Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188     DOI: 10.18276/ept.2018.1.41-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 1 (41) 2018
Problem finansowania organizacji zarządzających obszarami recepcji turystycznej - przykład struktur lokalnych

Rok wydania:2018
Liczba stron:8 (23-30)
Słowa kluczowe: organizacje zarządzające obszarami recepcji turystycznej finansowanie struktury lokalne
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Jacek Borzyszkowski
Politechnika Koszalińska

Abstrakt

W artykule przedstawiono zagadnienie dotyczące finansowania organizacji zarządzających obszarami recepcji turystycznej (destination managament organizations -DMO) na przykładzie struktur lokalnych. W części wprowadzającej charaktery¬zowano teoretyczne zagadnienia dotyczące analizowanych organizacji, ze szczegól¬nym uwzględnieniem lokalnych DMO. W dalszej kolejności wskazano na potencjal¬ne możliwości finansowania lokalnych DMO. Na podstawie dostępnych opracowań naukowych oraz wyników badań własnych autora szczegółowo przedstawiono udział poszczególnych środków w finansowaniu badanych podmiotów. Przeprowadzona analiza wykazała szerokie spektrum potencjalnych źródeł finansowania analizowa¬nych organizacji. Z drugiej strony wykazano, że podmioty te w przeważającej mierze pozyskują znaczne środki ze źródeł publicznych. Zjawisko to jest charakterystyczne dla zdecydowanej większości organizacji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.A Discussion Paper Regarding Delivery of Tourism Services in Waterloo Region(2006). Municipal Chief Administra¬tive Officers in Waterloo Region.
2.Balogova, E., Derco, J., Mixtaj, D. (2011). Kosice - the European Capital of Culture in 2013 and Implementation of Destination Management. Acta Geoturistica, 2, 26-31.
3.Batarow, D., Bode, M., Jacobsen, M. (2008). Case Presentation: Destination Management Organizations (DMO) — Cross National Sites. Institutfür Wirtschaftsinformatik, Universität Münster.
4.Borzyszkowski, J. (2011). Organizacja i zarządzanie turystyką w Polsce. Warszawa-Gdańsk: CeDeWu, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku.
5.Borzyszkowski, J. (2015) Organizacje zarządzające obszarami recepcji turystycznej. Istota, funkcjonowanie, kierunki zmian. Koszalin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej.
6.Borzyszkowski, J. (2017). Ile lokalnych DMO funkcjonuje w Europie? Pobrane z: https://turystykawmiescie. org/2017/02/08/ile-lokalnych-dmo-funkcjonuje-w-europie/. (5.07.2017).
7.Carter, R. (2006). Destination Management and Governance: A Framework Paper for Discussion. UNWTO Ulysses Conference.
8.Crouch, G.I. (2007). Modelling Destination Competitiveness. A Survey And Analysis Of The Impact Of Competitiveness Attributes. CRC for Sustainable Tourism Pty Ltd 2007, Australia.
9.Destination Management & Marketing. The Role of DMO (2010). Bologna: ECONSTAT, Strategies for Travel Industry. Ford, R.C., Peeper, W.C. (2008). Managing Destination Marketing Organizations. Orlando: ForPer Publications. Gartrell, R.(1994). Strategic partnerships. W: Destination marketing for convention and visitor bureaus.
10.Dubuque:Kendall/Hunt Publishing Co.
11.Gretzel, U., Fesenmaier, D.R., Formica, S., O’Leary, J.T. (2006). Searching for the Future: Challenges Faced by Destina¬tion Marketing Organizations. Journal of Travel Research, 45, 116-126.
12.Grzela, J. (2011), Region, regionalizm, regionalizacja- wybrane aspekty teoretyczne. Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, 15, 1, 11-27.
13.Holesinska, A. (2013). DMO - A dummy-made organ or a really working destination management organization. Czech Journal of Tourism, 2 (1), 19-36.
14.Kamann, S. (2008). Destination Marketing Organizations in Europe. An In-Depth Analysis. Breda: Destination Market¬ing Association International (DMAI) - NHTV Breda University of Applied Sciences.
15.Morgan, N. (2012). Time for Mindful Destination Management and Marketing. Journal of Destination Marketing Management, 1, 8-9.
16.Mendling, J., Rausch, M., Sommer, G. (2005). Reference Modelling for Destination Marketing Organisations — the Case of Austrian National Tourist Office. Regensburg: Proceedings of the 13th European Conference on Information Systems (ECIS 2005).
17.Middleton, V.T.C., Clark, J. (2002). Marketing in Travel and Tourism. Oxford: Butterworth Heinemann.
18.Padurean, L. (2010). Looking at Destination Governance Through Three Lenses. Vienna: BEST EN.
19.Pawlicz, A. (2008). Promocja produktu turystycznego. Turystyka miejska. Warszawa: Difin.