Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2018.3.43-11
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 3 (43) 2018
Evaluation of the possibility to use sport and recreation facilities in Poznań
(Ocena możliwości korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych w Poznaniu)

Autorzy: Ewa Kruszyńska
University of Szczecin Faculty of Physical Culture and Health Promotion Department of Individual Sports, Tourism and Recreation

Ľudmila Jančoková
Matej Bel University Faculty of Arts Department of Physical Education and Sports Banska Bystrica, Slovak Republic

Elżbieta Sieńko-Awierianów
University of Szczecin Faculty of Physical Culture and Health Promotion Department of Human Functional Anatomy and Biometry
Słowa kluczowe: infrastruktura sportowo-rekreacyjna usługi sportowo-rekreacyjne badania ankietowe
Rok wydania:2018
Liczba stron:10 (115-124)
Klasyfikacja JEL: L83 L88 I15
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Ranga oraz znaczenie sportu, turystyki i rekreacji w rozwoju miast i regionów świata jest już uznana i niepodważalna. Współczesne miasto w swoich przestrzeniach publicznych posiada różnorodne miejsca aktywności społecznej, w których przestrzeń sportowo-rekreacyjna stanowi specyficzną i atrakcyjną ofertę. Sport to ważny obszar aktywności władz w Poznaniu, gdzie wydatki na kulturę fizyczną należą do najwyższych w kraju i dorównują pod tym względem średniej unijnej. Celem pracy była ocena możliwości korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta Poznania, oraz z oferowanych w nich usług sportowo-rekreacyjnych. Dla realizacji celów pracy przeprowadzono badania ankietowe wśród 39 usługodawców i 1159 usługobiorców w wybranych obiektach sportowo-rekreacyjnych w Poznaniu. Analiza opinii usługobiorców, z podziałem na amatorsko i wyczynowo uprawiających sport, wykazała, że obie grupy badanych wysoko oceniły stopień wyposażenia w sprzęt obiekty sportowo-rekreacyjne oraz dostępność usług i ofertę zajęć sportowo-rekreacyjnych. Zastosowany test istotności wariancji badanych zmiennych między grupami pozwolił wyodrębnić istotne różnice w rozkładzie badanych cech, odzwierciedlając różnorodność opinii w badanych grupach. Różnice te wynikają z rożnych oczekiwań osób wyczynowo uprawiających sport i amatorsko korzystających z obiektów sportowo-rekreacyjnych wobec efektywności polityki Urzędu Miasta Poznania.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bąk E., (2010). Rola sportu w strategii rozwoju miasta Poznania, czyli dlaczego „Poznań stawia na sport”, w: Sport w Poznaniu i Wielkopolsce, pod red. B. Sojkina, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
2.Basińska-Zych A., Bosiacki S. (2011). Polityka lokalna w stymulowaniu rozwoju rekreacji ruchowej w wybranych państwach Unii Europejskiej. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 690 Ekonomiczne Problemy Usług nr 79, 349-369.
3.Dane Urzędu Miasta Poznań 2012.
4.Daszkowska M., Senyszyn J. (1994). Elementy teorii konsumpcji, Warszawa.
5.Kogut-Jaworska M. (2011). Wdrażanie i monitorowanie strategii rozwoju sportu i rekreacji w samorządach lokalnych. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 690 Ekonomiczne Problemy Usług nr 79, 375-381.
6.Ministerstwo Sportu. (2007). Strategia Rozwoju Sportu w Polsce do 2015 roku. Warszawa, http://www.msport.gov.pl/sport (10.04.2015).
7.Sieńko-Awierianów E., Chudecka M., Eider J., (2015). Wpływ doświadczenia sportowego rodziców na uczestnictwo w zajęciach sportowych dzieci. Marketing i Rynek. Warszawa nr. 11, 275 – 280.
8.Śniadek J. (2011). Rola sportu w promocji miast. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 690 Ekonomiczne Problemy Usług nr 79, 217-227.
9.Bąk E. (2010). Rola sportu w strategii rozwoju miasta Poznania, czyli dlaczego „Poznań stawia na sport”, w: Sport w Poznaniu i Wielkopolsce, red. B. Sojkin, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
10.Rogala A. (2011). Rola sportu w promocji miast. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 690 Ekonomiczne Problemy Usług nr 79, 217-227.