Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2016.3.35-09
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 3 (35) 2016
Natężenie ruchu turystycznego na wybranych festiwalach – Pozytywne i negatywne aspekty jego wpływu na system społeczno-gospodarczy Lublina w opinii mieszkańców miasta

Autorzy: Karolina Skoczylas
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Teresa Brzezińska-Wójcik
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Słowa kluczowe: ruch turystyczny festiwal Lublin
Rok wydania:2016
Liczba stron:13 (109-121)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Podobnie jak w innych miastach, tak też w Lublinie w ostatnich latach mieszkańcy i turyści mają możliwość uczestniczenia w coraz szerszej ofercie festiwali. Z czasem niektóre z tych wydarzeń stają się markowymi produktami turystycznymi miast. Celem artykułu jest zaprezentowanie szacunkowych danych dotyczących natężenia ruchu turystycznego w Lublinie w czasie trwania wybranych do analizy dużych festiwali – Carnavalu Sztuk-Mistrzów, Jarmarku Jagiellońskiego, Europejskiego Festiwalu Smaku – oraz wyników analiz opinii mieszkańców w zakresie pozytywnych i negatywnych oddziaływań natężenia ruchu turystycznego na system społeczno-gospodarczy Lublina. Z szacunkowych statystyk wynika, że festiwale generują dość duże jak na warunki Lublina natężenie ruchu turystycznego, co ma odzwierciedlenie także w statystykach prezentowanych przez inne źródła danych. W zakresie pozytywnych efektów oddziaływania festiwalu na system społeczno-gospodarczy miasta mieszkańcy najwyżej ocenili wzmocnienie wizerunku miejsca jako destynacji turystycznej oraz tworzenie nowych miejsc noclegowych w sferze turystyczno-gospodarczej. Za najuciążliwsze uznali duże natężenie ruchu turystycznego w mieście, hałas/zatłoczenie oraz utrudnienia komunikacyjne w sferze środowiskowej. Generalnie mimo negatywnych opinii mieszkańcy miasta wyrazili pozytywną opinię dotyczącą oddziaływań festiwali na system społeczno-gospodarczy miasta.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Cudny, W. (2013). Festival Tourism – the Concept, Key Functions and Dysfunctions in the Context of Tourism Geography Studies. Geographical Journal, vol. 65, no. 2, 105–118.
2.Czornik, M. (2013). Miasto i jego produkty. W: T. Żabińska (red.), Turystyka miejska: prawidłowości i determinanty rozwoju (s. 36–52). Katowice: Wyd. UE w Katowicach.
3.Getz, D. (2008). Event Tourism: Definition, Evolution, and Research. Tourism Management, no. 29, 403–428.
4.Hall, C.M. (1992). Hallmark Tourist Events: Impacts, Management, and Planning. London: Belhaven.
5.Jędrzejczyk, I. (2001). Nowoczesny biznes turystyczny, Warszawa: PWN.
6.http://europejskifestiwalsmaku.pl/aktualnosci/page/co-nowego-podczas-6-edycji-informacja-prasowa (6.03.2015).
7.Kalendarz Kultury 2015 – województwo lubelskie. (2015). Lublin: Wojewódzki Ośrodek Kultury.
8.Kasprzak, R. (2014). Mechanizmy pomiaru oddziaływania wydarzeń na gospodarkę. W: B. Krakowiak, A. Stasiak (red.), Kultura i turystyka – w kręgu wydarzeń (s. 193–209). Łódź: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego.
9.Kolasińska, W. (2005). Podstawy turystyki: skrypt. Częstochowa: Wyd. WSzHiT,.
10.Nowak, B. (1997). Rzemieślniczy Lublin w okresie przedrozbiorowym. W: T. Radzik, A.A. Witusik (red.), Lublin w dziejach i kulturze Polski (s. 61–72). Lublin: Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Lublinie, Krajowa Agencja Wydawnicza.
11.Nowakowska, A. (1999). Ekonomika turystyki. W: R. Winiarski (red.), Nauki o turystyce. Stan aktualny – perspektywy rozwoju (s. 31–40). Kraków: Wyd. AWF.
