Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2016.3.35-24
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 3 (35) 2016
Rola wizerunku krajowego produktu turystycznego w kreowaniu ruchu turystycznego. Studium przypadku na przykładzie Polski i Łotwy

Autorzy: Katarzyna Orfin
Uniwersytet Szczeciński

Marta Sidorkiewicz
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: wizerunek produkt turystyczny ruch turystyczny
Rok wydania:2016
Liczba stron:11 (301-311)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Wielkość ruchu turystycznego jest poza takimi czynnikami, jak lokalizacja, atrakcyjność walorów turystycznych, stan i struktura infrastruktury turystycznej itp., w dużej mierze efektem kreowania określonego wizerunku przez podmioty polityki turystycznej funkcjonujące na danym terenie. Dla rozwoju ruchu turystycznego występującego w danym państwie niezbędne jest kreowanie wizerunku krajowego produktu turystycznego. Celem opracowania jest wskazanie na znaczenie wizerunku kraju dla przyjazdowego ruchu turystycznego na przykładzie Polski i Łotwy. W artykule przyjęto tezę, iż brak działań marketingowych prowadzonych przez podmioty odpowiedzialne za turystykę w Polsce w aspekcie kreowania wizerunku produktu turystycznego skutkuje brakiem skojarzeń z nim związanych jako destynacji turystycznej, co w konsekwencji nie wpływa korzystnie na rozwój ruchu turystycznego. Artykuł składa się z trzech części merytorycznych, wstępu i podsumowania. W pierwszej części opracowania omówiono istotę wizerunku obszarowego produktu turystycznego, w drugiej – teoretyczno-empiryczne ujęcie zagranicznego ruchu turystycznego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem turystów z Łotwy, natomiast w trzeciej przedstawiono w formie studium przypadku wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród potencjalnych turystów z Łotwy.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Altkorn, J. (2001). Kształtowanie rynkowego wizerunku firmy. Kraków: Wyd. AE w Krakowie.
2.Ćwiklińska, J. (2012). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w turystyce. Część II – Relacje z otoczeniem. Warszawa: Wyd. SGH.
3.Dudek-Mańkowska, S. (2010). Koncepcja wizerunku miasta. W: A. Grzegorczyk, A. Kochaniec (red.), Kreowanie wizerunku miast (s. 42–67). Warszawa: Wyd. WSP.
4.Dziadkiewicz-Ilkowska, A. (2010). Targi jako narzędzie kreowania wizerunku firmy, Toruń: Wyd. WSB w Toruniu.
5.Jedlińska, M. (2009). Możliwości wykorzystania public relations w kreowaniu wizerunku przedsiębiorstwa turystycznego. W: A. Rapacz (red.), Gospodarka turystyczna. Wybrane zagadnienia jej funkcjonowania (s. 40–53). Jelenia Góra: Ad Rem.
6.Marciszewska, B. (2010). Potencjał turystyczny regionu a kreowanie jego wizerunku. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 590, Ekonomiczne Problemy Usług nr 52, 13–21.
7.Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012–2020. (2012). Warszawa: Polska Organizacja Turystyczna.
8.Meyer, B. (red.). (2015). Obsługa uczestników turystyki i rekreacji. Warszawa: Difin.
9.Percy, L. (2008). Strategic Integrated. Marketing Communications. Oxford: Elsevier Inc.
10.Pawlicz, A. (2006). Convention Bureau jako forma współpracy publiczno-prywatnej w zakresie promocji turystyki biznesowej w wybranych miastach nadbałtyckich. W: A. Rapacz (red.), Gospodarka turystyczna w regionie (s. 281–288). Jelenia Góra: Wyd. AE we Wrocławiu, Kielce: Wyższa Szkoła Zarządzania Gospodarką Regionalną i Turystyką w Kielcach.
11.Sidorkiewicz, M. (2008). Tworzenie wizerunku Polski jako destynacji turystyki biznesowej. Uwarunkowania instytucjonalne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 511, Ekonomiczne Problemy Usług nr 26, 343–350.
12.Tkaczyk, J., Rachwalska, J. (1997). Wszystko jest obrazem… Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa. Marketing i Rynek, nr 5, 5–10.
13.Turystyka w 2014 r. (2015). Warszawa: Urząd Statystyczny w Rzeszowie.
14.Zdon-Korzeniowska, M. (2009). Jak kształtować regionalne produkty turystyczne? Teoria i praktyka, Kraków: Wyd. UJ.