Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2017.1.37-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 1 (37) 2017
Kapitał społeczny a kształtowanie wartości dodanej w turystyce

Autorzy: Ewa Wszendybył-Skulska
Uniwersytet Jagielloński
Słowa kluczowe: powiązania społeczne turystyka wartość dodana w turystyce zaufanie
Rok wydania:2017
Liczba stron:14 (61-74)
Klasyfikacja JEL: A13 L23 O31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Kapitał społeczny w kontekście turystyki najczęściej badany jest pod kątem wpływu turystyki na kapitał społeczny. Ukazywanie odwrotnych relacji należy do rzadko podejmowanej problematyki badawczej, stąd też celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie ontologicznych podstaw badania wpływu kapitału społecznego na kształtowanie wartości dodanej w turystyce przy uwzględnieniu roli, jaką w kreacji kapitału społecznego odgrywają główni interesariusze innowacyjnego łańcucha wartości w turystyce (IŁWT), czyli przedsiębiorstwa turystyczne, jednostki edukacyjne i samorząd terytorialny. Niniejszy artykuł ma charakter koncepcyjny, a zaprezentowane w nim analizy będą podstawą dalszych uszczegółowionych badań empirycznych nad istotą problemu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Anderson, J.C., Narus, J.A. (1990). A Model of Distributor Firm and Manufacturer Firm Working Partnerships. Journal of Marketing, 54 (1), 42–58.
2.Bednarczyk, M. (red.) (2006). Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw na polskim rynku turystycznym. Kraków: Wyd. UJ.
3.Bednarczyk, M. (red.) (2011). Zarządzanie konkurencyjnością biznesu turystycznego w regionach. Warszawa: CeDeWu.
4.Bednarczyk, M., Najda-Janoszka, M. (red.) (2014). Innowacje w turystyce – regionalna przestrzeń współpracy w makroregionie południowym Polski. Warszawa: CeDeWu.
5.Bednarczyk, M., Wszendybył-Skulska, E. (2014). Synergy’s a Value Generator in Tourism. Scientific Journal University of Szczecin, 836, Economic Problems of Tourism. Contemporary Issues of Functioning of Tourism Economy, 4 (28), 9–21.
6.Beugeldsdijk, S., van Schaik, T. (2005). Social Capital and Growth in European Regions; an Empirical Test. European Journal of Political Economy, 21, 301–324.
7.Borowiec, A. (2008). Zamówienia publiczne jako obszar gospodarki szczególnie narażony na korupcję. Zeszytach Naukowych Politechniki Poznańskiej „Organizacja i Zarządzanie”, 52, 33–43.
8.Bourdieu, P. (1986). The Forms of Capital. W: J.G. Richardson (red.), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education (s. 241–258). New York: Greenwood Press.
9.Brilman, J. (2002). Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. Warszawa: PWE.
10.Bugdol, M. (2007). Wartości organizacyjne. Szkice z teorii organizacji i zarządzania. Kraków: Wyd. UJ.
11.Burt, R. (1992). Structural Holes. The Social Structure of Competition. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
12.Chesbrough, H.W. (2001). Open Innovation. Boston, Mass.: Harvard Business School Press.
13.Chesbrough, H.W. (2003). The Era of Open Innovation. MIT Sloan Management Review, 3 (44), 35–41.
14.Chesbrough, H.W., Crowther, A.K. (2006). Beyond High-tech: Early Adopters of Open Innovation in Other Industries. Management, 36 (3), 229–236.
15.Coleman, J.S. (1990). Foundations of Social Theory. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
16.Collier, P. (2002). Social Capital and Poverty: A Microeconomic Perspective. W: Ch. Grootaert, T. van Bastelaer (red.), The Role of Social capital in Development. An Empirical Assesment (s. 19–41). Cambridge: University Press.
17.Czapiński, J. (2007). Kapitał społeczny. W: J. Czapiński, T. Panek (red.), Diagnoza Społeczna 2007. Warunki i jakość życia Polaków (s. 257–267). Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego.
