Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2016.3.35-23
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 3 (35) 2016
Dynamika i cechy międzynarodowego ruchu turystycznego w Tunezji w latach 1960–2015

Autorzy: Monika Widz
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Teresa Brzezińska-Wójcik
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Słowa kluczowe: Tunezja ruch turystyczny wizerunek miejsca bezpieczeństwo
Rok wydania:2016
Liczba stron:13 (287-299)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Tunezja charakteryzuje się największym tempem rozwoju turystyki wśród państw basenu Morza Śródziemnego od lat 60. XX w. Jest jedną z najpopularniejszych destynacji wybieranych przez turystów z krajów europejskich oraz z krajów Maghrebu. W społeczno-gospodarczej stabilności kraju znaczącą rolę odgrywają dochody z turystyki. Rosną one regularnie z roku na rok, wpływając w sposób istotny (ok. 7%) na wielkość PKB kraju i na zapewnienie miejsc pracy (420 tys.) w branży turystycznej. W opracowaniu przedstawiono wyniki badań (od lipca 2013 r. do sierpnia 2015 r.) nad dynamiką ruchu turystycznego polskich turystów do Tunezji. Przeanalizowano również natężenie międzynarodowego ruchu turystycznego w Tunezji od 1960 r. do sierpnia 2015 r. oraz określono cechy turystów odwiedzających Tunezję. Przeanalizowano wpływ zamachów terrorystycznych z 2015 r. na rynek turystyczny Tunezji, jak również oceniono wizerunek Tunezji jako destynacji turystycznej z punktu widzenia polskich turystów. Spośród atrybutów wizerunku wybranych do badań w 2015 r. najniższą ocenę uzyskały: bezpieczeństwo na terenie hotelu (2,93) oraz bezpieczeństwo poza hotelem (2,78). Powodem tak niskiej oceny były zamachy terrorystyczne, w wyniku których zginęło sporo europejskich turystów. W świetle uzyskanych wyników badań ankietowych należy podkreślić, że poczucie bezpieczeństwa znacząco wpływa na pozytywny wizerunek destynacji, decydując o natężeniu ruchu turystycznego na omawianym obszarze.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Cudny, W. (2005). Stan obecny i perspektywy rozwoju turystyki przyjazdowej w Tunezji. Turystyka i Hotelarstwo, nr 8, 119–132.
2.Dłużewska, A. (2006). Wpływ islamu na perspektywy rozwoju turystyki w Tunezji. W: J. Krupa, J. Biliński (red.), Turystyka w badaniach naukowych. Prace przyrodnicze i humanistyczne (s. 289–303). Rzeszów: Wyd. WSIiZ.
3.Dłużewska, A. (2009). Społeczno-kulturowe dysfunkcje turystyczne w krajach islamu. Warszawa: Wyd. UW.
4.Echtner, C.M., Ritchie, J.R.B. (1993). The Measurement of Destination Image: An Empirical Assessment. Journal of Travel Research, no. 31 (4), 3–13.
5.Ferreira, S.D., Rial, A., Varela, J. (2009). Post Hoc Tourist Segmentation with Conjoint and Cluster Analysis. PASOS, Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, no. 7 (3), 491–501.
6.Ferreira Lopes, S.D. (2011). Destination Image: Origins, Developments and Implications. PASOS. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, no. 9 (2), 305–315.
7.Gallarza, M.G., Saura, I.G., García, H.C. (2002). Destination Image Towards a Conceptual Framework. Annals of Tourism Research, no. 1, 56–78.
8.Glińska, E., Florek, M., Kowalewska, A. (2009). Wizerunek miasta – od koncepcji do wdrożenia. Warszawa: Wolters Kluwer business.
9.Glińska, E. (2011). Sposoby badania wizerunku miejsca. Samorząd Terytorialny, nr 11, 33–44.
10.Helnarska, K.J. (2004). Międzynarodowy ruch turystyczny w Unii Europejskiej. Toruń: Wyd. Adam Marszałek.
