Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2017.3.39-01
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 3 (39) 2017
Partycypacja społeczna jako warunek realizacji zamierzeń strategii rozwoju turystyki

Autorzy: Zbigniew Głąbiński
Uniwersytet Szczeciński

Daniel Szostak
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: turystyka strategia rozwoju turystyki partycypacja społeczna
Rok wydania:2017
Liczba stron:11 (7-17)
Klasyfikacja JEL: O21 O44 O18
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Turystyka jest współcześnie postrzegana jako sektor gospodarki, który kreuje miejsca pracy na lokalnym rynku oraz dostarcza przychodów do budżetu. Praktyka pokazuje, że jednym z podstawowych narzędzi realizacji polityki turystycznej jest strategia rozwoju turystyki. Artykuł koncentruje się na problematyce uwarunkowań wdrażania strategii rozwoju turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnego i regionalnego poziomu zarządzania przestrzenią turystyczną. Omówiono w szczególności problematykę znaczenia aktywnego udziału lokalnej społeczności w procesie podejmowania istotnych decyzji, takich jak przygotowanie i wdrożenie lokalnej lub regionalnej strategii rozwoju turystyki. Ponadto podjęto próbę zdefiniowania czynników, które powodują, że tego typu dokumenty często cechują się niską efektywnością i natrafiają na liczne problemy w ich wcielaniu w rzeczywistości społeczno-gospodarczej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Arnstein, S.R. (1969). A Ladder Of Citizen Participation. Journal of the American Institute of Planners, 35 (4), 216–224. DOI: 10.1080/01944366908977225.
2.Beaumont, N., Dredge, D. (2010). Local tourism governance: a comparison of three network approaches. Journal of Sustainable Tourism, 18, 7–28.
3.Beunen, R., de Vries, J.R. (2011). The governance of Natura 2000 sites: the importance of initial choices in the organisation of planning processes. Journal of Environmental Planning and Management, 54 (8), 1041–1059.
4.Bohdziewicz-Lulewicz, M., Sutyła, J. (2012). Ekonomia społeczna jako instrument rozwoju regionu oraz społeczności lokalnych. Ekonomia Społeczna, 2, 51–63.
5.Broński, K. (2006). Rola dziedzictwa kulturowego w rozwoju lokalnym. Doświadczenia polskie doby transformacji (po 1989 r.). Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 706, 7–26.
6.De Pierola, S.C.F., Carbonell, X., Gómez-Limón, J., Hernández, F.H., Zamanillo, M.S. (2009). Natura 2000 i społeczeństwo. Instrumenty komunikacji społecznej w zarządzaniu Siecią Natura 2000. EUROPARC, Hiszpania.
7.Furmankiewicz, M. (2006). Współpraca międzysektorowa w ramach „partnerstw terytorialnych” na obszarach wiejskich w Polsce. Studia Regionalne i Lokalne, 7 (24), 117–136.
8.Głąbiński, Z., Szostak, D., Zalewski, T. (red.). (2016). Strategia rozwoju turystyki na poziomie lokalnym. Przykład powiatu gryfińskiego. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
9.Gonda-Soroczyńska, E. (2008). Udział społeczności lokalnej w rozwoju ziem górskich. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 8, 65–78.
10.Goranczewski, B., Puciato, D. (2010). Zastosowanie analizy SWOT w formułowaniu strategii rozwoju turystyki na obszarach recepcyjnych. Turyzm, 20 (2), 47–55.
11.Grabowska, A. (2013). Lokalna gospodarka turystyczna a rozwój regionów. Pobrano z: www.ue.katowice.pl, 75–76 (15.03.2016).
12.Juchacz, P.W. (2007). O potrzebie wykorzystania nowych modeli partycypacji publicznej w aktywizacji obywateli wspólnot samorządowych. W: T. Buksiński, K. Bondyra, J. Jakubowski (red.), Demokracja – Samorządność – Prawo (s. 147–162), Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
13.Kaźmierczak, B. (2011). Turystyka zrównoważona jako istotny czynnik aktywizacji małych miast. Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych, 7, 37–45.
14.Kwiatkowski, J. (2003). Partycypacja społeczna i rozwój społeczny. Warszawa: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej. Pobrano z: www.wsap.edu.pl (8.12.2016).
15.Leoński, J. (2003). Kilka socjologicznych uwag o świadomości regionalnej mieszkańców Pomorza Zachodniego. W: Integracja i tożsamość. Zachodniopomorskie w przededniu rozszerzenia Unii Europejskiej. Materiały I Kongresu Zachodniopomorskiego. Szczecin.
16.Lisek-Michalska, J., (2013). Badania fokusowe. Problemy metodologiczne i etyczne. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
17.Maison, D. (2010). Jakościowe metody badań marketingowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
18.Majewska, J. (2006). Wyzwalanie ducha przedsiębiorczości w środowisku społecznym gminy dla rozwoju lokalnego. Przedsiębiorczość – Edukacja, 2, 91–100.
19.Miazga, M. (2001). Społeczne problemy kształtowania przestrzeni. Przykłady studiów i badań na rzecz planowania i zarządzania przestrzenią w różnych skalach. Warszawa: Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej.
20.Nawrocka, E. (2015). Współpraca podmiotów na rzecz kreowania i wzmocnienia wizerunku regionu turystycznego – perspektywa teorii sieci. Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 8, 118–130.
21.Pomianek, I. (2010). Aktywność samorządów i partycypacja społeczna w kreowaniu warunków sprzyjających rozwojowi lokalnemu. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 10 (4), 64–73.
22.Rapacz, A., Jaremen, D.E. (2009). Oddziaływanie samorządu lokalnego na rozwój turystyki i branży turystycznej w wybranych gminach powiatu jeleniogórskiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 46.
23.Strzelecka, E. (2011). Rewitalizacja miast w kontekście zrównoważonego rozwoju. Budownictwo i Inżynieria Środowiska, 2 (4), 661–668.
24.Zmyślony, P. (2011). Planowanie strategiczne rozwoju funkcji turystycznej na obszarach metropolitarnych – przykład Poznania. W: A. Rapacz (red.), Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 157, 1062–1071.
25.Żabińska, T. (2013). Turystyka w dużych miastach i metropoliach. Wybrane problemy rozwoju i zarządzania. Studia Ekonomiczne, 147, 133–153.