Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2016.4.36-19
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 4 (36) 2016
Residents’ Attitude Toward Tourism in Zwierzyniec Town
(Ekonomiczne, społeczne i środowiskowe konsekwencje rozwoju turystyki. Nastawienie społeczności lokalnej do rozwoju turystyki w gminie Zwierzyniec)

Autorzy: Andrzej Tucki
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, POLAND

Anja Tuohino
University of Eastern Finland, Centre for Tourism Studies
Słowa kluczowe: społeczność lokalna nastawienie rozwój turystyki Zwierzyniec analiza czynnikowa
Rok wydania:2016
Liczba stron:9 (211-219)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Ostatnie lata w Polsce charakteryzują się wzrostem znaczenia usług turystycznych w gos podarce kraju, zwłaszcza na terenach wiejskich. Zrozumiałym zatem stają się analizy skutków rozwoju turystyki tak w planowaniu przestrzennym jak i strategiach zarządzania obszarem recepcji turystycznej, uwzględniające opinie interesariuszy w tym mieszkańców. Celem artykułu jest ocena postaw lokalnej społeczności miejsko-wiejskiej gminy Zwierzyniec do rozwoju turystyki. Na podstawie materiałów z przeprowadzonych wywiadów z mieszkańcami gminy przeprowadzono analizę statystyczną. W efekcie badania pozwoliły na wytypowanie czterech czynników: Negatywne skutki rozwoju turystyki w wymiarze społecznym i kulturowym, Przychylność dla rozwoju turystyki, Korzyści społeczno-ekonomiczne oraz tożsamość lokalna, Ochrona przyrody i zasobów kulturowych. Przeprowadzona analiza korelacji ze zmiennymi socjo-demograficznymi wykazała, że istnieje statystycznie istotny związek pomiędzy zatrudnieniem w sektorze turystycznym, a postawą wobec dalszego rozwoju i wspierania turystki.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Andereck, K.L., Nyaupane, G.P. (2011). Exploring the Nature of Tourism and Quality of Life Perceptions among Residents. Journal of Travel Research, 50 (3), 248–260.
2.Andereck, K.L., Vogt, C.A. (2000). The relationship between residents’ attitudes toward tourism and tourism development options. Journal of Travel Research, 39, 27–36.
3.Ap, J. (1992). Residents Perceptions on Tourism Impacts. Annals of Tourism Research, 19, 665–690.
4.Brida, J.G., Osti, L., Barquet, A. (2010). Segmenting resident perceptions towards tourism – a cluster analysis with a multinomial logit model of a mountain community. International Journal of Tourism Research, 12 (5), 591–602.
5.Brougham, J., Butler, R. (1981). A segmentation analysis of resident attitudes to social impacts of tourism. Annals of Tourism Research, 7 (4), 569–590.
6.Brunt, P., Courtney, P. (1999). Host perceptions of sociocultural impacts. Annals of Tourism Research, 26 (3), 493–515.
7.Choi, H.C., Sirakaya, E. (2005). Measuring Residents’ Attitude toward Sustainable Tourism: Development of Sustainable Tourism Attitude Scale. Journal of Travel Research, 43, 380–394.
8.Dyer, P., Gursoy, D., Sharma, B., Carter, J. (2007). Structural modeling of resident perceptions of tourism and associated development on the Sunshine Coast, Australia. Tourism Management 28, 409–422.
9.Getz, D. (1994). Residents’ attitudes towards tourism: A longitudinal study of Spey Valley, Scotland. Tourism Management, 15 (4), 247–258.
10.Gogolewska, H. (1990). Zmiany kulturowe w kaszubskich wsiach turystycznych. Problemy Turystyki, 3/4.
11.Gursoy, D., Jurowski, C., Uysal, M. (2002). Resident attitudes – a structural modeling approach. Annals of Tourism Research, 29 (1), 79–105.
12.Gursoy, D., Kendall, K.W. (2006). Hosting mega events: modelling locals’ support. Annals of Tourism Research, 33 (3), 603–623.
13.Gursoy, D., Rutherford, D.G. (2004). Host attitudes toward tourism e an improved structural model. Annals of Tourism Research, 31 (3), 495–516.
14.http://lublin.stat.gov.pl/ cps/rde/xbcr/lublin/ASSETS_13p16.pdf (21.05.2015).
15.Jurowski, C., (1998). A study of community sentiments in relation to attitudes toward tourism development. Tourism Analysis, 3, 17–34.