18.Czapiński, J., Panek, T. (2009). Diagnoza Społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków. Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego.
19.Dakhli, M., De Clercq, D. (2004). Human Capital, Social Capital, and Innovation: A Multi-country Study. Entrepreneurship and Regional Development, 16 (2), 107–128.
20.Dickinson, S., Ramaseshan, B. (2008). Maximising Performance Gains from Cooperative Marketing: Understanding the Role of Environmental Contexts. Journal of Marketing Management, 24, 541–566.
21.Doh, S., Acs Z.J. (2010). Innovation and Social Capital: A Cross-Country Investigation. Industry and Innovation, 17 (3), 241–262.
22.Domański, H. (2014). Zaufanie między ludźmi. W: P.B. Sztabiński, R. Sztabiński (red.), Raport Europejskiego Sondażu Społecznego 2002–2012 (s. 11–12). Warszawa: IFiS PAN.
23.Działek, J. (2011). Kapitał społeczny jako czynnik rozwoju gospodarczego w skali regionalnej i lokalnej w Polsce. Kraków: Wyd. UJ.
24.Fukuyama, F. (1997). Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu. Warszawa, Wrocław: PWN.
25.Gassmann, O., Enkel, E. (2004). Towards a Theory of Open Innovation: Three Core Process Archetypes. Lisbon: Paper Presented at the R&D Management Conference.
26.Gleaser, E.L., Laibson, D., Sacerdote, B. (2002). An Economic Approach to Social Capital. The Economic Journal, 112, 437–458.
27.Greffe, X. (1994). Is Rural Tourism a Lever for Economic and Social Development? W: B. Bramwell, B. Lane (red.), Rural Tourism and Sustainable Rural Development (s. 22–40). Clevedon: Channel View Publications.
28.Grootaert, Ch., van Bastelaer, T. (2002). Introduction and Overview. W: Ch. Grootaert, T. van Bastelaer (red.), The Role of Social capital in Development. An Empirical Assessment (s. 4–5). Cambridge: University Press.
29.Grudzewski, W.M., Hejduk, I.K., Sankowska, A., Wańtuchowicz, M. (2009). Zaufanie kontra korupcja – wybór strategiczny. Organizacja i Kierowanie, 2, 133–144.
30.Grudzewski, W.M., Hejduk, I.K., Sankowska, A., Wańtuchowicz, M. (2010). Sustainability w biznesie czyli przedsiębiorstwo przyszłości – zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania. Warszawa: Poltext.
31.Herbs, M. (red.) (2007). Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny. Warszawa: Scholar.
32.Hjalager, A.M. (1997). Innovation Patterns in Sustainable Tourism. An Analytical Typology. Tourism Management, 18 (1), 35–41.
33.Hjalager, A.M. (1999). Tourism Destinations and the Concept of Industrial Districts. Dublin: Paper presented on ERSA conference. Pobrane z: http://www-sre.wu.ac.at/ersa/ersaconfs/ersa99/Papers/a288.pdf (4.07.2016). Hjalager, A.M. (2002). Repairing Innovation Defectiveness in Tourism. Tourism Management, 23 (5), 465–474.
34.http://krd.pl/Centrum-prasowe/Informacje-prasowe/2015/281-miliardow-zlotych-strat-przez-brak-zaufania (10.12.2015). http://www.europeansocialsurvey.org/ (14.01.2016).
35.Johannesson, G., Skaptadottir, U., Benediktsson, K. (2003). Coping with Social Capital? The Cultural Economy of Tourism in the North. Sociologia Ruralis, 43 (1), 3–16.
36.Jones, S. (2005). Community-based Ecotourism: The Significance of Social Capital. Annals of Tourism Research, 32 (2), 303–324.
37.Keller, P. (2006). Toward an Innovation Oriented Tourism Policy. W: Innovation and Growth in Tourism (s. 17–40). Paris: OECD.
38.Kim, M., Chung, N., Lee, C. (2011). The Effect of Perceived Trust on Electronic Commerce: Shopping Online for Tourism Products and Services in South Korea. Tourism Management, 32, 256–265.
