Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188     DOI: 10.18276/ept.2018.1.41-08
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 1 (41) 2018
Euroregion jako organizacja pozarządowa i potencjalny stymulator rozwoju turystyki transgranicznej

Rok wydania:2018
Liczba stron:10 (75-84)
Słowa kluczowe: euroregion współpraca transgraniczna integracja sąsiedzka
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Marianna Greta
Politechnika Łódzka

Jacek Otto
Politechnika Łódzka

Abstrakt

Euroregion jest specyficzną formą współpracy, która daje się definiować na różne sposoby między innymi jako organizacja pozarządowa. Ponadto można porównać euroregion do naturalnego klastra regionalnego. Kontekst jednej z tych struktur jest treścią tegoż opracowania. Ponadto podjęto też próbę ustosunkowania się do regionu jako stymulatora rozwoju turystyki transgranicznej, uwzględniając euroregion w roli organizacji pozarządowej. W końcowym fragmencie opracowania opisano praktyczny przykład euroregionu w roli organizacji pozarządowej, który to przykład uwzględnia doświadczenia polskiej, stosunkowo młodej euroregionalizacji. W rezultacie chodzi więc o pokazanie wieloaspektowości funkcyjnej euroregionu jako: organizacji pozarządowej, stymulatora rozwoju turystyki transgranicznej, pewnego układu powiązań
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dunning, J.H. (2000). Regions, Globalization and the Knowledge-based Economy. Oxford: Oxford University Press. Greta, M. (2003). Euroregiony a integracja europejska. Wnioski dla Polski. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódz¬kiego.
2.Greta, M. (2013). Euroregiony polskie w procesie integracji oraz w przezwyciężaniu peryferyjnych dysproporcji regionalnych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
3.Halamska, M. (2008). Wiejskie organizacje pozarządowe. Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. Kasperek, B (red.) (2014). Euroregiony pogranicza polsko-czeskiego. Cieszyn: Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”.
4.Klasik, A. (2006). Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionalny. Podstawy teoretyczne i metodologiczne. W: A. Klasik (red.), Przedsiębiorcze i konkurencyjne regiony w perspektywie spójności przestrzeni europejskiej. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
5.Kosiedowski, W. (2008). Regiony Europy Środkowo-Wschodniej w procesie integracji. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu M. Kopernika.
6.Mayer, B., Milewski, D. (2009). Strategie rozwoju turystyki w regionie. Warszawa: PWN.
7.Szaniawska, I. (2005). Zakres podmiotowy pojęcia organizacja pozarządowa. Służba Pracownicza, 2.
8.Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003, Dz.U. 2003 nr 96, poz. 873 z późn. zm. http://osektorze.ngo.pl/x7631719 (2.06.2017).
9.http://risy.cz/pl/ris/beskidy-pl/beskidy-bez-granic/euroregion-slask-cieszynski/ (30.06.2017)
10.http://www.pes.efort.pl/do_pobrania/2010/org_pozarzadowe.pdf (2.05.2017).