Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2018.2.42-24
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 2 (42) 2018
Znaczenie praktyk zagranicznych w rozwoju kompetencji zawodowych w hotelarstwie - ocena własna uczestników programów Olymp (Grecja) i Resort Leaders (USA)

Autorzy: KATARZYNA LEBIEDOWICZ
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

ANNA DŁUŻEWSKA
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki
Słowa kluczowe: kompetencje samoocena praktyki zawodowe hotelarstwo Resort Leader Olymp
Rok wydania:2018
Liczba stron:14 (251-264)
Klasyfikacja JEL: J30 J40 J80 Y80 Y90
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy i w jakim stopniu udział w praktykach zagranicznych wpłynął na subiektywną ocenę nabytych kompetencji zawodowych dokonaną przez uczestników. Artykuł opiera się na badaniach ankietowych przeprowadzonych wśród studentów, którzy odbyli praktyki w zakresie hotelarstwa w ramach programów Resort Leaders (USA) i Olymp (Grecja). Uzupełnieniem badań ankietowych była obserwacja czynna uczestnicząca prowadzona w USA (2014) i w Grecji (2015, 2016, 2017) w ośrodkach, które przyjmowały praktykantów. Osoby biorące udział w badaniu były przekonane, że udział w zagranicznych praktykach wpłynął na podniesienie ich kompetencji samoorganizacyjnych, interpersonalnych i językowych, nawet jeśli charakter praktyk nie był związany z zawodem, który w przyszłości zamierzali wykonywać.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Baumeister, R.F. (red.) (2013). Self-esteem: The puzzle of low self-regard. Springer Science & Business Media. Filipowicz, G. (2002). Pracownik wyskalowany, czyli metody i narzędzia pomiaru kompetencji. Personel, 1—31 lipca, 1-9. FOZ (2018). Katalizator Innowacji. Podręcznik użytkownika przygotowany przez Fundację Obserwatorium Zarządza¬nia przy współpracy z Competency Instituteka. Pobrano z: http://katalizatorinnowacji.pl/uploads/files/0/145/ Kompetencje_book.pdf (15.01.2018).
2.Góralewska-Słońska, A. (2011). Poczucie własnej wartości jako potencjał jednostki. ProblemyProfesjologii, 2, 97-112.
3.Hays Poland (2012). Badanie przeprowadzone przez Hays Poland (czerwiec-wrzesień 2012) wśród pracodawców zrze¬szonych w ramach Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL). Pobrano z: https://www.hays.pl/ centrum-mediowe-hays/HAYS_536981 (15.01.2018).
4.Kocór, M., Strzebońska, A., Dawid-Sawicka, M. (2015). Rynek pracy widziany oczami pracodawców. Na podstawie badań pracodawców i ofert pracy zrealizowanych w 2014 roku w ramach V edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego. Warszawa: PARP.
5.Kubat, M. (2011). Kompetencje zawodowe. Łódź: Wojewódzki Urząd Pracy.
6.Lebiedowicz, K. (2017). Praktyki zawodowe w ramach programu „Olimp” jako forma przygotowania kadr do obsługi ruchu turystycznego. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
7.Locke, E.A., McClear, K., Knight, D. (1996). Self-esteem and work. International Review of Industrial and Organi¬zational Psychology, 11, 1-32.
8.Łaguna, M. (2009). Rola przekonań o sobie w planowaniu podjęcia pracy za granicą. Psychologia Społeczna, 4 (12), 228-238.
9.PARP (2010-2014). Bilans Kapitału Ludzkiego - Badanie Pracodawców 2010-2014. Pobrano z https://bkl. parp.gov. pl/dane.html (15.01.2018).
10.Praktyki-Studenckie.pl (2017). Praktyki z programem „Olymp”. Pobrano z: http://www.praktyki-studenckie.pl (15.01.2018).
11.PSZK (2015). Raport z badania opinii studentów, zrealizowany w ramach kampanii świadomościowej „#jestemYgre- kiem.nie jestem leniem”. Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami. Pobrano z: http://www.outsourcing- portal.eu/pl/userfiles/image/raporty/2015/7/13/Badanie_opinii_studentow_jestemYgrekiem.pdf (15.01.2018).
12.Resort Leaders (2017a). Explore America. Go with the leaders. Pobrano z: https://www.resortleaders.com/pl (15.01.2018).
13.Resort Leaders (2017b). Nasze resorty. Pobrano z: https://www.resortleaders.com/pl/resorty/nasze-resorty (15.01.2018).
14.Smid, W. (2012). Boss leksykon. Kraków: Wydawnictwo Dr Lex.
15.Smul, P. (2014). Przygotowanie zawodowe kadr dla potrzeb turystyki. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 14, 75-87.
16.Tharenou, P (1989). Self-Esteem at Work. The Academy of Management Executive, 3 (4), 334-336.