Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188     DOI: 10.18276/ept.2018.2.42-22
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 2 (42) 2018
Ocena kuchni śląskiej w aspekcie wzrostu atrakcyjności turystycznej regionu w opinii mieszkańców

Rok wydania:2018
Liczba stron:8 (233-240)
Klasyfikacja JEL: Z32
Słowa kluczowe: turystyka kulinarna kuchnia śląska kuchnia regionalna promocja kuchni lokalnej atrakcyjność turystyczna
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Romuald Szopa
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Wydział Zarządzania Sportem i Turystyką

Abstrakt

Wzajemne oddziaływanie na siebie gastronomii oraz turystyki, a także dynamiczny wzrost zainteresowania kulinariami przekłada się na wzrost znaczenia kuchni regionalnej w rozwoju rynku turystycznego. Dania kuchni śląskiej, obok specyficznej gwary, tradycyjnych strojów oraz zwyczajów, stanowią jedną z charakterystycznych cech tego regionu. Za problem badawczy przyjęto więc rolę kuchni śląskiej w rozwoju regionu w aspekcie jego atrakcyjności turystycznej. Celem głównym było zbadanie, czy kuchnia regionalna zaspokaja potrzeby samych mieszkańców i tym samym może stanowić przyczynę odwiedzania województwa śląskiego przez turystów. Weryfikację założeń zrealizowano z wykorzystaniem badania ankietowego na obszarze Śląska. Kluczowym przedmiotem dokonanych badań empirycznych była ocena kuchni regionalnej w aspekcie jej dostępności w lokalach gastronomicznych, źródeł informacji o oferowanych daniach oraz postrzegania kuchni śląskiej. Zadaniem uzyskanych wyników było wskazanie aktualnego kierunku planowania i wdrażania strategii promocyjnej Śląska.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ardabili, F.S., Rasouli, E., Daryani, S.M., Molaie, M., Sharegi, B. (2011). The role of food and culinary condition in tourism industry. Middle-East Journal of Scientific Research, 6 (9), 826-833.
2.Baruah, S.R. (2016). Promotion of culinary tourism as a destination attraction of North-East India. International Jour¬nal of Interdisciplinary Research in Science Society and Culture, 1 (2), 128-129.
3.Cohen, E., Avieli, N. (2004). Food in Tourism: Attraction and Impediment. Annals of Tourism Research 4, 31, 755-778.
4.Eurostat (2017). Tourism statistics — expenditure. Eurostat Statistics Explained. Pobrano z: http://ec.europa.eu/eurostat/ statistics-explained/index.php/Tourism_statistics (10.03.2017).
5.Halbański, M. (2000). Potrawy z różnych stron świata. Warszawa: Książka i Wiedza.
6.Hall, C.M., Sharples, L., Mitchell, R., Macionis, N., Cambourne, B. (red.) (2003). Food tourism around the world: Development, management and market. London: Butterworth-Heinemann.
7.Hall, C.M., Mitchell, R. (2001). Wine and food tourism. W: N. Douglas, R. Derret (red.), Special Interest Tourism: Context and Cases (s. 215-218). Brisbane, Australia: John Wiley and Sons.
8.Heath, E., Du Rand, G.E., Alberts, N. (2003). The role of local and regional food in destination marketing: A South African situation analysis. Pobrano z: http://repository.up.ac.za/bitstream/handle/2263/6080/DuRand_Role (2003).pdf (27.09.2017).
9.Henderson, J.C. (2009). Food tourism reviewed. British Food Journal, 4 (111), 317-326.
10.Hjalager, A.M., Richards, G. (red.) (2002). Tourism and gastronomy. London: Routledge.
11.Hobsbawn, E., Ranger, T. (1983). The invention of tradition. Cambridge: Cambridge University Press.
12.Ignatov, E., Smith, S. (2006). Segmenting Canadian culinary tourists. Current Issues in Tourism, 3 (9), 235-255.
13.Jimenez-Beltran, F.J., López-Guzman,T., Santa Cruz, F.G. (2016). Analysis of the relationship between tourism and food culture. Sustainability, 8, 327-329.
14.Kaczmarek, J., Stasiak, A., Włodarczyk, B. (2010). Produkt turystyczny, Warszawa: PWE.
15.Makała, H. (red.) (2013). Kulturowe uwarunkowania żywienia w turystyce. Warszawa: Wyższa Szkoła Turystyki i Ję¬zyków Obcych w Warszawie.
16.Nam, J.H., Lee, T.J. (2011). Foreign travelers’ satisfaction with traditional Korean restaurants. International Journal of Hospitality Management, 4 (30), 982-989.
17.OCTA (2016). The Rise of Food Tourism. SkiftReport 2015. Ontario Culinary Tourism Alliance + Skift Team. Pobrano z: http://www.startup-turismo.it/wp-content/uploads/2016/07/The-Rise-of-Culinary-Tourism-2.pdf (29.09.2017).
18.Orłowski D. (2005). Znaczenie gastronomii we współczesnej gospodarce turystycznej, Warszawa: Wydział Nauk o Ży¬wieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW.
19.Reza, A. (2015). The role of local food in the touristic experience. A focus on Visit Tampere All Bright! Marketing Program. Tampere: Tampere University of Applied Sciences, International Business.
20.Riley, M. (2000). What are the implications of tourism destination identity for food and beverage policy? Culture and cuisine in a changing global marketplace in a strategic questions. W: R. Woods (red.), Food and Beverage Ma¬nagement (s. 160-162). London: Butterworth-Heinemann.
21.Sharples, L. (2003). Food tourism in the Peak District National Park, England. In Food tourism around the world: development, management and markets. Oxford: Butterworth Heinemann.