Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2016.3.35-28
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 3 (35) 2016
Mały ruch graniczny z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej a rozwój turystyki zakupowej

Autorzy: Joanna Zielińska-Szczepkowska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Izabela Zabielska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Słowa kluczowe: mały ruch graniczny ruch bezwizowy turystyka zakupowa
Rok wydania:2016
Liczba stron:14 (349-362)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

27 lipca 2015 r. minęły 3 lata od wejścia w życie umowy o małym ruchu granicznym między obwodem kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej a Polską. Podstawowym celem umowy było wprowadzenie ułatwień w przekraczaniu granicy polsko-rosyjskiej przez mieszkańców strefy przygranicznej. Na podstawie umowy mieszkańcy terenów objętych jej zasięgiem mogą przekraczać granicę bez wiz, używając do tego celu wyłącznie dokumentu podróży potwierdzającego tożsamość oraz specjalnego zezwolenia na wielokrotne przekraczanie granicy (wydawanego początkowo na 2 lata, a po spełnieniu określonych warunków na kolejne 5 lat). Co ważne, ułatwienia te analogicznie dotyczą również obywateli państw trzecich zamieszkujących w strefie przygranicznej przez okres nie krótszy niż 3 lata. Wprowadzenie małego ruchu granicznego spowodowało wzrost zainteresowania lokalnej społeczności przekraczaniem pogranicza polsko-rosyjskiego, głównie w celach zakupowych oraz turystycznych, co jeszcze kilka lat temu (przed wejściem w życie umowy) znajdowało się poza zasięgiem możliwości podróżnych m.in. z powodu ograniczonego dostępu do rynku, wyższych kosztów transportu oraz utrudnień wizowych. Celem artykułu jest analiza ruchu bezwizowego na granicy polsko-rosyjskiej w kontekście wprowadzenia umowy o małym ruchu granicznym, a także próba oceny wpływu funkcjonowania umowy o małym ruchu granicznym na rozwój turystyki zakupowej w strefie przygranicznej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Alejziak, W. (2000). Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku. Kraków: Albis.
2.Dmitrovic, T., Vida, I. (2007). An Examination of Cross-Border Shopping in South East Europe. European Journal of Marketing, vol. 41, no. 3–4, 382–395.
3.Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Rzeszowie. (2012). Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w 2011 r. Rzeszów: Ośrodek Badań Obszarów Transgranicznych i Statystyki Euroregionalnej.
4.Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Rzeszowie. (2013). Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w 2012 r. Rzeszów: Ośrodek Badań Obszarów Transgranicznych i Statystyki Euroregionalnej.
5.Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Rzeszowie. (2014). Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w 2015 r. Rzeszów: Ośrodek Badań Obszarów Transgranicznych i Statystyki Euroregionalnej.
6.Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Rzeszowie. (2015). Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w I kwartale 2015 r. Rzeszów: Ośrodek Badań Obszarów Transgranicznych i Statystyki Euroregionalnej.
7.Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Rzeszowie. (2015). Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w II kwartale 2015 r. Rzeszów: Ośrodek Badań Obszarów Transgranicznych i Statystyki Euroregionalnej.
8.Grzesiuk, A. (2007). Infrastruktura handlowa w Szczecinie a przygraniczna turystyka zakupowa. W: J. Mikołajczyk (red.), Zarządzanie usługami w gospodarce rynkowej: handel, gastronomia, turystyka (s. 269–276). Poznań: Wyd. WSHiU w Poznaniu.
9.http://www.nbp.pl/transfer.aspx?c=/ascx/ListABCH.ascx&Typ=a&p=rok;mies&navid=archa (3.11.2015).
10.http://www.pot.gov.pl/nowosci/l/wiadomosci/wiadomosci-z-pot/xii-polsko-rosyjskie-forum-turystyczne-eto-polsza (6.11.2015).
11.Jansen-Verbeke, M. (1991). Leisure Shopping: A Magic Concept for the Tourism Industry. Tourism Management, no. 12, 9–14.
12.Jedlińska, M., Szubert-Zarzeczny, U. (1992). Gospodarka turystyczna. Poznań: Wyd. AE w Poznaniu.
13.Kornak, A. (1979). Ekonomika turystyki. Warszawa: PWN.
14.Krapf, K. (1957). Od empirii do teorii ruchu turystycznego. Ruch Turystyczny, nr 1, 16–25.
15.Michalko, G., Ratz, T., Hinek, M., Tomori, M. (2014). Shopping Tourism in Hungary during the Period of the Economic Crisis. Tourism Economics, vol. 20, no. 6, 1319–1336.
16.Murphy, L., Benckendorff, P., Moscardo, G., Pearce, P.L. (2011). Tourist Shopping Villages. Forms and Functions. London: Routledge.
17.Nijssen, E.J., Herk van, H. (2009). Conjoining International Marketing and Relationship Marketing: Exploring Consumer’s Cross-Border Service Relationships. Journal of International Marketing, vol. 17, no. 1, 91–115.
18.Raport: Koszty-korzyści wejścia w życie umowy o małym ruchu granicznym z Obwodem Kaliningradzkim FR – wyniki badań ankietowych. Pobrane z: http://eurobalt.org.pl/aktualnosci/207/koszty-korzysci-wejscia-w-zycie-umowy-omalym-ruchu-granicznym-z-obwodem-kaliningradzkim-fr (10.10.2015).
19.Rozporządzenie (WE) nr 1931/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 20 grudnia 2006 r. ustanawiające przepisy dotyczące małego ruchu granicznego na zewnętrznych granicach lądowych państw członkowskich i zmieniające postanowienia Konwencji z Schengen (Dz.U. UE, L405/1).
20.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1342/2011 z 13 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 1931/2006 w odniesieniu do włączenia obwodu kaliningradzkiego i niektórych powiatów polskich do obszaru uznawanego za strefę przygraniczną.
21.Studzińska, D. (2014). Ruch bezwizowy a rozwój turystyki na pograniczu polsko-rosyjskim. Przegląd Geograficzny, vol. 84, nr 4, 525–540.
22.Timothy D.J., Butler, R.W. (1995). Cross-Border Shopping. A North American Perspective. Annals of Tourism Research, vol. 22, no. 1, 16–34.
23.Timothy, D.J. (1995). Political Boundaries and Tourism: Borders as Tourist Attractions. Tourism Management, vol. 16, no. 7, 525–532.
24.Timothy, D.J. (2000). Borderland: An Unlikely Destination? IBRU Boundary and Security Bulletin, vol. 8, no. 1, 57–65.
25.Umowa między Rządem RP a Rządem FR o zasadach małego ruchu granicznego z 22 maja 1992 r. (Moskwa).
26.Umowa między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o zasadach małego ruchu granicznego z 16 lipca 2012 r. (Dz.U. poz. 814).
27.Więckowski, M. (2010). Turystyka na obszarach przygranicznych Polski, Warszawa: IGiPZ PAN.
28.Yeung, R.M.W., Wallace, M.S.Y. (2012). A Profile of the Mainland Chinese Cross-Border Shoppers: Cluster and Discriminant Analysis. Tourism Management Perspectives, vol. 4, 106–112.