Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2016.1.33-09
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 1 (33) 2016
Uwarunkowania skuteczności funkcjonowania regionalnych organizacji turystycznych w obszarach recepcji turystycznej w Polsce

Autorzy: Wojciech Fedyk
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Mieczysław Morawski
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe: regionalne organizacje turystyczne uwarunkowania skuteczności obszary recepcji turystycznej
Rok wydania:2016
Liczba stron:18 (107-124)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki identyfikacji determinant egzo- i endogenicznych wpływających na możliwość skutecznego funkcjonowania regionalnych organizacji turystycznych w Polsce, a dalej ich oddziaływania i wpływu na rozwój ruchu turystycznego w obszarach recepcji turystycznej. W toku badań i analiz porównawczych dokonano wskazania katalogu parametrów umożliwiających ocenę poziomu skuteczności funkcjonowania ROT-ów (w tym aspektów prawnych, kadrowych, finansowych i jakościowych) oraz przeprowadzono klasyfikację organizacji według fazy ich rozwoju.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bednarczyk, M., 2010, Ku przyszłości polskiej turystyki – potencjał konkurencyjności sektora turystycznego, „Scientarium Polonarum, Oeconomia” 9 (4), Wydawnictwo SGGW w Warszawie, Warszawa, s. 49–60.
2.Bielski, M., 2004, Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
3.Borzyszkowski, J., 2011a, Organizacja i zarządzanie turystyką w Polsce, Wydawnictwo Fachowe CeDeWu.pl, Warszawa.
4.Borzyszkowski, J., 2011b, Regionalne organizacje turystyczne w Polsce na tle rozwiązań w wybranych krajach, w: Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, red. A. Rapacz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 157, Wrocław, s. 375–387.
5.Borzyszkowski, J., 2007, Dotychczasowy stan funkcjonowania regionalnych organizacji turystycznych w Polsce, w: Rocznik Naukowy Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji im. M. Orłowicza w Warszawie, tom 6/2007, Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji im. M. Orłowicza w Warszawie, Warszawa, s. 36– 46.
6.Bratnicki, M., 2009, Pomiar efektywności organizacji świadczących usługi publiczne, w: Zarządzanie publiczne – elementy teorii i praktyki, red. A. Frączkiewicz-Wronka, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katowice, s. 80–105.
7.Bratnicki, M., Kulikowska-Pawlak, M., 2013, Uwarunkowania pomiaru efektywności organizacji, „Zarządzanie i Finanse, Journal of Management and Finance”, red. P. Walentynowicz, E. Wojnicka-Sycz, nr 4/2, s. 53–66.
8.Czernek, K., 2010a, Sposoby i problemy oceny korzyści współpracy w regionie turystycznym, w: Potencjał turystyczny. Zagadnienia ekonomiczne, red. A. Panasiuk, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 591, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s. 117–126.
9.Czernek, K., Poznań 2010b, Uwarunkowania współpracy na rzecz rozwoju turystyki w regionie, rozprawa doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii, Katedra Turystyki,.
10.Czernek, K., 2011, Instytucje jako uwarunkowania współpracy w regionie turystycznym – ujęcie z perspektywy Nowej Ekonomii Instytucjonalnej, w: Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo – samorząd – współpraca, red. A. Rapacz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 157, Wrocław, s. 400–410.
11.Czernek, K., 2012a, Region turystyczny w ujęciu systemowym a potrzeba współpracy na rzecz rozwoju turystyki w regionie, w: „Turystyka i Hotelarstwo”, red. A. Stasiak, nr 18, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi, Łódź, s. 9–26.
12.Czernek, K., 2012b, Uwarunkowania współpracy na rzecz rozwoju turystyki w regionie, PROKSENIA, Kraków.
13.Czernek, K., 2012c, Trendy w popycie turystycznym jako determinanty współpracy w regionie, w: Popyt turystyczny – zagadnienia podstawowe, red. A. Panasiuk, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 697, Ekonomiczne Problemy Usług nr 82, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 69–80.
14.Dębski M., 2012, Współpraca interesariuszy destynacji w procesie kreowania jej konkurencyjności, w: „Organizacja i Kierowanie, Organization and Management”, nr 3 (152), Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, Szkoła Główna Handlowa, Oficyna Wydawnicza, Warszawa, s. 73– 86.
15.Fedyk, W., Morawski, M., 2014, Regionalne organizacje turystyczne – organizacjami współpracy. Prawda czy fałsz?, w: „Folia Turistica”, red. W. Alejziak, Varia nr 32-2014, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Kraków, s. 241–274.
16.Fedyk, W., 2010, Obecni i potencjalni zleceniodawcy badań w regionach. Źródła finansowania badań, w: Regionalne badania konsumentów usług turystycznych, red. E. Dziedzic, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa, s. 136–140.
17.Fedyk, W., 1999, Zmiany w systemie organizacyjnym zarządzania turystyką w Polsce, w: Problemy zarządzania sferą kultury i turystyki, red. K. Mazurek-Łopacińska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Warszawa–Wrocław, s. 85–116.
18.Frączkiewicz-Wronka, A., 2010, Pomiar efektywności organizacji jako obszar konwergencji metod, narzędzi i instrumentów zarządzania między sektorami biznesowym i publicznym, w: „Organizacja i Zarządzanie” nr 4 (12), Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, s. 5–25.
19.Glinka, B., Kostera, M., 2012, Zarządzanie i organizacje we współczesnym świecie, w: Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Organizacje, konteksty, procesy zarządzania, red. B. Glinka, M. Kostera, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa, s. 20–22.
20.Gołembski, G., Niezgoda, A., 2014, Organization of Tourism in Poland after Twenty Years of Systematic Changes, w: European Tourism Planning and Organisation Systems: The EU Member States, red. C. Costa, E. Panyik, D. Buhalis, Channel View Publications, seria: Aspects of Tourism.
21.Grabińska, E., Mierniczak, P., 2010, Rola i znaczenie regionalnych organizacji turystycznych w zakresie promocji turystycznej regionu, w: Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym, red. J. Sala, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, s. 613–636.
22.Grabowska, A., 2013, Lokalna gospodarka turystyczna a rozwój regionów, w: Turystyka miejska. Prawidłowości i determinanty rozwoju, red. T. Żabińska, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 68–80.
23.Greiner, L.E. 1972, Evolution and Revolution as Organizations Grow, „Harvard Business Review” Vol. 50 (4).
24.Gryszel P., 2001, Rola regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych w inspirowaniu rozwoju produktu turystycznego w regionie, Prace Naukowe AE nr 924, Wydawnictwo AE, Wrocław, s. 28–42.
25.Gryszel P., 2004a, Funkcjonowanie regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych w Polsce, w: Gospodarka a środowisko. Konkurencyjność regionów i przedsiębiorstw, red. A. Rapacz, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 1043, tom 2, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław, s. 149–165.
26.Gryszel, P., 2004b, Regionalne i lokalne organizacje turystyczne jako instytucje wspierające rozwój regionalnego produktu turystycznego, w: Markowe produkty turystyczne, red. A. Panasiuk, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin–Niechorze, s. 23–34.
27.Migdal, M., 2009, Ewaluacja Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych, Instytut Wspierania Turystyki – Doradztwo, Szkolenia, Badania, Forum Turystyki Regionów, Szczecin.
28.Migdal, M., 2012, Nie marnujmy unijnych dotacji, „Wiadomości Turystyczne. Dwutygodnik Branży Turystycznej” nr 21 (267), 1–15 listopada 2012 r., Warszawa, s. 14.
29.Migdal, M., 2013a, VI Gremium Ekspertów Turystyki 29.11.–1.12.2013 r., „Wiadomości Turystyczne. Dwutygodnik Branży Turystycznej”, nr 9 (279), 1–15 maja 2013 r., Eurosystem Jarosław Śleszyński, Warszawa, s. 15.
30.Migdal, M., 2013b, Poradnik. Lokalna Organizacja Turystyczna, Forum Turystyki Regionów, Szczecin.
