B., Wyrzykowski, J. (2002). Geografia turystyki Polski. Warsaw: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
29.Łuczak, M. (2011). Branding miejsca turystycznego na przykładzie Gdańska. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 663. Ekonomiczne problemy usług, 75, 73-87.
30.Magiczne Roztocze (2012). Zamość: Biuro Turystyczne QUAND.
31.Magiczne Roztocze (2013). Zamość: Biuro Turystyczne QUAND.
32.Magiczne Roztocze (2014). Zamość: Biuro Turystyczne QUAND.
33.Magiczne Roztocze (2015). Zamość: Biuro Turystyczne QUAND.
34.Magiczne Roztocze (2016). Zamość: Biuro Turystyczne QUAND.
35.Magiczne Roztocze (2017). Zamość: Biuro Turystyczne QUAND.
36.Magiczne Roztocze (2018). Zamość: Biuro Turystyczne QUAND.
37.Marka „Roztocze witalność z natury”. Zamość: Lokalna Organizacja Turystyczna Roztocze. Retrieved from: http://www. roztoczewita.pl/lot-roztocze/marka-roztocze (15.02.2018).
38.Michalczyk, Z. (ed.), (1996). Źródła Roztocza. Monografia hydrograficzna. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii- Skłodowskiej Curie.
39.Mleczek, T. (2009). Jaskinie Roztocza Południowego - stan rozpoznania. In: M. Szelerewicz, J. Urban, R. Dobrowolski (eds.), Materiały 43. Sympozjum Speleologicznego. Zamość, 24-25.
40.Oferty turystyczne — Region Lubelski, 2018/2019. Lublin: Wydawnictwo Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna.
41.Panasiuk, A. (ed.) (2013). Marketing w turystyce i rekreacji. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
42.Panasiuk, A. (2014). Rynek turystyczny. Studium strukturalne. Warsaw: Difin.
43.Pilarczyk, B. (2010). Komunikacja marketingowa jako sposób osiągania przewagi konkurencyjnej na rynku, In: B. Pilarczyk, Z. Waśkowski (eds.), Komunikacja rynkowa — skuteczne narzędzia i obszary zastosowania (pp. 117-126). Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
44.Pringle, H., Gordon, W. (2008). Zarządzanie marką. Jak wypromować rozpoznawalną markę. Rebis: Poznań.
45.Raport o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2017 roku (2018). Lublin: Biblioteka Monitoringu Środowiska.
46.Roztocze. Informator turystyczny (2010-2011). Tomaszów Lubelski: Wydawnictwo Lokalnej Organizacji Turystycznej „Roztocze”.
47.Rydzewski, P. (2012). Perspektywy rozwoju gospodarczego oraz aktywność zawodowa mieszkańców gminy Horyniec- Zdrój. Raport z badań. Lublin: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.
48.Stan środowiska w Polsce. Raport 2014 (2014). Warsaw: Biblioteka Monitoringu Środowiska.
49.Strategia marki regionu Roztocze (no publication year). Niemce: Synergia sp. z o.o.
50.Tabor, K. (2009). Turystyka uzdrowiskowa na przykładzie Horyńca Zdroju. In: A. Balińska (ed.) Potencjał turystyczny regionów (pp.109-117). Warsaw: Wydawnictwo FAPA.
51.Walas, B. (2001). Marka turystyczna miast i regionów. Rynek Turystyczny, 11-12.
52.Wanagos, M. (2012). Kształtowanie wizerunku miasta na przykładzie działań samorządowych Gdyni. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 709. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 23, 299-313.
53.Woods, M., Deegan, J. (2003). A warm welcome for destination quality brand: the example of Pays Cathare region.
54.International Journal of Tourism Research, 4 (5), 269-282.
55.Wyrzykowski, J. (1984). Optymalne okresy użytkowania turystycznego walorów wypoczynkowych środowiska przyrod¬niczego Polski. Acta Universitatis Wratislaviensis, 656. Studia Geograficzne, 44.