Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2016.3.35-26
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 3 (35) 2016
Ocena transgranicznego ruchu turystycznego na pograniczu polsko-czeskim na przykładzie Euroregionu Śląsk Cieszyński

Autorzy: Izabela Gąsior
Szkoła Języków Obcych Egida, Katowice

Michał Żemła
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Słowa kluczowe: euroregion turystyka transgraniczna transgraniczny region turystyczny
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (327-336)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Tworzenie transgranicznych regionów turystycznych w obrębie euroregionów jest procesem trudnym i złożonym, a przykładem obszaru o dużym potencjale jest pogranicze polsko-czeskie. Celem niniejszego artykułu jest analiza zachowań i preferencji osób odwiedzających Euroregion Śląsk Cieszyński. W porównaniu z innymi euroregionami na pograniczu polsko-czeskim obserwuje się sytuację diametralnie odwrotną. Zarówno odwiedzający z Polski, jak i z Republiki Czeskiej najchętniej odwiedzają polską stronę Euroregionu, a zwłaszcza miejscowości wypoczynkowe Beskidu Śląskiego oraz zabytkowy Cieszyn. Przeprowadzone badania ankietowe wskazały na silną dysproporcję w rozwoju turystyki między poszczególnymi częściami Euroregionu, a także na bardzo ograniczoną wiedzę odwiedzających na temat Euroregionu i jego zasięgu terytorialnego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Czernek, K. (2013). Determinants of Cooperation in a Tourist Region. Annals of Tourism Research, no. 40 (1), 83–104.
2.Fyall, A., Garrod, B., Wang, Y. (2012). Destination Collaboration: A Critical Review of Theoretical Approaches to a MultiDimensional Phenomenon. Journal of Destination Marketing & Management, no. 1 (1), 10–26.
3.http://euroregiony.kz.prv.pl/slask.html (20.01.2015).
4.Kołodziejczyk, K. (2014). Rozwój sieci szlaków turystycznych wzdłuż granicy polsko-czeskiej w Sudetach w latach 1945–2013. Prace Geograficzne, nr 136, 81–101.
5.Potocki, J. (2009). Funkcje turystyki w kształtowaniu transgranicznego regionu górskiego Sudetów. Wrocław: WTN.
6.Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska–Rzeczpospolita Polska 2007–2013. (2007), Warszawa.
7.Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska–Rzeczpospolita Polska 2007–2013. (2013). Unia Europejska.
8.Przegląd Rządowy nr 6–7 Euroregion Śląsk Cieszyński Informacja Departamentu Integracji Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej MSWiA (84–85) czerwiec–lipiec 1998.
9.Puczko, L., Ratz, T., Smith, M. (2007). Old City, New Image: Perception, Positioning and Promotion of Budapest. Journal of Travel and Tourism Marketing, no. 22 (3–4), 21–34.
10.Rapacz, A. (2003). Wpływ Euroregionu „Neisse-Nisa-Nysa” na rozwój współpracy transgranicznej w turystce. W: A. Rapacz (red.), Turystyka i gospodarka turystyczna w Polsce na tle procesów integracji europejskiej. Wrocław: Wyd. AE we Wrocławiu.
11.Rapacz, A. (red.). (2004). Współpraca i integracja w turystyce w Euroregionie Nysa w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej, Wrocław: Wyd. AE we Wrocławiu.
12.Staszewska, J. (2009). Klaster perspektywą dla przedsiębiorców na polskim rynku turystycznym. Warszawa: Difin.
13.Tideswell, C., Faulkner, B. (1999). Multidestination Travel Patterns of International Visitors to Queensland. Journal of Travel Research, no. 37 (4), 364–374.
14.Węcka, B. (2008). Ruch turystyczny w Euroregionie Pradziad. W: J. Telus (red.), Aktualne problemy rozwoju turystyki w krajach Europy Środkowowschodniej. Kielce: Wyd. WSETiNS.
15.Węcka, B. (2009). Dysproporcje w zagospodarowaniu turystycznym polskiej i czeskiej części Euroregionu Pradziad. W: A. Rapacz (red.), Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca (s. 95–104). Wrocław: Wyd. UE we Wrocławiu.
16.Źurba, I. (2010). Euroregiony jako najbardziej zaawansowany organizacyjnie i funkcjonalnie poziom współpracy transgranicznej. Prace Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 12, 125–133.
17.Żemła, M. (2009). Perspektywy budowy konkurencyjnej oferty turystycznej na drodze współpracy w regionach pogranicza nysko-jesenickiego. W: A. Bukała, P. Mielec, V. Ptak, M. Sauer, J. Stefek, J. Styrsky, J. Zavesicki, M. Żemła (red.), Prehranicni spoluprace Jeseniky–Nysa (s. 90–95). Jesenik: Sdruzeni Cestoviho Ruhu Jeseniky.
18.Żemła, M. (2014). Inter-Destination Cooperation: Forms, Facilitators and Inhibitors – the Case of Poland. Journal of Destination Marketing & Management, no. 3 (4), 241–252.
19.www.euregio-teschinensis.eu/euroregion-slask-cieszynski (10.01.2015).
20.www.olza.pl