31.Nawrocka, E., 2008, Perspektywy rozwoju gospodarki turystycznej opartej na wiedzy w Polsce, w: Gospodarka a środowisko. Innowacyjność w gospodarce, red. A. Rapacz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 2 (1202), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 53–66.
32.Kowal, W., 2013, Skuteczność i efektywność – zróżnicowane aspekty interpretacji, w: „Organizacja i Kierowanie” nr 4 (157), Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademia Nauk, Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 11–22.
33.Łasiński, G., Głowicki, P., 2010, Efektywność działań indywidualnych w ujęciu prakseologicznym, w: Efektywność – rozważania nad istotą i pomiarem, red. T. Dudycz, G. Osbert-Pociecha, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 144, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 336–343.
34.Panasiuk, A., 2009, Instrumenty polityki turystycznej w regionie, w: Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, red. A. Rapacz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 50, Wrocław, s. 15–23.
35.Peszko, A., 2002, Podstawy zarządzania organizacjami, Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica, Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne, wyd. IV, Kraków.
36.Peters, T.J., Waterman, R.H., 2000, Poszukiwanie doskonałości w biznesie, Wydawnictwo Medium, Warszawa.
37.Rapacz A., Jaremen D., 2007, Regionalne organizacje turystyczne, jako przejaw partnerstwa w gospodarce turystycznej. Przypadek Dolnego Śląska, w: Gospodarka turystyczna w regionie. Wybrane zagadnienia jej funkcjonowania, red. A. Rapacz, Jaremen Press, Jelenia Góra, s. 222–233.
38.Raport „Opracowanie metody oceny efektywności działań ROT i przeprowadzenie badań pilotażowych w dwóch województwach w celu zweryfikowania narzędzi oceny” przygotowany przez SMG/ KRC Poland Media na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki, Warszawa, 10 grudnia 2008.
39.RAPORT – Regionalne Organizacje Turysty czne. ROT-y walczą z marszałkami o kompetencje, „Wiadomości Turystyczne. Dwutygodnik Branży Turystycznej”, wydanie internetowe z 10.09.2012 r., http://www.wiadomosciturystyczne.pl/ index.php?action=artykuly&start=artykul&m=,&ID=345, dostęp 12.12.2014.
40.Stabryła, A., 2011, Problemy doskonalenia i rozwoju struktur organizacyjnych, w: Nauki o zarządzaniu. Management Sciences. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nauki o Zarządzaniu 2011 (8), nr 216, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 20–31.
41.Sobolewski, K., 1998, O pojęciu skuteczności i pojęciach związanych, Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin.
42.Wysokiński J., 2008, Deklarowane a realizowane zadania regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych, Zeszyty Dydaktyczno-Naukowe WSHGiT nr 1, Rzeszów, s. 70–85.
43.Wąsowicz-Zaborek E. (red.), 2009a, Kodeks Dobrych Praktyk systemu zarządzania i promocji turystyki w Polsce, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa.
44.Wąsowicz-Zaborek E. (red.), 2009b, Załącznik do Kodeksu Dobrych Praktyk systemu zarządzania i promocji turystyki w Polsce, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa.
45.Zieleniewski, J., 1972, Organizacja zespołów ludzkich. Wstęp do organizacji i kierowania, PWN, Warszawa.
46.Ziębicki B., 2010, Współczesne koncepcje oceny efektywności organizacyjnej – próba porównania, w: Efektywność – rozważania nad istotą i pomiarem, red. T. Dudycz, G. Osbert-Pociecha, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 144, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 632–641.
47.Ziębicki B., 2012, Metodyka oceny efektywności organizacyjnej, w: Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu, red. B. Mikuła, Wydawnictwo Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s. 381–391.
48.Żemła, M., 2010, Możliwości i ograniczenia pełnienia roli przywódcy w kooperacyjnym kreowaniu potencjału turystycznego obszaru recepcji przez lokalne i regionalne organizacje turystyczne, w: Potencjał turystyczny. Zagadnienia ekonomiczne, red. A. Panasiuk, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 591, Ekonomiczne Problemy Usług nr 53, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 93–102.