39.Knack, S. (1990). Social Capital, Growth and Poverty: A Survey of Cross-Country Evidence. The Wirld Bank Paper, 5.
40.Knack, S., Keefer, P. (1997). Does Social Capital Have an Economic Payoff? A Cross-Country Investigation. Quarterly Journal of Economics, 4, 1251–1288.
41.Kylänen, M., Rusko, R. (2011). Unintentional Cooperation in the Service Industries: The Case of Pyha-Luosto Tourism Destination in the Finnish Lapland. European Management Journal, 29, 193–205.
42.LaPorta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A., Vishny, R.W. (1997). Trust in Large Organizations. American Economic Review, 57, 333–338.
43.Lui, S.S., Ngo, H., Hon, A.H.Y. (2006). Coercive Strategy in Interfirm Cooperation: Mediating Roles of Interpersonal and Interorganizational Trust. Journal of Business Research, 59, 466–474.
44.Łopaciuk-Gonczaryk, B. (2008). Kapitał społeczny a nowa ekonomia instytucjonalna. W: M.S. Szczepański, K. Bierwiaczonek, T. Nawrocki (red.), Kapitały ludzkie i społeczne a konkurencyjność regionów (s. 45–59). Katowice: Wyd. UŚ.
45.Macbeth, J., Carson, K., Northcote, J. (2004). Social Capital, Tourism and Regional Development: SPCC as a Basis for Innovation and Sustainability. Current Issues in Tourism, 7 (6), 502–522.
46.Marcoz, E.M., Mauri, Ch., Maggioni, I., Cantu, Ch. (2016). Benefits from Service Bundling in Destination Branding, The Role of Trust in Enhancing Cooperation among Operators in the Hospitality Industry. International Journal of Tourism Research, 18, 260–268.
47.Matysiak, A. (2008). Kapitał jako proces. Zeszyty Naukowe PTE, 6, 85–101.
48.Moorman, C., Zaltman, G., Deshpande, R. (1992). Relationships between Providers and Users of Market Research: The Dynamics of Trust within and between Organizations. Journal of Marketing Research, 29 (3), 314–328.
49.Nahapiet, J., Ghoshal, S. (1998). Social Capital, Intellectual Capital and the Organizational Advantage. Academy of Management Review, 23, 242–266.
50.Najda-Janoszka, M. (2014). Zdolność do współpracy. W: M. Bednarczyk, M. Najda-Janoszka (red.), Innowacje w turystyce – regionalna przestrzeń współpracy w makroregionie południowym Polski (s. 93–113). Warszawa: CeDeWu.
51.Najda-Janoszka, M., Kopera, S. (2014). Exploring Barriers to Innovation in Tourism Industry – the Case of Southern Poland. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 10, 190–201.
52.Nordin, S., Westlund, H. (2009). Social Capital and the Life Cycle Model: The Transformation of the Destination of Are. Tourism, 57 (3), 259–284.
53.Olearnik, J. (2015). Innowacje w turystyce – ich charakter i obszar poszukiwań. Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 50.
54.Van Oorschot, W., Arts, W., Gelissen, J. (2006). Social Capital in Europe: Measurement and Social and Regional Distribution of a Multifaceted Phenomenon. Acta Sociologica, 49 (2), 149–167.
55.Palmer, A., Bejou, D. (1995). Tourism Destination Marketing Alliances. Annals of Tourism Research, 22 (3), 616–629.
56.Pansiri, J. (2008). The Effects of Characteristics of Partners on Strategic Alliance Pperformance in the SME Dominated Travel Sector. Tourism Management, 29 (1), 101–115.
57.Pavlovich, K. (2003). The Evaluation and Transformation of a Tourism Destination Network: the Waitomo Caves, New Zeland. Tourism Management, 24 (2), 203–216.
58.Portes, A. (1998). Social Capital: Its Origin and Applications in Modern Sociology. Annual Review of Sociology, 24, 1–24.
59.Pritchard, A., Morgan, N.J. (2001). Culture Identity and Tourism Representation: Marketing Cymru or Wales? Tourism Management, 22 (2), 167–179.
