Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2016.1.33-10
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 1 (33) 2016
Projekty mobilności finansowane z funduszy unijnych jako przykład współczesnej formy kształcenia kadr dla potrzeb obsługi ruchu turystycznego

Autorzy: Małgorzata Starczewska
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Słowa kluczowe: kształcenie zawodowe fundusze unijne projekty mobilności
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (125-134)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Europa, która od wielu lat znajduje się w czołówce regionów najchętniej odwiedzanych w sezonie urlopowo-wypoczynkowym, powinna gwarantować wysoką jakość świadczonych usług turystyczno-hotelarskich. Aby zapewnić właściwy poziom obsługi coraz bardziej wymagających gości, należy zainwestować swój kapitał nie tylko w odpowiednią infrastrukturę, ale przede wszystkim w odpowiednio wykształconą kadrę. Unia Europejska, dostrzegając korzyści z lokowania swojego kapitału w edukację, wprowadziła program Leonardo da Vinci, którego ideą było wspieranie szkolnictwa zawodowego. Głównym celem artykułu jest przedstawienie programu Leonardo da Vinci jako nowoczesnej formy kształcenia kadr dla potrzeb obsługi ruchu turystycznego poprzez identyfikację zasobów wiedzy i umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych zdobytych przez uczniów odbywających staże w europejskich hotelach, restauracjach i biurach podróży. Badanie przeprowadzono metodą obserwacji oraz analizy dostępnych dokumentów źródłowych, wykorzystano także wyniki badań zawarte w polskiej i anglojęzycznej literaturze przedmiotu. Przeprowadzone badanie pozwoliło również wysnuć wniosek, iż fundusze unijne wpływają nie tylko na rozwój jednostki, ale także na rozwój całego społeczeństwa, jak również są siłą napędową współczesnej gospodarki. W artykule sformułowano wnioski oraz wskazówki do dalszych badań.  
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Abeysekera I., 2006, Managing human capital in a privately owned public hotel chain, Hospitality Management, nr 25 (4).
2.Denek K., 1998, O nowy kształt edukacji, Wyd. Akapit, Toruń.
3.Feliniak U., 2007, Przygotowanie absolwentów szkół do kariery zawodowej, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego nr 210, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
4.Szymańska E., 2009, Oczekiwania rynku turystycznego w zakresie kształcenia kadr, Ekonomia i Zarządzanie nr 1, Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej nr 1, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok.
5.UNWTO, 2013, World Tourism Barometer.
6.Starczewska M., 2015, Wpływ funduszy unijnych na sezon turystyczny na przykładzie krajów basenu Morza Śródziemnego, Studia Ekonomiczne nr 218/15, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Wyd. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice.
7.Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie”, Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2008, http://www.leonardo.org.pl/sites/leonardo.org.pl/files/publication/2012/05/ kompendium-2008.pdf, dostęp 10.09.2015.
8.Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie”, Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2009, http://www.leonardo.org.pl/sites/leonardo.org.pl/files/publication/2012/04/ kompendium2009-www.pdf, dostęp 10.09.2015.
9.Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie”, Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2010, http://www.leonardo.org.pl/sites/leonardo.org.pl/files/publication/2012/05/ kompendiumldv-2010-web.pdf, dostęp 10.09.2015.
10.Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie”, Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2011, http://www.leonardo.org.pl/sites/leonardo.org.pl/files/publication/2012/11/ kompendium-2011-web.pdf, dostęp 10.09.2015.
11.Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie”, Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012, http://www.leonardo.org.pl/sites/leonardo.org.pl/files/publication/2013/05/ kompendium-2012-www.pdf, dostęp 10.09.2015.
12.Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie”, Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2013, http://www.leonardo.org.pl/sites/leonardo.org.pl/files/kompendium_ldv_2013_0.pdf, http://www.leonardo.org.pl/sites/leonardo.org.pl/files/publication/2013/05/kompendium-2013-www.pdf, dostęp 10.09.2015.