Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2016.1.33-21
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 1 (33) 2016
Niskobudżetowa turystyka indywidualna jako forma aktywności turystycznej

Autorzy: Leszek Kozłowski
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Aneta Brzykca
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Roman Rudnicki
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Słowa kluczowe: turystyka niskobudżetowa turystyka niskokosztowa backpacking
Rok wydania:2016
Liczba stron:14 (259-272)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Turystyka niskobudżetowa, zwana także niskokosztową (ang. low-cost tourism, low-budget tourism), obejmuje wyjazdy turystyczne, realizowane indywidualnie przez pojedyncze osoby lub małe grupy, przy jak najniższym wykorzystaniu środków finansowych. Możliwość przemieszczania się w celach turystycznych grup konsumentów o niskich dochodach jest rezultatem obniżania cen usług turystycznych, wzrostu możliwości finansowych konsumentów, usuwania barier administracyjnych na granicach państw, poszerzania dostępu do informacji, usieciowienia usług turystycznych i zwiększenia dostępności komunikacyjnej obszarów recepcji turystycznej. Celem opracowania jest przedstawienie niskobudżetowej turystyki indywidualnej (niezorganizowanej) jako formy aktywności turystycznej. W opracowaniu zawarto tezę, że turystyka niskobudżetowa umożliwia realizację silnie zindywidualizowanych celów turystycznych, dlatego w przyszłości znaczenie niskokosztowych sposobów podróżowania może wzrastać. W tekście przedstawiono profil turysty niskobudżetowego, charakterystykę celów i sposobów podróżowania, poddano analizie doświadczenia nabyte w trakcie tych podróży, poruszono zagadnienia bezpieczeństwa i zdrowia. Opis oparto na badaniu jakościowym, zrealizowanym w formie wywiadu. Wybór niskokosztowej formy podróżowania jest pochodną sytuacji ekonomicznej turystów, a nie ich specyficznych upodobań, przy czym ważny jest sam fakt podróżowania, a nie dotarcie do destynacji za wszelką cenę. Koszty takich wypraw są nawet kilkukrotnie mniejsze od wyjazdów organizowanych przez biura podróży. Wbrew oczekiwaniom, turyści niskobudżetowi obierają za cele wypraw kraje stosunkowo drogie: tanie mają być koszty podróży, a nie miejsca docelowe. W kształtowaniu tej formy podróżowania główną rolę odgrywają internet i media społecznościowe. Niskobudżetowa turystyka indywidualna, upowszechniana w sieci poprzez udostępnianie doświadczeń z podróży, może stać się w niedalekiej przyszłości ważnym nurtem gospodarki turystycznej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ateljevic I., Doorne S., 2004, Theoretical Encounters: A Review of Backpacker Literature, w: The Global Nomad: Backpacker Travel in Theory and Practice, Tourism and Cultural Change Series, red. G. Richards, J. Wilson, Channel View Publications, Clevedon – Tonawanda – Ontario – Church Point, s. 60–76, https://books.google.nl/bo oks?id=iV2UDJNyGkYC&pg=PA3&hl=pl&source=gbs_toc_r&cad=2#v=onepage&q&f=false, dostęp 5.06.2015.
2.Babbie E., 2013, Podstawy badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
3.Beyond Backpacker Tourism: Mobilities and Experiences, 2010, red. K. Hannam, A. Diekmann, Tourism and Cultural Change: 21, Channel View Publications, Bristol – Tonawanda – Ontario, https://books.google.nl/books?id=rNwtjt MXzz0C&printsec=frontcover&hl=pl#v=onepage&q&f=false, dostęp 15.06.2015.
4.Gaworecki, W.W., 1982, Ekonomika i organizacja turystyki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
5.Hannam, K., Ateljevic, I., 2008, Backpacker Tourism. Concepts and Profiles, Torusim and Cultural Change 13, Clevedon– Buffalo–Toronto.
6.Kaczmarek, J., Stasiak, A., Włodarczyk, B., 2010, Produkt turystyczny. Pomysł – organizacja – zarządzanie, PWE, Warszawa.
7.Kowalczyk-Anioł, J., 2011, Kluby wzajemnej gościnności – signum temporis współczesnej turystyki polskiej młodzieży, w: Perspektywy i kierunki rozwoju turystyki społecznej w Polsce, red. A. Stasiak, Wyd. WSTH w Łodzi, Łódź, s. 141–156.
8.Kurek, W. (red.), Turystyka, 2008, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
9.Millburn, J.F., Nicodemus, R., What is minimalism?, www.theminimalists.com/minimalism, dostęp 20.03.2015.
10.Przecławski, K., 1979, Socjologiczne problemy turystyki, Instytut Wydawniczy CRZZ.
11.Rozwój badań geograficznych nad turystyką, 2015, red. Z. Młynarczyk, A. Zajadacz, Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki, Tom XIV, Turystyka i Rekreacja – Studia i Prace 14, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 125.
12.Shaw, G., Williams, A.M., 2004, Tourism and Tourism Spaces, Sage Publications Ltd., London – Thousand Oaks – New Delhi, https://books.google.nl/books?id=HVhwjhExw1wC&printsec=frontcover&hl=pl#v=onepage&q&f=false, dostęp 10.06.2015.
13.Słownik języka polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl/, dostęp 25.03.2015.
14.Sukiennik, M., 2014, Turystyka w czasach przesytu. Slow Travel jako alternatywa, „Turystyka Kulturowa” nr 3, s. 21–38.