Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2018.2.42-25
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 2 (42) 2018
Zachowania konsumenta na rynku usług cateringowych na przykładzie cateringu dietetycznego

Autorzy: EWA PYRZYŃSKA
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem
Słowa kluczowe: konsument catering dietetyczny dieta pudełkowa
Rok wydania:2018
Liczba stron:7 (265-271)
Klasyfikacja JEL: D10 E21
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Zachowania konsumentów na rynku to jeden z najistotniejszych kierunków badań, gdyż dzięki nim można poznać od wewnątrz funkcjonowanie obecnych rynków artykułów konsumpcyjnych. Krajowy rynek usług cateringowych jest młodym, ale stosunkowo dużym i silnym sektorem branży gastronomicznej. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie wstępnych wyników badań opinii konsumentów na temat usługi cateringu dietetycznego dostępnej na polskim rynku. Analizie poddano motywy korzystania z usług cateringu dietetycznego, czas jego stosowania, uzyskane efekty oraz opinie konsumentów dotyczące jakości świadczonych usług.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Augustyńska-Prejsnar, A., Ormian, M., Gajdek, G. (2014). Preferencje nabywcze „żywności wygodnej” pochodzenia drobiowego w opinii młodzieży akademickiej. Journal of Agribusiness and Rural Development, 4 (34), 17-26. Babbie, E. (2004). Badania społeczne w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
2.Babicz-Zielińska, E. (2010). Postawy konsumentów wobec nowej żywności. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 65, 16-22.
3.Bernstein, A.M., Sun, Q., Hu, F.B., Stampfer, M.J., Manson, J.E., Willett, W.C. (2010). Major dietary protein sources and risk of coronary heart disease in women. Circulation, 122, 876-83.
4.BROG B2B (2016). Rynek cateringowy rozkwita. Pobrano z: http://www.horecanet.pl/Rynek-cateringowy-rozkwita- ,wiadomosc,23,listopad,2016.aspx (20.08.2017).
5.Dąbrowska, A., Babicz-Zielińska, E. (2011). Zachowania konsumentów w stosunku do żywności nowej generacji.
6.Hygeia Public Health, 1 (46), 39-46.
7.Gawęcki, J., Mossor-Pietraszewska, T. (2006). Kompendium wiedzy o żywności, żywieniu i zdrowiu. Warszawa: Wy¬dawnictwo Naukowe PWN.
8.GBD 2015 Obesity Collaborators (2017). Health Effects of Overweight and Obesity in 195 Countries over 25 Years. The New England Journal of Medicine, 377, 13-27.
9.Gertig, H., Gawęcki, J. (2007). Żywienie człowieka. Słownik terminologiczny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
10.Janicki, A. (2006). Żywność wygodna. W: F. Świderski (red.), Żywność wygodna i żywność funkcjonalna (s. 30-35).
11.Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.
12.Jarosz, M. (red.) (2017). Normy żywienia dla populacji Polski (s. 261-287). Warszawa: Instytut Żywności i Żywienia. Kalinowski, S. (2007). Zależność między dochodami a wydatkami na żywność w gospodarstwach domowych na przykładzie województwa wielkopolskiego. Handel Wewnętrzny, 2, 38-45.
13.Makała, H. (2013). Trendy w produkcji żywności wygodnej i przykłady jej zastosowania w turystyce - wybrane aspek¬ty. Zeszyty Naukowe. Turystyka i Rekreacja, 2 (12), 105-118.
14.Mazurek-Łopacińska, K. (2008). Konsument w epoce postmodernizmu. W: G. Sobczyk (red.), Współczesny marketing.
15.Trendy. Działania (s. 123-129). Warszawa: PWE.
16.Pyrzyńska, E. (2014). Zalecenia żywieniowe i formy ich upowszechniania. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicz¬nego w Krakowie, 3 (927), 75 -86.
17.Rozporządzenie (2015). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU). DzU 2015, poz. 1676; 2017, poz. 2453.
18.Sojkin, B., Małecka, M., Olejniczak, T., Bakalarska, M. (2009). Konsument wobec innowacji produktowych na rynku żywności. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
19.Sygut, M. (2013). Choroby dietozależne, czyli nie wiemy, co jemy. Pobrano z: www.rynekzdrowia.pl/Wywiady/Choro- by-dietozalezne-czyli-nie-wiemy-co-jemy,132523.html (28.08.2017).
20.Szeja, N., Szczepańska, E. (2017). Nutrition awareness and consumption frequency of selected products regarded as convenience food among Polish and German citizens. Journal of Public Health, Nursing and Medical Rescue, 2, 36-44.
21.Szymanek, J. (2017). Food Show 2017: Coraz więcej Polaków zainteresowanych cateringiem dietetycznym. Pobrano z: http://www.portalspozywczy.pl/horeca/wiadomosci/food-show-2017-coraz-wiecej-polakow-zainteresowa- nych-cateringiem-dietetycznym,142364.html (28.08.2017).
22.Śmigielska, H. (2016). Innowacyjne produkty spożywcze na rynku żywności funkcjonalnej zawierającej skrobię. Po¬znań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
23.Wasilik, K. (2014). Trendy w zachowaniach współczesnych konsumentów - konsumpcjonizm a konsumpcja zrówno¬ważona. Konsumpcja i Rozwój, 1 (6), 66-74. 
24.Woźniak, B. (2017). Rynek cateringu dietetycznego bardzo szybko się zmienia, złote czasy za nami. Pobrano z: http:// www.portalspozywczy.pl/horeca/wiadomosci/rynek-cateringu-dietetycznego-bardzo-szybko-sie-zmienia- zlote-czasy-za-nami,139348.html (28.08.2017).
25.Zalega, T. (2013). Nowe trendy i makrotrendy w zachowaniach konsumenckich gospodarstw domowych w XXI wieku.
26.Konsumpcja i Rozwój, 2 (5), 3-21.