12.Pioś, K., Skoczylas, K., Brzezińska-Wójcik, T. (2014). Aktualny stan i możliwości rozwoju turystyki festiwalowej w województwie lubelskim. Polish Journal of Sport and Tourism, vol. 21, no. 2, 119–134.
13.Ratkowska, P. (2010). O festiwalu w kontekście turystyki kulturowej, czyli turystyka eventowa raz jeszcze. Turystyka Kulturowa, nr 4–6, 109–129.
14.Skoczylas, K., Widz, M. (2015a). Importance of Culinary Festivals for the Development of Tourist Regions. W: Z. Zmeškal (red.), MEKON 2015 (s. 634–642). Ostrava, Czech Republic: Ekonomická Fakulta Vysoká Škola Báňská – Technická Univerzita.
15.Skoczylas, K., Widz, M. (2015b). Wpływ festiwali kulinarnych na rozwój ośrodków turystycznych w Polsce – przykład Europejskiego Festiwalu Smaku w Lublinie. W: A. Dłużewska, G. Iwanicki (red.), Geograficzne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju turystyki (s. 179–188). Lublin–Krosno: Armagraf.
16.Skowronek, E., Wojciechowski, K.H., Świeca, A. (2006). The History of the Ethnic Transformations of the Lublin Region. W: E. Skowronek (red.), Cultural Landscapes of the Lublin Upland and Roztocze (s. 33–47). Lublin: Kartpol s.c.
17.Słownik języka polskiego (2007). Warszawa: PWN.
18.Sobczyk, M. (1999). Statystyka. Warszawa: PWN.
19.Strategia Rozwoju Turystyki Miasta Lublin do roku 2025. Pobrane z: http://www.landbrand.pl/pl/realizacje/strategiarozwoju-turystyki-miasta-lublin-do-roku-2025.html; http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&id=202283 (30.10.2015).
20.Świeca, A. (2009). Miasto Lublin jako przestrzeń turystyczna. W: J. Styk, A. Świeca (red.), Przestrzeń Lublina w ocenach jej użytkowników (s. 69–92), Lublin: Wyd. UMCS.
21.Świeca, A., Brzezińska-Wójcik, T. (2011). Zróżnicowanie przestrzeni turystycznej miasta Lublina. W: B. Włodarczyk (red.), Turystyka. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego (s. 231–244), Łódź: Wyd. UŁ.
22.Tucki, A. (2013). Wizerunek i atrakcyjność turystyczna Lublina. Raport z badania przeprowadzonego na terenie Lublina w dniach 15.06–09.09.2013 r. Lublin.
23.Turystyka w 2013 r. (2014). Warszawa: GUS.
24.Turystyka w 2014 r. (2015). Warszawa: GUS.
25.Turystyka w województwie lubelskim w 2011 r. (2012). Lublin: Urząd Statystyczny w Lublinie.
26.Turystyka w województwie lubelskim w 2014 r. (2015). Lublin: Urząd Statystyczny w Lublinie.
27.Quinn, B. (2010). Arts Festivals, Urban Tourism and Cultural Policy. Journal of Policy Research in Tourism, Leisure & Events, no. 2, 264–279.
28.Wojciechowski, S. (1965). Położenie i rozwój przestrzenny miasta. W: J. Mazurkiewicz (red.), Dzieje Lublina. Próba syntezy (s. 11–23). Lublin: Wyd. Lubelskie.
29.Województwo lubelskie – podregiony, powiaty, gminy, 2014. (2014). Lublin: Urząd Statystyczny w Lublinie.
30.Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych w 2014 roku. Notatka informacyjna. GUS, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia.
31.Zajadacz, A. (2008). Ruch turystyczny jako przedmiot badań geograficznych. W: Z. Młynarczyk, A. Zajadacz (red.), Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki (s. 187–209). Poznań: Wyd. UAM.
32.www.dziennikwschodni.pl/co-gdzie-kiedy/festiwale/n,140809803,jarmark-jagiellonski-kura-stragany-gra-muzykasprawdz-program.html (30.10.2015).
33.www.landbrand.pl (30.10.2015). www.lublin.eu/kultura/wydarzenia/wydarzenia-cykliczne (8.10.2015). www.um.lublin.pl:443/um/index.php?t=200&id=246121 (30.10.2015).