Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2016.4.36-17
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 4 (36) 2016
Implementation Possibilities of a System For Management and Measuring of Sustainable Development of Tourism in Metropolitan Areas: The Case of Poznań Agglomeration
(Możliwości wdrażania systemu zarządzania zrównoważonym rozwojem turystyki w regionach metropolitarnych na przykładzie Aglomeracji Poznańskiej)

Autorzy: Anna Królikowska-Tomczak
Poznań University of Technology, POLAND
Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój zarządzanie rozwojem turystyki konkurencyjność destynacji turystycznej
Rok wydania:2016
Liczba stron:11 (185-195)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Współczesna turystyka staje przed wieloma wyzwaniami. Wzrastająca liczba coraz bardziej świadomych i wymagających turystów, coraz wyższe standardy jakości oraz nadużywanie nieodnawialnych zasobów w wielu regionach turystycznych – to problemy, którym muszą stawić czoła destynacje turystyczne. W powyższych warunkach, niemożliwym jest efektywne zarządzanie turystyką bez strategii o perspektywie wieloletniej, w której definiowane są realne ale ambitne cele, wyznaczane kierunki rozwoju oraz wskazywane narzędzia służące pomiarowi i analizie osiągnięcia założeń. Konkurencja na rynku turystycznym jest bardzo wymagająca, dlatego też w zarządzaniu destynacją turystyczną szczególnie istotną rolę odgrywa obserwacja współcześnie panujących na rynku trendów, spośród których szczególnie istotnym wydaje się być promowanie idei zrównoważonego rozwoju. W artykule przedstawiono teorię zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu regionem turystycznym oraz  mocne strony niniejszego podejścia w kontekście budowania przewagi konkurencyjnej. Głównym celem artykułu jest wskazanie możliwości zarządzania zrównoważonym rozwojem turystyki przez wdrożenie systemu wskaźników zrównoważonego rozwoju. Jako cele szczegółowe wskazać należy
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Alejziak, W. (2009). Współeczesne modele i wybrane koncepcje polityki turystycznej. Gospodarka Turystyczna w Regionie. Przedsięborstwo. Samorząd. Współpraca, 50.
2.Attitudes of Europaens towards tourism. Brussels: TNS Political and Social (requested by European Commission).
3.Devashish, D. (2011). Tourism Marketing. New Dheli: Pearson.
4.Drucker, P. (1999). Społeczeństwo prokapitalistyczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
5.Echtner, C., Ritchie, J. (1993). The Measurement of Destination Image – An Empirical Assessment. Jurnal of Tracel Research, 1.
6.European Tourism Indicators System for Sustainable Destinations (2013). Bruksela: European Commission.
7.Glińska, E. (2011). Sposoby badania wizerunku miasta. Samorząd Terytorialny, 11, 33–44. J., S. (1998). Sustainable Tourism Managment. Cabi Publishing.
8.Kosiedowski, W. (2002). Przedsiebiorczość i innowacyjność jako czynniki rozwoju regionalnego i lokalnego. Włocławek: Włocławskie Towarzystwo Naukowe.
9.Kotler, P. (2005). Marketing. Poznań: Dom wydawniczy Rebis.
10.Kozioł, L. (2013). Koncepcja klasyfikacji czynników motywacji turystycznej. Współczesne Zarządzanie, 1.
11.Mikołajczyk, A. (2010/2011). Budowa marki miasta. Thinktank, 7, 1–7.
12.Metropolia Poznań 2020 (2011). Strategia Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej. Poznań: CBM. Available at: http://metropolia2020.poznan.pl/tresc-dokumentu.
13.Niezgoda, A. (2008). Cele zrównoważonego rozwoju a przewaga konkurencyjna obszaru recepcji turystycznej (pp. 19–31). In: G. Gołembski (ed.), Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjnosci regionów w dobie globalizacji. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
14.UNWTO (2015). Tourism Highlights. Madrid: UNWTO.
15.Weaver, D. (2007). Sustainable tourism. Routledge.
16.Zdon-Korzeniowska, M. (2009). Jak kształtować regionalne produkty turystyczne? Teoria i praktyka. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskeigo.