Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188     DOI: 10.18276/ept.2015.3.31-14
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 3 (31) 2015
School Tourism as Part of Physical Education in the Light of Tourist Activities Declared by High School Students in Wrocław, Poland
(Turystyka szkolna jako element wychowania fizycznego w świetle aktywności turystycznej deklarowanej przez uczniów szkół średnich Wrocławia)

Rok wydania:2015
Liczba stron:28 (259-286)
Słowa kluczowe: turystyka szkolna szkoła średnia zajęcia opcjonalne profil osobowościowy nauczyciela
Autorzy: Justyna Cieplik
University School of Physical Education in Wrocław

Julita Markiewicz-Patkowska
Wrocław School of Banking in Wrocław

Piotr Oleśniewicz
University School of Physical Education in Wrocław

Mariusz Sołtysik
University School of Physical Education in Wrocław

Abstrakt

Celem badania było rozpoznanie oczekiwań uczniów szkół średnich w zakresie różnorodnych form turystyki szkolnej, a także profilu osobowościowego nauczyciela turystyki szkolnej. Badanie przeprowadzono w drugim semestrze roku szkolnego 2009/2010 wśród 250 uczniów wybranych szkół średnich na terenie Wrocławia. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego oraz technikę ankiety. W pracy przedstawiono też omówienie wyników innych badań dotyczących prezentowanego tematu. Wyniki wskazują, że uczniowie szkół średnich są zainteresowani uczestnictwem w zajęciach turystyki szkolnej w ramach wychowania fizycznego; chęć taką deklarują zarówno dziewczęta, jak i chłopcy. Uczniowie mają też podobne oczekiwania dotyczące profilu osobowościowego nauczyciela. Cenią poczucie odpowiedzialności, a także umiejętność przekazywania wiedzy i zdolności interpersonalne. Osobisty przykład nauczyciela wychowania fizycznego może mieć duże znaczenie w kształtowaniu zainteresowań i pasji turystycznych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bartusiak T., Nowak A., Romanowska-Tołłoczko A., Edukacyjne aspekty uprawiania przez młodzież turystyki górskiej, “Pedagogika, Psihologia ta Medici – Biologiczni Problemi Fizycnogo Vihovanna i Sportu” 2009, No. 9.
2.Fąk T., Turystyka w szkolnych programach wychowania w opinii nauczycieli, in: Wychowanie dla turystyki: wspomaganie uczestnictwa dzieci i młodzieży w turystyce, eds. R. Gałecki, A. Gotwot-Jeziorska, W. Ruszniak, Polish Tourist Association, Warszawa 2000.
3.Frankfurt-Nachmias Ch., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i S-ka, Poznań 2001.
4.Gajdzińska A., Przygotowanie do zawodu specjalisty turystyki i rekreacji, in: Czas wolny, rekreacja, turystyka, hotelarstwo, żywienie (Wyniki badań naukowych), eds. W. Siwiński, R. Tauber, E. Mucha-Szajek, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii, Poznań 2003.
5.Guła-Kubiszewska H., Oleśniewicz P., Edukacja do kultury czasu wolnego a cechy wzorcowe animatorów turystyki szkolnej, in: Humanistyczny wymiar kultury fzy- cznej, ed. M. Zasada, Monografe No. 12/10, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Bydgoszcz–Lwów–Warszawa; Ośrodek Rekreacji, Sportu i Edukacji w Poznaniu, Poznań 2010.
6.Guła-Kubiszewska H., Oleśniewicz P., Turystyka szkolna: poziom przygotowania stu- dentów wychowania fzycznego do prowadzenia zajęć, in: Sbornik recenzovanych prispevku z mezinarodni vedecke konference ‘Hotelnictvi, turismus a vzdelavani dnes a zitra’, Vysoka skola hotelova, Praha 2010.
7.Guła-Kubiszewska H., Oleśniewicz P., Turystyka szkolna – przygotowanie edukatorów w ocenie studentów kierunku wychowanie fzyczne oraz turystyka i rekreacja, in: Ewaluacja i innowacje w edukacji. Kompetencje i odpowiedzialność nauczyciela, ed. J. Grzesiak, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, PWSzZ w Koninie, Kalisz–Konin 2010.
8.Kaczor B., Uczestnictwo młodzieży szkolnej w turystyce kwalifikowanej (na przykładzie młodzieży szkół Poznania), in: Turystyka aktywna – turystyka kwalifikowana, eds. T. Łobożewicz, R. Kogut, Nasz Kraj, Warszawa 1999.
9.Lubowicz Z., Turystyka dzieci i młodzieży szkół ponadpodstawowych w 1995 roku, “Problemy Turystyki” 1996, No. 1–4.
10.Łaciak J., Aktywność turystyczna dzieci i młodzieży w 2009 roku – raport, http://dms. msport.gov.pl/app/document/file.
11.Maj B., Turystyka młodzieżowa w środowisku wielkomiejskim – rozmiary i formy uczestnictwa, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy No. 3 (2), Bydgoszcz 2005.
12.Morawska J., Dokąd zmierza turystyka młodzieżowa?, “Wiadomości Turystyczne” 2008, No. 2.
13.Napierała M., Turystyka w oczach młodzieży, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy No. 1, Bydgoszcz 2004.
14.Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych, Żak, Warszawa 2010.
15.Prusik K., Bochenek M., Görner K., Prusik K., Aktywność turystyczna a edukacja dzieci i młodzieży szkolnej z regionu południowego Podlasia, “Rocznik Naukowy AWFiS w Gdańsku” 2006, No. 16.
16.Różycki P., Aktywność turystyczna młodzieży polskiej w świetle dotychczasowych badań, “Folia Turistica” 2000, No. 9.
17.Różycki P., Miejsce turystyki w sposobie zagospodarowania czasu wolnego młodzieży szkół ponadpodstawowych Krakowa, “Folia Turistica” 2001, No. 10.
18.Sołtysik M., Aktywność rekreacyjno-turystyczna a czas wolny młodzieży szkolnej Wrocławia, „Człowiek i Ruch/Human Movement” 2002, No. 2 (6).
19.Sołtysik M., Sposoby spędzania czasu wolnego przez młodzież szkolną Wrocławia w okresach weekendowych, in: Wybrane zagadnienia turystyki, ed. U. Szubert- -Zarzeczny, Wydawnictwo WSZ Edukacja, Wrocław 1999.
20.Tauber E., Turystyka a wychowanie w oczach badanych nauczycieli, in: Czas wolny, rekreacja, turystyka, hotelarstwo, żywienie (Wyniki badań naukowych), eds. W. Siwiński, R. Tauber, E. Mucha-Szajek, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii, Poznań 2003.
21.Wartecka A., Aktywność turystyczna młodzieży w świetle badań, “Roczniki Naukowe AWF w Poznaniu” 2001, No. 50.