Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2017.2.38-14
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 2 (38) 2017
Czynniki wpływające na bezpieczeństwo uprawiania turystyki żeglarskiej na przykładzie województwa zachodniopomorskiego

Autorzy: Aleksandra Łapko
Akademia Morska w Szczecinie

Agnieszka Mąkosza
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

Tomasz Zalewski
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: ryzyko pogoda czynniki bezpieczeństwa żeglarstwo turystyka
Rok wydania:2017
Liczba stron:11 (169-179)
Klasyfikacja JEL: L91 R40 R41
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł dotyczy kwestii bezpieczeństwa uprawiania turystyki żeglarskiej. Autorzy wyszli z założenia, że bezpieczeństwo wpływa na atrakcyjność danego akwenu i przekłada się na jego popularność wśród żeglarzy. W opracowaniu przedstawiono propozycję klasyfikacji czynników wpływających na bezpieczeństwo żeglugi na danym akwenie, a następnie dokonano charakterystyki wybranych z nich. Omówiono również organizację systemu ratownictwa, bazując na przykładzie województwa zachodniopomorskiego. W kolejnej części artykułu zawarto analizę przyczyn wypadków z udziałem jachtów, które miały miejsce w latach 2010–2015 na wodach województwa zachodniopomorskiego. Z przedstawionych danych wynika, że najczęściej zdarzenia te były następstwem awarii technicznych jednostek, a także błędów ludzkich.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Butowski, L. (2010). Morska turystyka żeglarska w Europie – analiza czynników jakościowych wybranych elementów popytu i podaży. Folia Turistica, 23, 95–114.
2.Halberstam, M. (1988). Terrorism on the high seas: the Achille Lauro, piracy and the IMO convention on maritime safety. The American Journal of International Law, 82 (2), 269–310.
3.Kubicki, K. (2007). Rola morskiej informacji geoprzestrzennej dla zabezpieczenia działań morskich. Przegląd Hydrograficzny, 3, 75–92.
4.Łapko, A. (2015). Turystyka żeglarska. Warszawa: BEL Studio.
5.Matowski, B. (2016). Analiza przyczyn wypadków jachtowych na przykładzie wydarzeń ostatniej dekady. Pobrane z: http://zeglarski.info/assets/Pliki-PDF/Konferencja-2015/Matowski-Analiza-przyczyn-wypadkow.pdf (28.06.2016).
6.Merski, J., Warecka, J. (2009). Turystyka kwalifikowana, turystyka aktywna. Warszawa: „Almamer” Wyższa Szkoła Ekonomiczna.
7.Napierała, M., Skaliy, A., Żukow, W. (2011). Stan, perspektywy i rozwój ratownictwa, kultury fizycznej i sportu w XXI wieku. Bydgoszcz: Uniwersytet Ekonomiczny w Bydgoszczy.
8.Porada, J. (2011). Morska żegluga jachtowa. Wybrane aspekty bezpieczeństwa. Eseje, artykuły, referaty, wykłady. Tom 1, Drukarnia Grapus Sp. z. o.o., Szczecin, s. 9.
9.Zalewski, T. (red.). (2010). Wstępna analiza stanu bezpieczeństwa wodnego w województwie zachodniopomorskim. Szczecin: Urząd Marszałkowski Woj. Zachodniopomorskiego w Szczecinie.
10.Zalewski, T. (red.). (2011). Zmiany w systemie bezpieczeństwa wodnego w aspekcie nowych regulacji prawnych. Szczecin: Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego.
11.Zalewski, T., Telak, J. (2011). Szacowanie ryzyka i kategoryzacja wskaźnikami pomiarowymi rozwoju bezpieczeństwa wodnego. W: M. Napierała, A. Skaliy, W. Żukow, Stan, perspektywy i rozwój ratownictwa, kultury fizycznej i sportu w XXI wieku (s. 132–161). Bydgoszcz: Uniwersytet Ekonomiczny w Bydgoszczy.
12.Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz.U. 2013, poz. 460).
13.Strategia rozwoju województwa zachodniopomorskiego do roku 2020 (2010). Szczecin: Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego.
14.Ustawa o sporcie z dni 25 czerwca 2010 roku (tekst jednolity). (Dz.U. 2010, nr 127, poz. 857).
15.Ustawa o izbach morskich z dnia 1 grudnia 1961 roku (tekst jednolity). (Dz.U. 1961, nr 58 poz. 320, Dz.U. z 2015 r. poz. 735, 1320, z 2016 r. poz. 178). jachtklubnisko.pl/index.php/eglarstwo-jak-zacz/co-to-jest-eglarstwo
16.raport.sailing.org.pl/ (30.06.2016) imgw.pl (28.07.2016) meto.pl (28.07.2016)