16.Ko, D., Stewart, W. (2002). A structural equation model of residents’ attitudes for tourism development. Tourism Management, 23, 521–530.
17.Komorowska, K. (2003). Turystyka a społeczności lokalne – przykład tatrzański. Studia Regionalne i Lokalne, 3, 76–96.
18.Kuvan, Y., Akan, P. (2005). Residents’ attitudes toward general and forest-related impacts of tourism: The case of Belek, Antalya. Tourism Management, 26, 691–706.
19.Lawson, R., Williams, J., Young, T., Cossens, J. (1998). A comparison of residents’ attitudes towards tourism in 10 New Zealand destinations. Tourism Management, 9 (3), 247–256.
20.Lundberg, J. (2015). The Level of Tourism Development and Resident Attitudes: A Comparative Case Study of Coastal Destinations. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism. DOI: 10.1080/15022250.2015.1005335.
21.Mazurkiewicz, L., Kowalczyk, A. (eds.) (2008). Społeczności lokalne a turystyka. Aspekty społeczne, kulturowe, ekonomiczne. Warszawa: AWF.
22.McDowall, S., Choi, Y. (2010). A comparative analysis of Thailand residents’ perception of tourism’s impacts. Journal of Quality Assurance in Hospitality and Tourism, 11 (1), 36–55.
23.Niezgoda, A. (2011). Badanie opinii mieszkańców Poznania dotyczących rozwoju funkcji turystycznej (pp. 107–146). In: G. Gołembski (ed.), Sposoby mierzenia i uwarunkowania rozwoju funkcji turystycznej miasta. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
24.Niezgoda, A., (2006). Rola mieszkańców obszaru recepcji turystycznej w rozwoju turystyki zrównoważonej (pp. 321– 330). In: S. Wodejko (ed.), Gospodarka turystyczna a grupy interesu. Warszawa: SGH.
25.Nunkoo, R., Gursoy, D., Juwaheer, T.D. (2010). Island Residents’ Identities and their Support for Tourism: An Integration of Two Theories. Journal of Sustainable Tourism, 18 (5), 675–693.
26.Nunkoo, R., Ramkissoon, H. (2010). Modeling community support for a proposed integrated resort project. Journal of Sustainable Tourism, 18 (2), 257–277.
27.Nunkoo, R., Ramkissoon, H. (2011). Residents’ satisfaction with community attributes and support for tourism. Journal of Hospitality and Tourism Research, 35 (2), 171–190.
28.Nunkoo, R., Gursoy, D. (2012). Residents’ support for tourism: an identity perspective. Annals of Tourism Research, 39 (1), 243–268.
29.Pérez, E.A., Nadal, J.R. (2005). Host community perceptions: A cluster analysis. Annals of Tourism Research, 32 (4), 925–941.
30.Pizam, A. (1978). Tourism’s impacts: the social costs to the destination community as perceived by its residents. Journal of Travel Research, 16 (4), 8–12
31.Sharma, B., Dyer, P. (2009). An investigation of differences in residents’ perceptions on the Sunshine Coast: tourism impacts and demographic variables. Tourism Geographies, 11 (2), 187–213.
32.Tucki, A. (2009). Potencjał turystyczny regionu lubelskiego. Annales UMCS, 64 (B), 11–31.
33.Tucki, A., Soszyński, D. (2012). Postawy społeczności lokalnej miasta Kazimierz Dolny wobec rozwoju turystyki. Problemy Ekologii Krajobrazu, 24, 245–252.
34.Tucki, A., Vargas-Sanches, A. (2013). Residents’ attitude to tourism and their quality of life. In: Linking wellness tourism to ecosystem services: towards a research agenda. Book of Abstracts, COST Action TObeWELL, First Seminar, Wageningen, Netherlands 3–5 September 2013.
35.Uysal, L., Perdue, R., Sirgy, M.J. (2012). Handbook of tourism and quality of life research. London: Springer.
36.Vargas-Sanchez, A., Porras-Bueno, N., Angeles Plaza-Mejı´a, M. (2009). Understanding Residents´ Attitudes toward the Development of Industrial Tourism in a Former Mining Community. Journal of Travel Research, 47, 373–387.
37.Williams, J., Lawson, R. (2001). Community issues and the resident opinions of tourism. Annals of Tourism Research, 28 (2), 269–290.