60.Putnam, D.R. (1995). Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech. Kraków: Znak.
61.Putnam, D.R. (2000). Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. New York: Simon & Schuster.
62.Putnam, D.R. (2008). Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
63.Rigall-I-Torrent, R., Fulvià, M. (2011). Managing Tourism Products and Destinations Embedding Public Good Components: A Hedonic Approach. Tourism Management, 32, 244–255
64.Sinclair, T., Stabler, M. (1997). The Economics of Tourism. London: Routledge.
65.Sirdeshmuk, D.J., Singh, J., Sabol, B. (2002). Consumer Trust, Value, and Loyalty in Relational Exchanges. Journal of Marketing, 66 (1), 15–37.
66.Skawińska, E. (2012). Wpływ kapitału społecznego na przedsiębiorczość i innowacyjność podmiotów. W:E. Skawińska (red.), Kapitał społeczny w rozwoju regionu (s. 48–51). Warszawa: PWN.
67.Spain (2006). Research Policy, 36 (1), 88–106.
68.Sucháček, J., Koľveková, G. (2005). Ke vzniku a rozvoji partnerství veřejného a soukromého sektoru. E+M Ekonomie a Management, 8 (3), 14–20.
69.Sundbo, J., Orfila-Sintes, F., Sørensen, F. (2007). The Innovative Behaviour of Tourism Firms – Comparative Studies of Denmark and Spain. Research Policy, 36, 88–106.
70.Sztaudynger, J.J. (2007). Społeczne problemy wzrostu gospodarowania – analiza ekonometryczna. W: B. Klimczak, A. Lewicka (red.), Etyka i ekonomia (s. 133–164). Warszawa: PTE.
71.Sztaudynger, J.J. (2009). Rodzinny kapitał społeczny a wzrost gospodarczy w Polsce. Ekonomista, 2, 189–210.
72.Sztompka, P. (2005). Zaufanie, nieufności dwa paradoksy demokracji. W: P. Sztompka, M. Kucia (red.), Socjologia. Lektury (s. 397–408). Kraków: Znak.
73.Sztompka, P. (2007). Socjologia zmian społecznych. Kraków: Znak.
74.Tapscott, D., Williams, A.D. (2011). Makrowikinomia. Reset świata i biznesu. Warszawa: Studio EMKA.
75.Theiss, M. (2005). Operacjonalizacja pojęcia kapitału społecznego w badaniach empirycznych. W: H. Januszek (red.), Kapitał społeczny we wspólnotach (s. 59–69). Poznań: Wyd. AE w Poznaniu.
76.Thrane, C. (2005). Hedonic Price Models and Sun-and-Beach Package Tours: The Norwegian Case. Journal of Travel Research, 43, 302–308.
77.Trigo, A., Vence, X. (2012). Scope and Patterns of Innovation Cooperation in Spanish Service Enterprises. Research Policy.
78.Uslaner, M.E., Dekker, P. (red.) (2001). Social Capital and Partici-pation in Everyday Life. London: Routledge.
79.Wang, Y., Fesenmaier, D.R. (2007). Collaborative Destination Marketing: A Case Study of Elkhart Country, Indiana. Tourism Management, 28, 863–875.
80.Wang, Y., Xiang, Z., Toward a Theoretical Framework of Collaborative Destination Marketing. Journal of Travel Research, 46, 75–85.
81.Westlund, H., Adam, F. (2010). Social Capital and Economic Performance: A Meta-analysis of 65 Studies. European Planning Studies, 18 (6), 893–919.
82.Wszendybył-Skulska, E. (2014). Zarządzanie zasobami ludzkimi. W: M. Bednarczyk, M. Najda-Janoszka (red.), Innowacje w turystyce – regionalna przestrzeń współpracy w makroregionie południowym Polski (s. 123–143). Warszawa: CeDeWu.
83.Zhang, Q., Fung, H. (2006). China’s Social Capital and Financial Performance of Private Enterprises. Journal of Small Business and Enterprise Development, 13 (2), 198–207.