Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2016.1.33-25
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 1 (33) 2016
Możliwości rozwoju sylwanoturystyki na obszarze Puszczy Białowieskiej

Autorzy: Mikołaj Jalinik
Politechnika Białostocka
Słowa kluczowe: sylwanoturystyka produkt turystyczny Puszcza Białowieska baza noclegowa i żywieniowa
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (313-322)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Rozwój sylwanoturystyki na obszarze Puszczy Białowieskiej wynika z istniejących walorów turystycznych, którym przypisuje się szczególne cechy. Ich naturalność (nie substytucyjność), unikatowość, cenność, rzadkość i niemożliwość imitacji powodują, że są one znaczącym atutem do uprawiania tego rodzaju turystyki. Możliwość rozwoju sylwanoturystyki na tym obszarze wymaga także uwzględnienia wielu czynników sprzyjających, jak i uniemożliwiających. Znacząca rolę w rozwoju sylwanoturystyki odgrywają władze samorządowe, od których zależy głównie rozwój infrastruktury turystycznej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bielawska, I., Kiryluk, H., Michałowski, K., Rąkowski, G., Ziółkowski, R., 2001, Turystyka w województwie podlaskim, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok.
2.Borkowska-Niszczota, M., 2014, Ocena potencjału turystycznego obszarów przyrodniczo cennych województwa podlaskiego, w: „Economics and Management” nr 1.
3.Chomutowska, H., Wilamowski, K., 2014, Analiza czystości wód rzeki Łutownia na terenie Puszczy Białowieskiej, w: „Inżynieria Ekologiczna”, vol. 38.
4.Holloway, J.Ch., Robinson, Ch., 1997, Marketing w turystyce, PWE, Warszawa.
5.Gaworecki, W.W., 2010, Turystyka, PWE, Warszawa.
6.Gołembski, G., (red.), 2002, Kompendium wiedzy o turystyce, PWN, Warszawa–Poznań.
7.Jalinik, M., 2004, Białowieski Park Narodowy – turystyczną atrakcją wieloaspektową, w: Markowy produkt turystyczny w północno-wschodniej Polsce, red. K. Michałowski, B. Malinowska, Wyd. Politechnika Białostocka, Białystok.
8.Jalinik, M., 2010, Możliwości rozwoju turystyki uzdrowiskowej w gminie Białowieża, w: Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych, red. M. Jalinik, Wyd. Politechniki Białostockiej, Białystok.
9.Michałowski, K., Łagowska, B., 2007, Wybrane elementy turystyki wiejskiej ze szczególnym uwzględnieniem turystyki i rekreacji na obszarach zalesionych, w: Rozwój turystyki na obszarach wiejskich, red. M. Jalinik, Wyd. Politechniki Białostockiej, Białystok.
10.Muszyńska B., 2000, Walory zdrowotne zbiorowisk leśnych, w: Problemy turystyki i rekreacji w lasach Polski, red. K. Pieńkoś, Wyd. PTL, Komisja Inżynierii Leśnej i Gospodarki Wodnej, Warszawa.
11.Muszyński Z., Kozioł L., 2013, Atrakcyjność turystyczna dóbr przyrody w lasach Polski, w: Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, Tarnów, z. 1, t. 22.
12.Panasiuk, A., (red.), 2007, Ekonomika turystyki, PWN, Warszawa.
13.Poskrobko, B., (red.), 1996, Rejon Puszczy Białowieskiej. Mieszkańcy – środowisko – gospodarka, Wyd. Politechniki Białostockiej, Białystok.
14.Middleton, V.T.C., 1996, Marketing w turystyce, Polska Agencja Promocji Turystyki, Warszawa. www.maskulinskie.bialystok.lasy.gov.pl/.../-/asset...-/pop_up?_, dostęp 20.10.2015