Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2017.3.39-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 3 (39) 2017
Znaczenie telewizji i internetu w promocji żywności regionalnej oferowanej w formie usług gastronomicznych

Autorzy: Marzena Jeżewska-Zychowicz
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Iwona Kowalczuk
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Słowa kluczowe: usługi gastronomiczne żywność regionalna telewizja internet
Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (53-64)
Klasyfikacja JEL: M39 L82 L89
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem badania była ocena możliwości wykorzystania telewizji i internetu w promocji żywności regionalnej oferowanej w formie usług gastronomicznych. Na podstawie wyników badania ankietowego, zrealizowanego w 2016 r. w grupie 344 dorosłych osób z woj. mazowieckiego, określono związek między korzystaniem z oferty gastronomicznej oraz korzystaniem z telewizji i internetu jako źródła informacji o żywności, żywieniu i zdrowiu. Stwierdzono, że internet i telewizja są dobrym źródłem informacji o żywności, żywieniu i zdrowiu, także dla osób często korzystających z usług gastronomicznych. Potwierdza to możliwość ich wykorzystania do promowania żywności regionalnej i usług gastronomicznych. Skuteczność promocji mierzona za pomocą wskaźników behawioralnych, tj. związanych z zakupem lub spożyciem, jest jednak ograniczona, gdyż prawie połowa badanych deklarowała brak bezpośredniego wpływu przekazu internetowego i telewizyjnego na spożywanie żywności. W świetle uzyskanych wyników można stwierdzić, że przekaz informacji o żywności regionalnej oferowanej jako usługi gastronomiczne za pomocą internetu i programów telewizyjnych może być dobrym sposobem informowania o jej obecności na rynku.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Babicz-Zielińska, E., Zabrocki, R. (2006). Zachowania konsumentów na rynku wybranych form usług żywieniowych. Handel Wewnętrzny, numer specjalny, czerwiec, 19–24.
2.Batyk, I.M. (2009). Produkty tradycyjne elementem atrakcyjności turystycznej Warmii i Mazur. W: Z.J. Dolatowski, D. Kołożyn-Krajewska (red.), Rozwój turystyczny regionów a tradycyjna żywność (s. 9–21). Częstochowa: Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa.
3.Budżety Gospodarstw Domowych w 2010 (2011). Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych GUS.
4.Budżety Gospodarstw Domowych w 2015 (2016). Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych GUS.
5.Carvalho de Rezende, D., Rodrigues Silva, M.A. (2014). Eating-out and experiential consumption: a typology of experience providers. British Food Journal, 116 (1), 91–103.
6.Graja-Zwolińska, S. (2009). Znaczenie bazy gastronomicznej w ofercie turystycznej. W: Z.J. Dolatowski, D. Kołożyn-Krajewska (red.), Rozwój turystyczny regionów a tradycyjna żywność (s. 61–62). Częstochowa: Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa.
7.Grębowiec, M. (2010). Rola produktów tradycyjnych i regionalnych w podejmowaniu decyzji nabywczych przez konsumentów na rynku dóbr żywnościowych w Polsce. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 10 (25), 22–31.
8.Grębowiec, M. (2011). Rola produktów regionalnych i tradycyjnych w budowaniu konkurencyjnej oferty rynkowej. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 13 (3), 93–98.
9.Grębowiec, M. (2013). Rola produktów tradycyjnych i regionalnych w budowaniu konkurencyjnej oferty regionów. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 15 (2), 81–85.
10.Gulbicka, B. (2014). Żywność tradycyjna i regionalna w Polsce. Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy.
11.Gutkowska, K., Ozimek, I. (2005). Wybrane aspekty zachowań konsumentów na rynku żywności – kryteria zróżnicowania. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
12.Henze, H., Schulte, B. (2005). Convenience from the wrapper. Fleisch Wirtschaft International, 5, 32–34.
13.Jeżewska-Zychowicz, M. (2009). Wybrane zachowania młodych konsumentów na rynku żywności tradycyjnej i ich uwarunkowania. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 3 (64), 126–136.
14.Kowalczuk, I. (2012). Zachowania konsumentów na rynku usług gastronomicznych – aspekt marketingowy. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
15.Kowalczuk, I. (2016). Organizacja żywienia przez uczestników niezorganizowanych wyjazdów turystycznych. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2 (34), 309–319.
16.Kowalczuk, I., Gutkowska, K., Sajdakowska, M., Żakowska-Biemans, S. (2016). Product innovativeness and its impact on health related importance of food in the catering business. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 15 (2), 75–85.
17.Kowalczuk, I., Świątkowska, M. (2015). Promocja na rynku usług gastronomicznych. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 12 (3), 95–110.
18.Kowalczyk, A. (2008). Turystyka kulinarna jako element turystyki kulturowej. Rocznik Naukowy w Warszawie, 7, 22–30.
19.Kowrygo, B. (2000). Studium wpływu gospodarki rynkowej na sferę żywności i żywienia w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
20.Krain, K. (2007). Czas reklamy internetowej. Marketing i Rynek, 4, 28–31.
21.Krzepicka, A. (2016). Wpływ mobilnych technologii informacyjnych na procesy zakupu. Handel Wewnętrzny, 3 (362), 187–194.
22.Kuczamer-Kłopotowska, S. (2016). Rola mediów społecznościowych w komunikacji pokolenia Y. Handel Wewnętrzny, 3 (362), 216–227.
23.Levytska, G. (2011). Usługi gastronomiczne – znaczenie i tendencje rozwoju. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
24.Okraska, S. (2015). Analiza działań promocyjnych kawiarni sieciowych i ich ocena w świetle badań ankietowych. Praca magisterska. Warszawa: SGGW.
25.Parzonko, A.J. (2015). Wpływ mediów społecznościowych na zachowania konsumentów. Handel Wewnętrzny, 6 (359), 122–131.
26.Polska na talerzu 2015. Raport firmy Macro Cash & Carry. Pobrane z: http://www.grupaiqs.pl/wp-content/uploads/2015/04/raport_polska_na_talerzu_2015.pdf (3.11.2016).
27.Rejman, K., Halicka, E., Nagalska, H. (2015). Szanse polskiego rynku żywności tradycyjnej i regionalnej a zachowania konsumentów. Wieś i Rolnictwo, 3 (168), 117–132.
28.Rodgers, S. (2007). Innovation in food service technology and its strategic role. Hospitality Management, 26, 899–912.
29.Stangierska, D. (2016). Slow Food w gastronomii w kontekście zrównoważonego rozwoju. Handel Wewnętrzny, 1 (360), 122–132.
30.Stępniak, K. (2015). Mocno w górę. Nowości Gastronomiczne, wydanie specjalne: Rynek Gastronomiczny w Polsce 2014, 20–29.
31.Świątkowska, M., Berger, S. (2001). Reklama żywności jako narzędzie kształtowania postaw konsumentów i rynku produktów spożywczych. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.