Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188     DOI: 10.18276/ept.2018.1.41-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 1 (41) 2018
Aktywność marketingowa organizacji pozarządowych w kreowaniu popytu turystycznego (na wybranych przykładach)

Rok wydania:2018
Liczba stron:10 (31-40)
Słowa kluczowe: organizacje pozarządowe aktywność marketingowa popyt turystyczny
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Bogdan Gregor
Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu

Beata Gotwald-Feja
Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu

Abstrakt

Współczesne organizacje pozarządowe odgrywają istotną rolę, wspierającą rozwój oraz funkcjonowanie gospodarki. Celem artykułu jest prezentacja działań marketingowych organizacji pozarządowych, zmierzających do aktywizacji turystyki, w tym głównie kreowania popytu na usługi turystyczne. Podstawę źródłową rozważań stanowi z jednej strony literatura przedmiotu, z drugiej natomiast wybrane przykłady organizacji pozarządowych, zaangażowanych w dużej mierze w rozwój turystyki (tzw. studia przypadków). Na podstawie analizy zebranego materiału sformułowano wnioski i rekomendacje.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamiak, P., Charycka, B., Gumkowska, M. (2016). Kondycja sektora orgazniacji pozarządowych w Polsce 2015.
2.Raport z badań. Warszawa: Stowarzyszenie Klon/Jawor.
3.Azimi, F. (2015). Rural Tourists’ Opinion about Tourism Situation in Tehran Province and the Duty of Government, Local People and Non Governmental Organizations in Rural Tourism Development. International Journal of Sciences: Basic and Applied Research, 1, 325-333.
4.Balińska, A. (2009). Struktura popytu turystycznego i czynniki kształtujące ten popyt (na podstawie wyników badań empirycznych). Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 74, 137-147.
5.Bircan, I., Ulker, H., Gunes, G., Poyraz, Z. (2010). Tourism Destinations Sustainability and Non-Governmental Orga¬nizations (NGO’s): a Case Study of Beypazari, Turkey. Journal of Education Travel, 1, 17-32.
6.Brańka, S. (2013). Możliwości identyfikacji i pomiaru aktywności marketingowej polskich miast. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 64 (2), 23-30.
7.Borzyszkowski, J. (2012). Markowe produkty turystyczne i ich związek ze strukturą ruchu turystycznego - przykład Czech, Polski, Słowacji i Węgier. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 82, 343-356.
8.Cymańska-Grabowska, B., Steblik-Wlaźlak, B. (2013). Turystyka. Tom I. Podstawy turystyki. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
9.Czernek, K. (2012). Trendy w popycie turystycznym jako determinanty współpracy w regionie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 697, 69-80.
10.Defourny, J. (2014). From Third Sector Social Enterprise: A European Research Trajectory. W: J. Defourny, L. Hulgard, V. Pestoff (red.), Social Enterprise and the Third Sector, s. 17-41. New York: Routledge,.
11.Dekker, P. (2004). The Netherlands: from private initiatives to non-profit hybrids and back? W: W. A. Evers, J.L. Laville (red.), The third sector in Europe, s. 144-165. Cheltenham: Edward Elgar.
12.Dziedzic, E., Skalska, T. (2012). Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju usług turystycznych w Polsce. Warszawa: Stowarzyszenie na rzecz Badania, Rozwoju i Promocji Turystyki.
13.Gotwald-Feja, B. (2016). Konsument w realiach omnichannel. Wykorzystanie e-marketingu na rynku atrakcji tury¬stycznych. Łódź: SIZ.
14.Gregor, B., Gotwald, B. (2011). Potencjał e-marketingu w kreowaniu wizerunku regionu. W: W. Deluga, J. Dyczkowska (red.), Marketing terytorialny — konkurencyjność regionów, przedsiębiorstw a ochrona środowiska, s. 59-78. Koszalin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej.
15.Kennedy, K. (2008). Non-governmental Organizations (NGOs) and Tourism: A Partnership for Poverty Reduction in Developing Countries. Pobrane z: http://content.library.ccsu.edu/cdm/ref/collection/ccsutheses/id/1043 (1.09.2017).
16.Kennedy, K., Dornan, D. (2009). An Overview: Tourism Non-governmental Organizations and Poverty Reduction in Developing Countries. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 14, 183-200.
17.Kietlińska, K. (2010). Rola trzeciego sektora w społeczeństwie obywatelskim. Warszawa: PWN.
18.Kozioł, L. (2012). Typologia czynników motywujących do podróżowania. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 6, 87-98.
19.Niezgoda, A. (2012). Popyt turystyczny - uwarunkowania i perspektywy rozwoju. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 82, 11-26.
20.Niezgoda, A., Zmyślony, P. (2003). Popyt turystyczny. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
21.Ormazdi, M., Pourfikouhi, A., Amar, T. (2013). The necessities of verifying the policies of Non Governmental Orga¬nizations development in planning and management of rural tourism of Iran. Life Science Journal, 10, 51-58.
22.Panasiuk, A. (2006). Turystyka w gospodarce narodowej i regionalnej. W: A. Panasiuk (red.), Ekonomika turystyki, s. 50-53. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
23.Pawłowska, E. (2015). Organizacje pozarządowe a kapitał społeczny., Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Orga¬nizacja i Zarządzanie, 77, 167-176.
24.Rosa, G. (2012). Czynniki kształtujące zachowania nabywców usług turystycznych na przykładzie badań rynku euro¬pejskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 84, 123-136.
25.Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby (2016). Plan komunikacji, Kartuzy.
26.Varey, R.J. (2002). Marketing Communication. Principles and practice. London, New York: Routledge.
27.Wójtowicz-Dawid, A. (2011). Organizacje pozarządowe i ich rola w realizacji spójności społeczno-ekonomicznej - wybrane aspekty prawne. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Modernizacja dla spójności społeczno - -ekonomicznej, 18, 335-345.