Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2017.3.39-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 3 (39) 2017
Promocja szlaków kulinarnych w Polsce w świetle badań ankietowych

Autorzy: Irena Ozimek
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Julita Szlachciuk
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Agata Dobkowska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Natalia Przeździecka-Czyżewska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Słowa kluczowe: regionalny produkt turystyczny szlak kulinarny promocja
Rok wydania:2017
Liczba stron:11 (65-75)
Klasyfikacja JEL: D12 Z32 L83
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W ostatnich latach obserwuje się, szczególnie w krajach o uznanych tradycjach kulinarnych i żywnościowych, szybki rozwój kulinarnych szlaków, które są swoistym produktem turystycznym. Celem artykułu była ocena znajomości tego rodzaju szlaków wśród respondentów oraz ocena form promocji szlaków kulinarnych. W ramach badań zostały przeprowadzone badania ankietowe wśród 206 respondentów. Uzyskane wyniki, aczkolwiek o charakterze pilotażowym z uwagi na liczebność próby, wskazują na niską świadomość respondentów istnienia szlaków kulinarnych na polskim rynku turystycznym oraz potwierdzają, że odpowiednia promocja przyczyniłaby się do wykorzystania potencjału tego produktu turystycznego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Apetyt na region (2013). Podkarpackie. Ogólnopolskie badanie opinii publicznej. Pobrane z: http://www.horecanet.pl/ HorecaNet/files/d6/d693ee10-3391-490f-85f4-016711f3985d.pdf (3.11.2016).
2.Buczkowska, K. (2014). Local Food and Beverage Products As Important Tourist Souvenirs. Turystyka Kulturowa, 1, 46–62.
3.Cieślik, E. (2013). Regional food – a new outlook on the mountain areas. Geomatics, Landmanagement and Landscape, 4, 7–19.
4.Dominik, P. (2014). Szlaki kulinarne jako element turystycznej atrakcyjności regionu Mazowsze. Warszawa: Wydawnictwo ASPRA-JR.
5.Gaweł, Ł. (2011). Szlaki dziedzictwa kulturowego. Teoria i praktyka zarządzania. Kraków: Wydawnictwo UJ.
6.Hall, M., Sharples, L., Mitchell, R., Macionis, N., Cambourne, B. (2003). Food Tourism Around the World. Oxford, UK: Butterworth-Heinemann.
7.Hjalager, A.-M., Richards, G. (Eds.) (2002). Tourism and Gastronomy. London: Routledge.
8.Jęczmyk, A., Sammel, A. (2012). Ochrona tradycyjnych produktów regionalnych jako czynnik rozwoju turystyki kulinarnej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Turystyki, 4 (20), 217–228.
9.Kaczmarek, J. Stasiak, A., Włodarczyk, B. (2010). Produkt turystyczny. Pomysł, organizacja, zarządzanie. PWE: Warszawa.
10.Konsorcjum „Polskie Szlaki Kulinarne”. Pobrane z: http://www.pot.gov.pl/o-polskiej-organizacji-turystycznej/p/wspolpraca/konsorcja-produktowe/konsorcjum-polskie-szlaki-kulinarne (10.11.2016).
11.Kowalczyk, A. (2005). Turystyka kulinarna – ujęcie geograficzne. Turyzm, 15, 1–2.
12.Kowalczyk, A. (2014). Od street food do food districts – usługi gastronomiczne i turystyka kulinarna w przestrzeni miasta. Turystyka Kulturowa, 9, 6–7.
13.Krupa, J. (2014). Szlaki kulinarne jako produkt turystyczny – metody promocji. W: J. Krupa (red.), Nowoczesne metody i narzędzia wsparcia w rozwoju małych destynacji turystycznych (s. 67–100). Dynów: Wydawnictwo Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego.
14.Makała, H. (2014). Kultura żywieniowa a turystyka – obszary wspólnych zainteresowań. Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie, 1 (13), 133–145.
15.Oleśniewicz, P., Widawski, K. (2014). Wydarzenia kulinarne jako szansa na turystyczną aktywizację regionu. Gospodarka, Rynek, Edukacja, 15 (2), 33–37.
16.Orłowski, D., Ocena możliwości wykorzystania kuchni regionalnych w rozwoju turystyki wiejskiej. Praca doktorska. SGGW w Warszawie, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji. Warszawa 2013 (maszynopis).
17.Orłowski, D., Woźniczko, M. (2016). Turystyka kulinarna w Polsce – wstępne badania nad fenomenem zjawiska. Turystyka Kulturowa, 5, 60–100.
18.Plebańczyk, K. (2013). Turystyka kulinarna w kontekście zrównoważonego rozwoju w kulturze – perspektywy dla Polski. Turystyka Kulturowa, 10, 25–26.
19.Program rozwoju i promocji turystyki gastronomicznej i szlaków kulinarnych w Polsce (2014). Landbrand, Hubert Gonera & Polska Organizacja Turystyczna w Warszawie. Pobrane z: zarabiajnaturystyce.pl/component/rubberdoc/doc/309/ raw (10.11.2016).
20.Sala, J. (2016). Rynek żywnościowy jako element kształtujący atrakcyjność i tożsamość turystyczną Małopolski. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 3 (35), 209–222.
21.Tomczak, J. (2013). Szlak kulinarny jako przykład szlaku tematycznego. Prace i Studia Geograficzne, 52, 47–62.
22.Woźniczko, M., Orłowski, D. (2009). Szlak Oscypkowy jako nowy produkt turystyczny Podhala. W: M. Jalinik (red.), Konkurencyjność produktów turystycznych (s. 103–121). Białystok: Politechnika Białostocka.
23.Žuromskaite, B. (2009). Rozwój turystyki kulinarnej na Litwie. Turystyka Kulturowa, 12, 21–32.