Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2017.3.39-07
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 3 (39) 2017
Znajomość polskich produktów regionalnych i tradycyjnych wśród młodych konsumentów

Autorzy: Julita Szlachciuk
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Agnieszka Bobola
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Irena Ozimek
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Elżbieta Czyż
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Słowa kluczowe: produkt regionalny produkt tradycyjny młodzi konsumenci promocja produktów regionalnych i tradycyjnych
Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (77-88)
Klasyfikacja JEL: D12 Z32 L83
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu była analiza znajomości i rozpoznawalności polskich produktów regionalnych i tradycyjnych wśród młodych konsumentów. Podstawę stanowiły dane uzyskane w wyniku badań przeprowadzonych metodą sondażu diagnostycznego w 2016 r. wśród 233 respondentów w wieku 18–34 lat. Uzyskane wyniki, aczkolwiek o charakterze pilotażowym z uwagi na liczebność próby, potwierdzają konieczność prowadzenia działań informacyjnych oraz promocyjnych w tym zakresie. Większe zainteresowanie wśród polskich konsumentów produktami regionalnymi i tradycyjnymi może przyczynić się do wpływu na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich oraz do rozwoju turystyki w danym regionie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Apetyt na region. Podkarpackie. Ogólnopolskie badania opinii publicznej, wrzesień 2013. Pobrano z: http://www.horecanet.pl/HorecaNet/files/d6/d693ee10-3391-490f-85f4-016711f3985d.pdf (20.11.2016).
2.Borowska, A. (2008). Postawy europejskich konsumentów wobec produktów tradycyjnych i regionalnych. Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 72, 145–160.
3.Borowska, A. (2015). Rozpoznawalność polskiej żywności regionalnej i tradycyjnej. Biuletyn Agencji Rynku Rolnego, 5, 21–25.
4.Bywalec, C., Rudnicki, L. (2002). Konsumpcja. Warszawa: PWE.
5.Dominik, P. (2014). Szlaki kulinarne jako element turystycznej atrakcyjności regionu Mazowsze. Warszawa: ASPRA-JR.
6.Gąsiorowski, M. (2004). Europejski system oznaczania jakości produktów regionalnych. W: K. Vinaver, J. Jasiński, Rzeczpospolita produktów regionalnych. Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Stowarzyszenie Solidarność Francja Polska, Fundacja Fundusz Współpracy, „Agro-Smak” Polsko-Amerykański Projekt Rozwoju Produktów Lokalnych, Międzynarodowe Centrum Badań nad Środowiskiem i Rozwojem w Paryżu, Białystok–Paryż.
7.Grębowiec, M. (2010). Rola produktów tradycyjnych i regionalnych w podejmowaniu decyzji nabywczych przez konsumentów na rynku dóbr żywnościowych w Polsce. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego, 10 (25), 22–31.
8.Gulbicka, B. (2014). Żywność tradycyjna i regionalna w Polsce. Warszawa: IERiGR, 7.
9.Gutkowska, K., Ozimek, I. (2005). Wybrane aspekty zachowań konsumentów na rynku żywności – kryteria zróżnicowania. Warszawa: SGGW.
10.Gwiazdowska, K., Kowalczyk, A. (2015). Zmiany upodobań żywieniowych i zainteresowanie kuchniami etnicznymi – przyczynek do turystyki (kulinarnej?). Turystyka Kulturowa, 9, 6–22.
11.Jęczmyk, A., Tworek, N. (2009). Wpływ produktów regionalnych na atrakcyjność turystyczną obszarów wiejskich. Roczniki Naukowe SERiA, 11 (4), 129–132.
12.Jędrysiak, T. (2010). Wiejska turystyka kulturowa. Warszawa: PWE.
13.Kawa, M., Augustyńska-Prejsnar, A. (2014). Czynniki decydujące o wyborze produktów tradycyjnych i regionalnych w opinii mieszkańców Podkarpacia. Journal of Agribusiness and Rural Development, 3 (33), 51–59.
14.Korzeniowska-Ginter, R., Karbowski, A., Czarniecka-Skubina, E., Platta, A. (2014). Znajomość polskich produktów tradycyjnych i regionalnych zarejestrowanych w Unii Europejskiej. Marketing i Rynek, 6, 370–385.
15.Lista produktów tradycyjnych wg województw (2016). MRiRW. Pobrano z: http://www.minrol.gov.pl/Jakosc-zywnosci/ Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Lista-produktow-tradycyjnych (25.11.2016).
16.Panasiuk, A. (2008). Produkt turystyczny. W: A. Panasiuk (red.), Gospodarka turystyczna (s. 34–45). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
17.Produkt tradycyjny i lokalny: promocja, marka, dystrybucja – przykłady dobrych praktyk (2012). Fundacja Rolniczej Różnorodności Biologicznej AgriNatura we współpracy ze Społecznym Instytutem Ekologicznym oraz Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego. Pobrano z: file:///C:/Users/User/Downloads/AgriNatura%20Raport%20produkt%20lokalny%20działanie%203.1.pdf (20.11.2016).
18.Rejestr (2016). Komisja Europejska. Pobrano z: http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html?&recordStart=0&filter.dossierNumber=&filter.comboName=&filterMin.milestone__mask=&filterMin.milestone=&filterMax.milestone__mask=&filterMax.milestone=&filter.country=&filter.category=&filter.type=&filter.status= (13.11.2016).
19.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 21 listopada 2012 r. (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych.
20.Sala, J. (2016). Rynek żywnościowy jako element kształtujący atrakcyjność i tożsamość turystyczną Małopolski. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 3 (35), 223–236.
21.Sieczko, A., 2008, Tworzenie rynku produktów tradycyjnych i regionalnych. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego, 4 (19), 397–407, za: Sobolewska J. (2006). Produkty regionalne i tradycyjne / Unijne ABC – informator dla rolników / dodatek do gazety sołeckiej. Pobrano z: http://www.gazetasolecka.pl/ tradycyjne.htm (25.11.2016).
22.Szczepaniak, J. (2013). Wordle, tagxedo i inne generatory – urokliwe chmury tagów/słów. Pobrano z: https://jszczepaniak. wordpress.com/2013/01/26/wordle-tagxedo-i-inne-generatory-urokliwe-chmury-tagowslow/ (20.11.2016).
23.Warmińska, M., Dąbrowska, A., Mozolewski, W. (2013). Produkty regionalne narzędziem promocji turystyki na obszarach wiejskich województwa pomorskiego. Barometr Regionalny, 4, 111–118.
24.Żakowska-Biemans, S., Kuc, K. (2009). Żywność tradycyjna i regionalna w opinii i zachowaniach polskich konsumentów. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 3 (64), 105–114.