Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188     DOI: 10.18276/ept.2017.3.39-01
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 3 (39) 2017
Partycypacja społeczna jako warunek realizacji zamierzeń strategii rozwoju turystyki

Rok wydania:2017
Liczba stron:11 (7-17)
Klasyfikacja JEL: O21 O44 O18
Słowa kluczowe: turystyka strategia rozwoju turystyki partycypacja społeczna
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Zbigniew Głąbiński
Uniwersytet Szczeciński

Daniel Szostak
Uniwersytet Szczeciński

Abstrakt

Turystyka jest współcześnie postrzegana jako sektor gospodarki, który kreuje miejsca pracy na lokalnym rynku oraz dostarcza przychodów do budżetu. Praktyka pokazuje, że jednym z podstawowych narzędzi realizacji polityki turystycznej jest strategia rozwoju turystyki. Artykuł koncentruje się na problematyce uwarunkowań wdrażania strategii rozwoju turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnego i regionalnego poziomu zarządzania przestrzenią turystyczną. Omówiono w szczególności problematykę znaczenia aktywnego udziału lokalnej społeczności w procesie podejmowania istotnych decyzji, takich jak przygotowanie i wdrożenie lokalnej lub regionalnej strategii rozwoju turystyki. Ponadto podjęto próbę zdefiniowania czynników, które powodują, że tego typu dokumenty często cechują się niską efektywnością i natrafiają na liczne problemy w ich wcielaniu w rzeczywistości społeczno-gospodarczej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Arnstein, S.R. (1969). A Ladder Of Citizen Participation. Journal of the American Institute of Planners, 35 (4), 216–224. DOI: 10.1080/01944366908977225.
2.Beaumont, N., Dredge, D. (2010). Local tourism governance: a comparison of three network approaches. Journal of Sustainable Tourism, 18, 7–28.
3.Beunen, R., de Vries, J.R. (2011). The governance of Natura 2000 sites: the importance of initial choices in the organisation of planning processes. Journal of Environmental Planning and Management, 54 (8), 1041–1059.
4.Bohdziewicz-Lulewicz, M., Sutyła, J. (2012). Ekonomia społeczna jako instrument rozwoju regionu oraz społeczności lokalnych. Ekonomia Społeczna, 2, 51–63.
5.Broński, K. (2006). Rola dziedzictwa kulturowego w rozwoju lokalnym. Doświadczenia polskie doby transformacji (po 1989 r.). Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 706, 7–26.
6.De Pierola, S.C.F., Carbonell, X., Gómez-Limón, J., Hernández, F.H., Zamanillo, M.S. (2009). Natura 2000 i społeczeństwo. Instrumenty komunikacji społecznej w zarządzaniu Siecią Natura 2000. EUROPARC, Hiszpania.
7.Furmankiewicz, M. (2006). Współpraca międzysektorowa w ramach „partnerstw terytorialnych” na obszarach wiejskich w Polsce. Studia Regionalne i Lokalne, 7 (24), 117–136.
8.Głąbiński, Z., Szostak, D., Zalewski, T. (red.). (2016). Strategia rozwoju turystyki na poziomie lokalnym. Przykład powiatu gryfińskiego. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
9.Gonda-Soroczyńska, E. (2008). Udział społeczności lokalnej w rozwoju ziem górskich. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 8, 65–78.
10.Goranczewski, B., Puciato, D. (2010). Zastosowanie analizy SWOT w formułowaniu strategii rozwoju turystyki na obszarach recepcyjnych. Turyzm, 20 (2), 47–55.
11.Grabowska, A. (2013). Lokalna gospodarka turystyczna a rozwój regionów. Pobrano z: www.ue.katowice.pl, 75–76 (15.03.2016).
12.Juchacz, P.W. (2007). O potrzebie wykorzystania nowych modeli partycypacji publicznej w aktywizacji obywateli wspólnot samorządowych. W: T. Buksiński, K. Bondyra, J. Jakubowski (red.), Demokracja – Samorządność – Prawo (s. 147–162), Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
13.Kaźmierczak, B. (2011). Turystyka zrównoważona jako istotny czynnik aktywizacji małych miast. Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych, 7, 37–45.
14.Kwiatkowski, J. (2003). Partycypacja społeczna i rozwój społeczny. Warszawa: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej. Pobrano z: www.wsap.edu.pl (8.12.2016).
15.Leoński, J. (2003). Kilka socjologicznych uwag o świadomości regionalnej mieszkańców Pomorza Zachodniego. W: Integracja i tożsamość. Zachodniopomorskie w przededniu rozszerzenia Unii Europejskiej. Materiały I Kongresu Zachodniopomorskiego. Szczecin.
16.Lisek-Michalska, J., (2013). Badania fokusowe. Problemy metodologiczne i etyczne. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
17.Maison, D. (2010). Jakościowe metody badań marketingowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
18.Majewska, J. (2006). Wyzwalanie ducha przedsiębiorczości w środowisku społecznym gminy dla rozwoju lokalnego. Przedsiębiorczość – Edukacja, 2, 91–100.
19.Miazga, M. (2001). Społeczne problemy kształtowania przestrzeni. Przykłady studiów i badań na rzecz planowania i zarządzania przestrzenią w różnych skalach. Warszawa: Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej.
20.Nawrocka, E. (2015). Współpraca podmiotów na rzecz kreowania i wzmocnienia wizerunku regionu turystycznego – perspektywa teorii sieci. Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 8, 118–130.
21.Pomianek, I. (2010). Aktywność samorządów i partycypacja społeczna w kreowaniu warunków sprzyjających rozwojowi lokalnemu. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 10 (4), 64–73.
22.Rapacz, A., Jaremen, D.E. (2009). Oddziaływanie samorządu lokalnego na rozwój turystyki i branży turystycznej w wybranych gminach powiatu jeleniogórskiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 46.
23.Strzelecka, E. (2011). Rewitalizacja miast w kontekście zrównoważonego rozwoju. Budownictwo i Inżynieria Środowiska, 2 (4), 661–668.
24.Zmyślony, P. (2011). Planowanie strategiczne rozwoju funkcji turystycznej na obszarach metropolitarnych – przykład Poznania. W: A. Rapacz (red.), Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 157, 1062–1071.
25.Żabińska, T. (2013). Turystyka w dużych miastach i metropoliach. Wybrane problemy rozwoju i zarządzania. Studia Ekonomiczne, 147, 133–153.