Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2017.3.39-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 3 (39) 2017
Uwarunkowania wdrażania strategii rozwoju turystyki na poziomie regionalnym i lokalnym - wybrane zagadnienia

Autorzy: Zbigniew Głąbiński
Uniwersytet Szczeciński

Daniel Szostak
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: turystyka strategia rozwoju turystyki
Rok wydania:2017
Liczba stron:11 (19-29)
Klasyfikacja JEL: R58 O21 R11
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Praktyka pokazuje, że jednym z podstawowych narzędzi realizacji polityki turystycznej jest strategia rozwoju turystyki. Wynika to głównie z faktu, że turystyka jest współcześnie postrzegana jako sektor gospodarki, który kreuje na lokalnym rynku miejsca pracy oraz konkretne przychody budżetowe. Dlatego też lokalni włodarze na różne sposoby szukają możliwości rozwoju turystyki, m.in. poprzez wykorzystanie posiadanych walorów naturalnych i antropogenicznych do tworzenia produktów turystycznych i różnych atrakcyjnych ofert obsługowych i sposobów spędzenia czasu wolnego na danym obszarze. Artykuł koncentruje się na problematyce uwarunkowań wdrażania strategii rozwoju turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnego i regionalnego poziomu zarządzania przestrzenią turystyczną oraz czynników, które powodują, że tego typu dokumenty są niekiedy nieskuteczne i nie mają waloru wykonalności.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Balcerowicz, L. (1999). Państwo w przebudowie. Kraków: Wydawnictwo Znak.
2.Głąbiński, Z., Szostak, D., Zalewski, T. (red.). (2016). Strategia rozwoju turystyki na poziomie lokalnym. Przykład powiatu gryfińskiego. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
3.Grabowska, A. (2013). Lokalna gospodarka turystyczna a rozwój regionów. Pobrane z: www.ue.katowice.pl (s. 75–76), (15.03.2016).
4.Nawrocka, E. (2004). Rola władz lokalnych w zrównoważonym rozwoju turystyki na przykładzie powiatu jeleniogórskiego. W: G. Gołembski (red.), Kształtowanie jakości produktu turystycznego regionu z zachowaniem rozwoju zrównoważonego (s. 17–25). Warszawa: Instytut Turystyki.
5.Nawrocka, E. (2015). Współpraca podmiotów na rzecz kreowania i wzmocnienia wizerunku regionu turystycznego – perspektywa teorii sieci. Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 8, 118–130.
6.Nowak, S., Franczak, A. (2013). Regionalne strategie rozwoju a realizacja koncepcji zrównoważonej turystyki. W: S. Nowak (red.), Ekonomiczno-organizacyjne problemy działalności turystycznej w regionach (s. 63–77). Katowice: Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.
7.Rapacz, A., Jaremen, D.E. (2009). Oddziaływanie samorządu lokalnego na rozwój turystyki i branży turystycznej w wybranych gminach powiatu jeleniogórskiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 46.
8.Rochmińska, A., Stasiak, A. (2004). Strategie rozwoju turystyki. Turystyka i Hotelarstwo, 6.
9.Szostak, D. (2004). Rola lokalnej polityki turystycznej w tworzeniu i promocji markowych produktów turystycznych. W: A. Panasiuk (red.), Markowe produkty turystyczne (s. 67–72). Szczecin–Niechorze: Katedra Zarządzania Turystyką US.
10.Szostak, D. (2006a). Polityka turystyczna. W: A. Panasiuk (red.), Ekonomika turystyki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
11.Szostak, D. (2006b). Strategie rynkowe w turystyce. W: A. Panasiuk (red.). Marketing usług turystycznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
12.Szostak, D. (2011). Finansowanie inwestycji turystycznych – wybrane zagadnienia. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 666, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 19.
13.Szostak, D. (2016a). Specyfika przestrzenna i infrastrukturalna funkcjonowania rynku usług turystycznych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Zarządzanie i Marketing, 42, 189–199.
14.Szostak, D. (2016b). Strategia rozwoju turystyki jako narzędzie kreowania lokalnej marki turystycznej na przykładzie powiatu gryfińskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Zarządzanie i Marketing, 45.
15.Sztando, A. (2009). Problemy podmiotu i przedmiotów strategii rozwoju lokalnego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 46.
16.Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 2006, nr 227, poz. 1658).