Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2016.1.33-14
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 1 (33) 2016
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej – nowy instrument prawny i ekonomiczny ułatwiający rozwój turystyki transgranicznej w Polsce

Autorzy: Tomasz Studzieniecki
Akademia Morska w Gdyni
Słowa kluczowe: EUWT euroregion współpraca terytorialna turystyka transgraniczna
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (175-186)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej jest nowym instrumentem prawnym ułatwiającym rozwój turystyki transgranicznej. Regulacje unijne i krajowe obligują władze ugrupowań do wzmacniania spójności społeczno-ekonomicznej, wskazując podstawowe cele działalności. Cele szczegółowe określają same ugrupowania. Wśród tych celów najczęściej pojawia się turystyka. W Polsce powołano trzy EUWT, a kolejne dwa powstają. Inicjatorami były jednostki samorządu terytorialnego. Członkowie zagraniczni pochodzili z czterech państw: Czech, Słowacji, Szwecji i Węgier. Wszystkie polskie ugrupowania podjęły już działania na rzecz rozwoju turystyki transgranicznej, pomimo barier prawnych, finansowych i politycznych. Opracowały strategie rozwoju, w których turystyka stała się jednym z celów priorytetowych. Podjęły działania na rzecz rozwoju i promocji destynacji transnarodowych. Realizują projekty turystyczne, w których najczęściej pełnią funkcję liderów. Barierą w rozwoju turystyki transgranicznej jest brak zgody rządu RP na sprawowanie funkcji instytucji zarządzającej programami unijnymi oraz brak procedury przyjmowania do EUWT członków spoza Unii Europejskiej.  
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.EGTC Monitoring Report 2013 Towards the New Cohesion Policy, 2014, European Union, Brussels.
2.Greta, M., Tomczak-Woźniak, E., 2013, Problem spójności w nowej polityce regionalnej UE na lata 2014–2020, „Optimum. Studia Ekonomiczne”, nr 4 (64).
3.Guo, R., 2015, Cross-Border Management: Theory, Method and Application, Springer, Peking University, Beijing.
4.Inteligentne specjalizacje w regionach, przez które przebiega pasmo rozwojowe Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego (ŚKT/CETC), 2014, Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o., Szczecin.
5.Meyer, B., Gardzińska, A., 2014, Znaczenie współpracy podmiotów samorządowych w procesie kreowania transgranicznego produktu turystycznego (na przykładzie województwa zachodniopomorskiego i Meklemburgii – Pomorza Przedniego), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 807, Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 3 (27).
6.Panasiuk, A., Pawlicz, A., 2014, Efekty i kierunki wykorzystania funduszy europejskich w regionalnej gospodarce turystycznej, w: Fundusze Unii Europejskiej w gospodarce turystycznej, red. A. Panasiuk, Difin, Warszawa.
7.Polsko-słowacka strategia działania Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY na lata 2014– 2020, 2014, Związek Euroregion „Tatry” w Nowym Targu, Nowy Targ.
8.Programy współpracy transgranicznej z udziałem Polski w perspektywie 2014–2020, dokument Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 25.09.2012 r.
9.Rapacz, A., 2003, Wpływ Euroregionu „Neisse–Nisa–Nysa” na rozwój współpracy transgranicznej w turystyce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1000, „Turystyka i gospodarka turystyczna w Polsce na tle procesów integracji europejskiej”.
10.Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT), Dz.U. UE, L 210/19.
11.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1302/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) w celu doprecyzowania, uproszczenia i usprawnienia procesu tworzenia takich ugrupowań oraz ich funkcjonowania, Dz.U. UE, L 347/303.
12.Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie sposobu prowadzenia Rejestru Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej, Dz.U. z 2009 r. nr 105 poz. 875.
13.Ruszkowski, J., 2014, Znaczenie współpracy podmiotów samorządowych w procesie kreowania współpracy na pograniczu wschodnim, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 807, Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 3 (27).
14.Studzieniecki, T., 2015, Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej – ujęcie podmiotowe, przedmiotowe i przestrzenne, Academia Europa Nostra, Lubieszynek.
15.Szubert-Zarzeczny, E., 1996, Turystyka w procesie przekształceń systemowych w Polsce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
16.Teichmann, E., 2003, Nowe pogranicze Europy: Litwa, Łotwa, Estonia, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
17.Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej, Dz.U. z 2008 r. nr 218, poz. 1390. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej (w trakcie publikacji).
18.Więckowski, M., 2010, Turystyka na obszarach przygranicznych Polski, Polska Academia Nauk, Warszawa.
19.Woźniak, M.G., 2007, Teoretyczne problemy spójności społeczno-ekonomicznej mechanizmu rynkowego w kontekście gospodarki opartej na wiedzy, w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Gospodarka oparta na wiedzy.