Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2018.2.42-13
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 2 (42) 2018
Koopetycja na rynku usług hotelarskich na przykładzie aktywności grupy Polish Hoteliers

Autorzy: Marta Sidorkiewicz
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Słowa kluczowe: koopetycja rynek usługi hotelarskie
Rok wydania:2018
Liczba stron:9 (125-133)
Klasyfikacja JEL: L83 Z30 D21 D22
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest zidentyfikowanie zjawiska koopetycji na rynku usług hotelarskich ze szczególnym uwzględnieniem współpracy pomiędzy przedstawicielami strony podażowej tego rynku w ramach społeczności na portalu Facebook - Polish Hoteliers. Pierwsza i druga część pracy mają charakter teoretyczny i dotyczą teoretycznych aspektów koopetycji oraz istoty i zakresu rynku usług hotelarskich. Część trzecia opracowania ma zaś charakter empiryczny i dotyczy działań koopetycyjnych na rynku usług hotelarskich na przykładzie grupy Polish Hoteliers uruchomionej na portalu społecznościowym Facebook.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Brandenburger, A.M., Nalebuff, B.J. (1996). Co-opetition. New York: Doubleday Currency.
2.Czakon, W. (2009). Koopetycja - splot tworzenia i zawłaszczania wartości. Przegląd Organizacji, 12, 11-14.
3.Czakon, W. (2013). Kierunki badań nad strategią koopetycji. W: Ł. Sułkowski (red.), Zarządzanie organizacjami sie¬ciowymi (s. 7-15). Łódź: Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk.
4.Flejterski, S., Panasiuk, A., Perenc, J., Rosa, G. (red.) (2005). Współczesna ekonomika usług. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
5.Gardzińska, A. (2012). Coopetition as the basis for the functioning of tourism clusters. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 1 (17), 133-145.
6.Gardzińska, A. (2015). Transgraniczny produkt turystyczny. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szcze¬cińskiego.
7.Gaworecki, W.W. (2010). Turystyka. Warszawa: PWE.
8.Gorynia, M., Jankowska, B. (2008). Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębior¬stwa. Warszawa: Difin.
9.Luo, Y. (2004). A coopetition perspective of MNC-host government relations. Journal of International Management, 10, 431-451.
10.Luo, Y. (2007) A coopetition perspective of global competition. Journal of World Business, 2 (42), 129-144.
11.Panasiuk, A. (2014). Rynek turystyczny. Studium strukturalne. Warszawa: Difin.
12.Panasiuk, A., Szostak, D. (red.) (2008). Hotelarstwo. Usługi — eksploatacja — zarządzanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
13.Pląder, D. (red.) (2001). Organizacja pracy w hotelarstwie. Kraków: Krakowska Szkoła Hotelarska.
14.Polish Hoteliers (2018). Pobrano z: https://www.facebook.com/groups/polishhoteliers/about/ (30.01.2018).
15.Rogalski, M. (2011). Strategia koopetycji - światowe trendy eksploracji. Przegląd Organizacji, 9, 17-20.
16.Rogalski, M. (2013). Dlaczego koopetycja „się opłaca” - case study. Zarządzanie i Finanse, 1 (3), 297-308.
17.Roman, M. (2013). Klastry jako forma współdziałania w działalności turystycznej. Zarządzanie i Finanse, 1/3 (11), 309-320.
18.Romaniuk, K. (2013). Koopetycja — współczesna forma współpracy. Pobrano z: http://www.uwm.edu.pl/egazeta/ko- opetycja-wspolczesna-forma-wspolpracy (10.01.2018).
19.Rozporządzenie (2004). Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie z późniejszymi zmianami. DzU 2004, nr 188, poz. 1945.
20.Sidorkiewicz, M., Pawlicz, A. (2015). Propedeutyka hotelarstwa. Ujęcie ekonomiczne. Warszawa: Difin.
21.Solvell, O., Lindqvist, G., Ketels, C. (2008). Zielona Księga Inicjatyw Klastrowych. Inicjatywy klastrowe w gospodar¬kach rozwijających się i w fazie transformacji. Warszawa: PARP.
22.Stańczyk-Hugiet, E. (2011). Koopetycja, czyli dokąd zmierza konkurencja. Przegląd Organizacji, 5, 8-12.
23.Szostak, D. (2004). Podstawy hotelarstwa. Materiały do ćwiczeń i wykładów. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uni¬wersytetu Szczecińskiego.
24.Turkowski, M. (2010). Marketing usług hotelarskich. Warszawa: PWE.
25.Ustawa (1997). Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych z późniejszymi zmianami. DzU 1997, nr 133, poz. 884.
26.Witkowski, Cz. (2002). Hotelarstwo. Część I. Podstawy hotelarstwa. Warszawa: Wyższa Szkoła Ekonomiczna. Wituska, J. (1992). Zarys ekonomiki i organizacji hotelarstwa. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
27.Wrzosek, W. (1984). Badanie i kształtowanie rynku. Warszawa: PWE.
28.Zakrzewska-Bielawska, A. (2013). Zasobowe uwarunkowania koopetycji w przedsiębiorstwach high-tech. Przegląd Organizacji, 2, 3-8.