Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2018.1.41-08
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 1 (41) 2018
Euroregion jako organizacja pozarządowa i potencjalny stymulator rozwoju turystyki transgranicznej

Autorzy: Marianna Greta
Politechnika Łódzka

Jacek Otto
Politechnika Łódzka
Słowa kluczowe: euroregion współpraca transgraniczna integracja sąsiedzka
Rok wydania:2018
Liczba stron:10 (75-84)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Euroregion jest specyficzną formą współpracy, która daje się definiować na różne sposoby między innymi jako organizacja pozarządowa. Ponadto można porównać euroregion do naturalnego klastra regionalnego. Kontekst jednej z tych struktur jest treścią tegoż opracowania. Ponadto podjęto też próbę ustosunkowania się do regionu jako stymulatora rozwoju turystyki transgranicznej, uwzględniając euroregion w roli organizacji pozarządowej. W końcowym fragmencie opracowania opisano praktyczny przykład euroregionu w roli organizacji pozarządowej, który to przykład uwzględnia doświadczenia polskiej, stosunkowo młodej euroregionalizacji. W rezultacie chodzi więc o pokazanie wieloaspektowości funkcyjnej euroregionu jako: organizacji pozarządowej, stymulatora rozwoju turystyki transgranicznej, pewnego układu powiązań
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dunning, J.H. (2000). Regions, Globalization and the Knowledge-based Economy. Oxford: Oxford University Press. Greta, M. (2003). Euroregiony a integracja europejska. Wnioski dla Polski. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódz¬kiego.
2.Greta, M. (2013). Euroregiony polskie w procesie integracji oraz w przezwyciężaniu peryferyjnych dysproporcji regionalnych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
3.Halamska, M. (2008). Wiejskie organizacje pozarządowe. Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. Kasperek, B (red.) (2014). Euroregiony pogranicza polsko-czeskiego. Cieszyn: Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”.
4.Klasik, A. (2006). Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionalny. Podstawy teoretyczne i metodologiczne. W: A. Klasik (red.), Przedsiębiorcze i konkurencyjne regiony w perspektywie spójności przestrzeni europejskiej. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
5.Kosiedowski, W. (2008). Regiony Europy Środkowo-Wschodniej w procesie integracji. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu M. Kopernika.
6.Mayer, B., Milewski, D. (2009). Strategie rozwoju turystyki w regionie. Warszawa: PWN.
7.Szaniawska, I. (2005). Zakres podmiotowy pojęcia organizacja pozarządowa. Służba Pracownicza, 2.
8.Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003, Dz.U. 2003 nr 96, poz. 873 z późn. zm. http://osektorze.ngo.pl/x7631719 (2.06.2017).
9.http://risy.cz/pl/ris/beskidy-pl/beskidy-bez-granic/euroregion-slask-cieszynski/ (30.06.2017)
10.http://www.pes.efort.pl/do_pobrania/2010/org_pozarzadowe.pdf (2.05.2017).