Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2017.2.38-13
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 2 (38) 2017
Funkcja turystyczna jako czynnik aktywizujący miasta województwa świętokrzyskiego

Autorzy: Iwona Kiniorska
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Sabina Partyka
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Słowa kluczowe: funkcja turystyczna miasta województwo świętokrzyskie
Rok wydania:2017
Liczba stron:11 (157-167)
Klasyfikacja JEL: Z23 Z30
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Głównym celem opracowania było określenie stopnia rozwoju funkcji turystycznej jako czynnika aktywizującego rozwój miast w województwie świętokrzyskim. Do określenia zróżnicowania rozwoju funkcji turystycznej w postępowaniu badawczym zastosowano metody wskaźnikowe oraz miarę syntetyczną – wskaźnik Perkala. Konstrukcję wskaźnika syntetycznego funkcji turystycznej przeprowadzono na podstawie trzech elementów cząstkowych, do których należały: walory turystyczne, zagospodarowanie turystyczne oraz ruch turystyczny. Badania wskazały, że funkcja turystyczna miast ma charakter uzupełniający. Ośrodkami przyciągającymi turystów są miasta skupiające wiele walorów przyrodniczych i kulturowych, a także słynące z licznych imprez kulturalno-rozrywkowych (Busko-Zdrój, Chęciny, Kielce i Sandomierz).
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Chudy-Hyski, D. (2006). Ocena wybranych uwarunkowań rozwoju funkcji turystycznej obszaru. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2 (1), 129–141.
2.Derek, M. (2007). Gmina turystyczna – ujęcie metodologiczno-metodyczne. W: W. Kurek, R. Pawlusiński (red.), Studia nad turystyką. Prace ekonomiczne i społeczne (s. 27–32). Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
3.Derek, M., Kowalczyk, A., Swianiewicz, P. (2005). Wpływ turystyki na sytuację finansową i rozwój miast w Polsce (na przykładzie miast średniej wielkości). Prace i Studia Geograficzne, 35, 199–217.
4.Durydiwka, M. (2012). Czynniki rozwoju i zróżnicowanie funkcji turystycznej na obszarach wiejskich w Polsce. Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.
5.Durydiwka, M. (2015). Funkcja turystyczna obszarów wiejskich w województwie pomorskim: zróżnicowanie i zmiany. Turyzm, 25 (1), 39–45.
6.Faracik, R. (2006). Turystyka w strefie podmiejskiej Krakowa. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
7.Jackowski, A. (1981). Typologia funkcjonalna miejscowości turystycznych (na przykładzie województwa nowosądeckiego). Kraków: Uniwersytet Jagielloński.
8.Kowalczyk, A. (2005). Nowe formy turystyki miejskiej. Prace i Studia Geograficzne, 35, 155–197.
9.Majewska, J. (2011). Pomiar i ocena stadium rozwoju turystycznego miast w ostatnim dziesięcioleciu – Poznań na tle największych miast w Polsce. W: G. Gołembski (red.), Sposoby mierzenia i uwarunkowania rozwoju funkcji turystycznej miasta – przykład Poznania (s. 36–65). Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
10.Matczak, A. (1989). Problemy badania funkcji turystycznej miast Polski. Turyzm, 5, 27–39.
11.Matczak, A. (1992). Model badań ruchu turystycznego. Studium metodologiczne. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
12.Molenda, M. (2015). Regionalny przemysłowy produkt turystyczny. Warszawa: PWE.
13.Nowak, E. (2007). Dziedzictwo przemysłowe kielecczyzny. W: E. Nowak (red.), Tradycje i współczesność działalności przemysłowej na terenie Staropolskiego Okręgu Przemysłowego (s. 63–72). Kielce: Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej im. J. Kochanowskiego.
14.Pałka, E., Łebek, G. (2010). Turystyka uzdrowiskowa szansą rozwoju obszarów wiejskich. W: I. Kiniorska, E. Pałka (red.), Turystyka szansą rozwoju obszarów wiejskich (s. 17–33). Kielce: Instytut Geografii Uniwersytetu Humanistyczno- -Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach.
15.Parysek, J., Wojtasiewicz, L. (1979). Metody analizy regionalnej i metody planowania regionalnego. Warszawa: PWN.
16.Pazdur, J., Zieliński, J. (1965). Województwo kieleckie. W: M. Siuchniński (red.), Miasta polskie w tysiącleciu, t. 1. Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
17.Piotrowski, P. (2015). Zmiany poziomu rozwoju funkcji turystycznej w rejonach turystycznych województwa śląskiego. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 215, 57–73.
18.Pytel, S. (2010). Rola turystyki kulturowej w rozwoju gmin województwa śląskiego. Krajobraz a Turystyka. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 14, 273–282.
19.Runge, A. (2011). Czynniki rozwoju miejskiej sieci osadniczej w województwie świętokrzyskim. W: E. Majcher-Ociesa, E. Słabińska, Potencjał społeczno-ekonomiczny Kielecczyzny w XX i na początku XXI wieku (s. 100–121). Kielce: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.
20.Runge, J. (2006). Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej – elementy metodologii, wybrane narzędzia badań. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
21.Szajnowska-Wysocka, A. (2008). Postindustrialne dziedzictwo kultury materialnej (na przykładzie Górnego Śląska).
22.W: M. Kulesza (red.), Czas i przestrzeń w naukach geograficznych. Wybrane problemy geografii historycznej (s. 131– 140). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
23.Szromek, A.R. (2012). Przegląd wskaźników funkcji turystycznej i ich zastosowanie w ocenie rozwoju turystycznego obszaru na przykładzie gmin województwa śląskiego. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, 61, 295–309.
24.Warszyńska, J. (1985). Funkcja turystyczna Karpat Polskich. Folia Geographica. Series Geographica-Oeconomica, 18, 79–104.
25.Więcław-Michniewska, J. (2011). Wybrane warunki rozwoju funkcji turystycznej miast Karpat Polskich. Prace Geograficzne Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Jagielloński, 125, 176–196.
26.Zmyślony, P. (2014). Turystyka w procesie internacjonalizacji miast. Studia Oeconomica Posnaniensia, 2 (3), 7–27.
27.Zuzańska-Żyśko, E. (2005). Funkcja turystyczna małych miast województwa śląskiego. W: E. Rydz (red.), Kształtowanie funkcji turystycznych miejscowości uzdrowiskowych (s. 77–87). Słupsk: Pomorska Akademia Ekonomiczna.
28.Żek, M. (2008). Funkcja turystyczna obszaru nadbużańskiego. Turystyka i Hotelarstwo, 14, 67–80.