Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2017.1.37-09
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 1 (37) 2017
Rola „Militarnej Turystyki Biznesowej” – na Przykładzie aktywności Nato Joint Force Training Center w Bydgoszczy

Autorzy: Marcin Woźniak

Anna Dłużewska
Słowa kluczowe: Bydgoszcz NATO Joint Force Training Centre turystyka biznesowa
Rok wydania:2017
Liczba stron:14 (113-126)
Klasyfikacja JEL: O18 Z32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Poza zawodową armią skoszarowaną głównie w bazach wojskowych przemysł obronny i armie świata zatrudniają szereg osób wykonujących zadania związane z logistyką, informatyką, teleinformatyką, nowymi technologiami itp. Osoby pracujące dla wojska w tych sektorach podobnie jak pozostali turyści korzystają z infrastruktury turystycznej. Aktywność prowadzona przez sektor wojskowy wpisuje się zatem w wysoce dochodowy nurt turystyki biznesowej, którym od dawna interesują się samorządy wielu destynacji. Centrum Szkoleniowe NATO Joint Force Training Centre (JFTC) w Bydgoszczy, którego dotyczy niniejszy artykuł, może być tego przykładem. Celem artykułu jest analiza wpływu obecności JFTC na sektor turystyczny Bydgoszczy. Autorzy opierają się na badaniach kwestionariuszowych dotyczących struktury i charakteru wydatków, które uczestnicy szkoleń JFTC ponoszą w czasie pobytu w Bydgoszczy, materiałach wewnętrznych JFTC oraz informacjach pochodzących z Convention Center w Bydgoszczy. Wnioski uzupełnione zostały analizą finansową jednego z czterogwiazdkowych hoteli w centrum Bydgoszczy, z którego usług korzystają uczestnicy szkoleń. Wyniki wskazują, że udział wydatków poniesionych przez uczestników szkoleń JFTC jest dla sektora turystycznego Bydgoszczy bardzo istotny, a dla niektórych podmiotów wręcz kluczowy.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Badanie pilotażowe rynku turystyki biznesowej MICE – województwo wielkopolskie.
2.Celuch, K. (2016). Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce 2016. Warszawa: Poland Convention Bureau.
3.Cope, B., Davidson, R. (2003). Turystyka biznesowa. Warszawa: POT.
4.Kachniewska, M. (2014). Wpływ turystyki biznesowej na rozwój Katowic w świetle badań uczestników spotkań konferencyjnych. W: K. Celuch (red.), Zarządzanie i organizacja przemysłu spotkań w Polsce. Teoria i praktyka (s. 37–50). Warszawa: Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
5.Komorowski, K. (red.) (2008). Kronika Wojska Polskiego 2007. Warszawa: Fundacja Polonia Militaris.
6.Mikuła, B. (2006). Organizacje oparte na wiedzy. Kraków: Wyd. AE w Krakowie.
7.Nassani, A.A., Zaman, K., Aldakhil, A.M., Abro, M.M.Q. (2016). War Economy and Pleasure: Assessing the Effects of Military Expenditure on Tourism Growth. Quality & Quantity, 1–22. DOI: 10.1007/s11135-016-0362-x.
8.Nawrocka, E. (2013). Istota turystyki biznesowej, stan i czynniki jej rozwoju na przykładzie Wrocławia. Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 41, 76–85.
9.Przecławski, K. (1997). Człowiek a turystyka. Kraków: Albis.
10.Rogers, T. (2006). Conferences and Conventions. Oxford: Butterworth-Heinemann.
11.Różycki, P. (2009). Zarys wiedzy o turystyce. Kraków: Proksenia.
12.Sidorkiewicz, M. (2011). Turystyka biznesowa. Warszawa: Difin.
13.Szwichtenberg, A. (2004). Incentive tourism – nową możliwością aktywizacji polskiej branży turystycznej. W: S. Bosiacki, J. Grell (red.), Gospodarka turystyczna w XXI wieku (s. 111–117). Poznań: AWF.
14.Świątecki, A. (1995). Nowy Incentive w Polsce. Warszawa: ELECT Business Service & Travel.
15.Terminologia turystyczna. Zalecenia WTO (1995). Warszawa: World Tourism Organization, Instytut Turystyki.
16.The Association Meetings Market (2008). Amsterdam: Worldwide, ICCA.
17.Ustawa z 26.06.1974 – Kodeks pracy. Dz.U. 1998, nr 21, poz. 94, z późn. zm.
18.Weaver, A. (2011). Tourism and the Military: Pleasure and the War Economy. Annals of Tourism Research, 38 (2), 672–689. www.act.nato.int (5.05.2016). www.bctw.pl (5.05.2016). www.convention.bydgoszcz.pl (10.06.2016). www.iccaworld.com (15.06.2016). www.jftc.nato.int (5.05.2016).
19.www.poland-convention.pl (6.04.2016). www.pot.gov.pl (6.04.2016). www.unwto.com (10.06.2016). www.visitbydgoszcz.pl/pl/bydgoszcz-biuro-kongresow-83 (5.05.2016).