Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2016.3.35-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 3 (35) 2016
Szacowanie spożycia turystycznego – doświadczenia regionalnego rachunku satelitarnego turystyki dla województwa mazowieckiego

Autorzy: Ewa Dziedzic
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Teresa Skalska
Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie
Słowa kluczowe: regionalny rachunek satelitarny turystyki spożycie turystyczne województwo mazowieckie
Rok wydania:2016
Liczba stron:13 (59-71)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem opracowania jest określenie, czy i w jakim stopniu w polskich realiach sporządzenie regionalnego rachunku satelitarnego turystyki (RRST) umożliwia pogłębione spojrzenie na spożycie turystyczne jako czynnik rozwoju gospodarczego. Zagadnienia te omówiono w oparciu o wyniki RRST dla województwa mazowieckiego. Przedstawiono w nim opracowaną dla Polski metodologię RRST oraz dostępne źródła informacji statystycznej umożlwiające jego sporządzenie. RRST dla województwa mazowieckiego był pierwszą próbą jej implementacji. Ujawniła ona, że ze względu na luki informacyjne sporządzenie RRST dla województwa wymaga szerokiego zastosowania podejścia „z góry w dół”, co oznacza, że jego wyniki mogą nie w pełni odzwierciedlać regionalne uwarunkowania. Pomimo tych ograniczeń RRST umożliwia uzyskanie szczegółowego obrazu spożycia turystycznego pod kątem jego wkładu w gospodarkę województwa oraz roli poszczególnych segmentów popytu w tym zakresie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Budżety gospodarstw domowych w 2012 r. (2013). Warszawa: GUS. Pobrane z: www. stat.gov.pl//obszary-tematyczne/ warunki-zycia/dochody-wydatki-i-warunki-zycia-ludnosci/budzety-gospodarstw-domowych-w-2012-r-,9,7.html (20.08.2015).
2.Canada, A. (2013). Regional Tourism Satellite Account. Madrid: UNWTO.
3.Dwyer, L., Forsyth, P., Dwyer, W. (2010). Tourism Economics and Policy. Bristol–Buffalo–Toronto: Channel View Publications.
4.Dziedzic, E., Kachniewska, M., Łopaciński, K., Skalska, T. (2014). Metodologia regionalnego rachunku satelitarnego turystyki dla Polski, Warszawa: Instytut Turystyki SGTiR, Stowarzyszenie na Rzecz Badania, Rozwoju i Promocji Turystyki, MSiT, Departament Turystyki.
5.Dziedzic, E., Kachniewska, M., Łopaciński, K., Skalska, T. (2015a). Rachunek satelitarny turystyki dla Polski 2012. Wersja uproszczona, Warszawa: Stowarzyszenie na rzecz Badania, Rozwoju i Promocji Turystyki, Instytut Turystyki Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji.
6.Dziedzic, E., Kachniewska, M., Łopaciński, K., Skalska, T. (2015b). Rachunek satelitarny turystyki dla województwa mazowieckiego, Warszawa: Stowarzyszenie na Rzecz Badania, Rozwoju i Promocji Turystyki, Instytut Turystyki Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji.
7.Frechtling, D.C. (2013). The Economic Impact of Tourism. Overview and Examples of Macroeconomic Analysis. Statistics and TSA Issue Paper Series, Madrid: UNWTO).
8.Jones, C. (2009). Tourism’s Contribution at Subnational Level. The Regional TSA: Complements and Extensions. Enzo Paci Papers, vol. 6, 207–223.
9.Laimer, L., Regional Tourism Satellite Accounts in Austria – Sufficient Information for Regional Tourism Policy? Proceedings of 11th Global Forum on Tourism Statistics 14 to 16 November 2012, Reykjavík, Iceland. Pobrane z: http://www.congress.is/11thtourismstatisticsforum/papers/Session4.pdf (1.03.2015).
10.Podróże Polaków w 2013 roku. Podstawowe wyniki badań. Pobrane z: d1dmfej9n5lgmh.cloudfront.net/msport/article_attachments/attachments/55524/original/Pod_Pol_2013_podstawowe_wyniki2.pdf?1394632862 (10.08.2015).