Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2016.3.35-27
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 3 (35) 2016
Miejsce pochodzenia jako czynnik kształtujący zachowania konsumentów w turystyce na przykładzie mieszkańców Majorki

Autorzy: Adrianna Wolska
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: zachowania konsumentów turystyka miejsce pochodzenia Majorka
Rok wydania:2016
Liczba stron:11 (337-347)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W opracowaniu podjęto problematykę zachowań konsumentów na rynku turystycznym, która stanowi centrum zainteresowania wszystkich podmiotów gospodarczych świadczących usługi w tym zakresie. Celem niniejszego artykułu jest omówienie istoty miejsca pochodzenia w kształtowaniu zachowań turystycznych oraz określenie jego wpływu na potrzeby i postawy mieszkańców Majorki w turystyce. Przedstawiona treść jest wynikiem wykorzystania metody studiów literaturowych oraz w części empirycznej metody demoskopijnej w postaci badań kwestionariuszowych, a także metod matematyczno-statystycznych. Ponadto zostały wykorzystane metody operacji logicznych, tj. dedukcji, oraz metody obserwacji zwłaszcza w odwołaniu się do aspektów praktycznych. W rezultacie przeprowadzonych rozważań wykazano, iż miejsce pochodzenia jest jednym z istotnych czynników determinującym zachowania turystyczne mieszkańców Majorki uczestniczących w badaniu, szczególnie w odniesieniu do częstotliwości podróżowania oraz motywów wyjazdów. Zaprezentowane treści wydają się wartościowe, zważywszy na specyfikę badanej grupy turystów, która wymaga dokładnego poznania czynników determinujących ich zachowania na rynku turystycznym.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Antonides, G., Raaij van, F. (2003). Zachowania konsumenta. Podręcznik akademicki. Warszawa: PWN.
2.Bywalec, C., Rudnicki, L. (1999). Podstawy ekonomiki konsumpcji. Kraków: Wyd. AE w Krakowie.
3.Cushman, G., Veal, A. J., Zuzanek, J. (red.). (2008). Free Time and Leisure Participation. International Perspectives. Wallingford–Cambridge: CABI.
4.Dobiegała-Korona, B. (red.). (2010). Zachowania konsumentów na rynku turystycznym. Warszawa: Almamer.
5.Główny Urząd Statystyczny, www.stat.gov.pl (28.10.2015).
6.IBESTAT (Instituto de Estadística de las Islas Baleares, Urząd Statystyczny Wysp Balearskich). Pobrane z: www.ibestat. cat/ibestat/inici (20.10.2015).
7.IET (Instituto de Estudios Turísticos, Instytut Badań nad Turystyką). (2014). Frontur 2014. Pobrane z: www. iet.tourspain. es (20.10.2015).
8.Jachnis, A. (2007). Psychologia konsumenta. Psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania zachowań konsumenckich. Bydgoszcz–Warszawa: Branta.
9.Kieżel, E. (red.). (2010). Konsument i jego zachowania na rynku europejskim, Warszawa: PWE.
10.Milewski, R., Kwiatkowski, E. (red.). (2005). Podstawy ekonomii, Warszawa: PWN.
11.Niemczyk, A. (2010). Zachowania konsumentów na rynku turystycznym. Kraków: Wyd. UE w Krakowie.
12.Niezgoda, A., Zmyślony, P. (2006). Popyt turystyczny. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju. Poznań: Wyd. AE w Poznaniu.
13.Pohorille, M. (1980). Mechanizmy i kierunki zmian w konsumpcji społeczeństwa polskiego. Warszawa: Wyd. UW.
14.Rosa, G., Perenc, J. (red.). (2011). Zachowania nabywców. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
15.Rudnicki, L. (2004). Zachowania rynkowe nabywców. Mechanizmy i uwarunkowania. Kraków: Wyd. AE w Krakowie.
16.Rudnicki, L. (2010). Zachowania konsumentów na rynku turystycznym. Kraków: Proksenia.
17.Schiffman, L.G., Kanuk, L.L. (1994). Consumer Behavior, New Jersey: Prentice Hall.
18.Solomon, M.R., Bamossy, G., Askegaard, S., Hogg, M.K. (2006). Consumer Behaviour. A European Perspective. Pobrane z: www.books.mec.biz/tmp/books/NXHQRTHBQ2L87NIU6YVN.pdf (10.01.2016).
19.Swarbrooke, J., Horner, S. (2007). Consumer Behaviour in Tourism. New York: Routledge.
20.Szczepański, J. (1981). Konsumpcja a rozwój człowieka. Wstęp do antropologicznej teorii konsumpcji. Warszawa: PWE.
21.Wolska, A. (2015). Trendy w konsumpcji turystycznej na przykładzie mieszkańców Majorki. W: A. Rapacz (red.). Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd (s. 356–365). Wrocław: Wyd. UE we Wrocławiu.
22.Wolska, G. (red.). (2014). Mikroekonomia. Pojęcia, przedmiot, ewolucja, Warszawa: PWE.
23.Zalega, T. (2012). Konsumpcja. Determinanty, teorie, modele, Warszawa: PWE.
24.Zins, A.H. (2002). Consumption Emotions, Experience Quality and Satisfaction: A Structural Analysis for Complainers versus Non-Complainers. Journal of Travel and Tourism Marketing, no. 12 (2/3), 3–18.
25.Żabińska, T. (1994). Zachowania turystyczne gospodarstw domowych. Uwarunkowania. Prawidłowości. Przyszłość. Katowice: Wyd. AE w Katowicach.