11.Kamińska, N. (2015). Turystyka murem za Tunezją. Pobrane z: http://www4.rp.pl/Biura-podrozy/310309931-Turystykamurem-za-Tunezja.html (30.10.2015).
12.Kotler., Ph., Asplund, Ch., Reing, I., Haider, D. (1999). Marketing Places Europe, New Jersey: Prentice Hall.
13.Marczak, M. (2006). Wpływ terroryzmu na rozwój turystyki międzynarodowej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 738, Ekonomiczne Problemy Usług nr 4 (20), 89–102.
14.ONTT. (2002). National Office of the Tunisian Tourism, Tourisme en chiffres 2002. Pobrane z; http://www.tourisme.gov. tn/realisations-et-perspectives/tourisme-en-chiffres.html (20.10.2015).
15.ONTT. (2010). National Office of the Tunisian Tourism, Tourisme en chiffres 2010. Pobrane z: http://www.tourisme.gov. tn/realisations-et-perspectives/tourisme-en-chiffres.html (20.10.2015).
16.ONTT. (2012). National Office of the Tunisian Tourism, Tourisme en chiffres 2012. Pobrane z: http://www.tourisme.gov. tn/realisations-et-perspectives/tourisme-en-chiffres/statistiques-2012.html (20.10.2015).
17.ONTT. (2015). National Office of the Tunisian Tourism, Tourisme en chiffres 2015. Pobrane z: http://www.tourisme.gov. tn/realisations-et-perspectives/tourisme-en-chiffres/stat-15.html (20.10.2015).
18.Pinkwart, M. (2015). Konferencja w Warszawie: Tunezja zapewnia o bezpieczeństwie dla turystów. Pobrane z: http:// turystyka24.tv/konferencja-w-warszawie-tunezja-zapewnia-o-bezpieczenstwie/ (14.10.2015).
19.Poirier, R.A. (1995), Tourism and Development in Tunisia, Annals of Tourism Research nr 22 (1), s. 157–171.
20.Poirier, R.A., Wright, S. (1993). The Political Economy of Tourism in Tunisia. The Journal of Modern African Studies, no. 31, 149–162.
21.Półtorak, M. (2015). Wojna domowa w Libii – chaos, który zagraża Europie. Pobrane z: http://www.psz.pl/117-polityka/ wojna-domowa-w-libii-chaos-ktory-zagraza-europie (14.10.2015).
22.Staszek, M., Świeca, A., Brzezińska-Wójcik, T. (2013). Analiza ofert polskich touroperatorów na sezon 2012/2013 na podstawie turystyki wyjazdowej do Tunezji – jednego z najpopularniejszych kierunków wakacyjnych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 304, 314–324.
23.Szromnik, A. (2007). Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku. Kraków: Wolters Kluwer business.
24.Tahi, M.S. (1992). The Arduous Democratisation Process in Algieria. The Journal of Modern African Studies, no. 30/3, 397–419.
25.Tokarz, A. (2009). Wizerunek regionu. W: B. Meyer, D. Milewski (red.), Strategie rozwoju turystyki w regionie (s. 355– 364). Warszawa: PWN.
26.Weigert, M. (2012). Le tourisme en Tunisie : Les défis à l’heure de la transition démocratique. Pobrane z: http://www.ipemed.coop/adminIpemed/media/fich_article/1326104889_LesNotesIPEMED_12_LeTourismeEnTunisie_janv12. pdf (14.10.2015).
27.WTTC 2013. Travel & Tourism Economic Impact 2012. European Union, World Travel & Tourism Council WTTC 2013. Pobrane z: http://en.youscribe.com/catalogue/tous/professional-resources/stock-market-and-finance/wttc-travel-tourism-economic-impact-2013-world-2313985 (10.10.2015).
28.WTTC 2015. Travel & Tourism Economic Impact 2015. European Union, World Travel & Tourism Council WTTC 2015. Pobrane z: https://www.wttc.org//media/files/reports/economic%20impact%20research/regional%202015/ word2015.pdf (2.01.2016).
29.Zdon-Korzeniowska, M., Rachwał, T. (2011). Turystyka w warunkach światowego kryzysu gospodarczego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 18, 116–128.