Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2016.1.33-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 1 (33) 2016
Funkcja turystyczna jako inteligentna specjalizacja w kształtowaniu konkurencyjności regionów

Autorzy: Piotr Gryszel
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe: inteligentna specjalizacja konkurencyjność funkcja turystyczna indeks konkurencyjności turystycznej
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (69-80)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Jednym z priorytetów współczesnej polityki regionalnej Unii Europejskiej jest popieranie strategii inteligentnej specjalizacji (smart specjalization). Ma ona przyczynić się do podniesienia konkurencyjności regionów na rynku. Przykładem inteligentnej specjalizacji mogą być gminy o funkcji turystycznej. Celem artykułu jest ocena poziomu konkurencyjności dolnośląskich gmin turystycznych na tle gmin niepełniących funkcji turystycznej. Badania przeprowadzono we wszystkich gminach województwa dolnośląskiego. Za pomocą miary syntetycznej opierającej się na wzorcu rozwoju dokonano oceny konkurencyjności gmin dolnośląskich, w tym gmin turystycznych. Z przeprowadzonych badań wynika, że walory turystyczne gminy można potraktować jako typową inteligentną specjalizację, co koreluje z wysoką konkurencyjnością gminy. Ma to także wpływ na poziom życia mieszkańców tych gmin.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Derek, M., 2008, Funkcja turystyczna jako czynnik rozwoju lokalnego, niepublikowana praca doktorska, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
2.Dziewoński, K., Jerczyński M., 1971, Baza ekonomiczna i struktura funkcjonalna miast, Prace Geograficzne IG PAN, nr 87, PWN, Warszawa.
3.Fischbach, J., 1989, Funkcja turystyczna jednostek przestrzennych, w: „Turyzm” 1989, nr 5, s. 7–26.
4.Foray, D., 2006, Smart specialisation in a truly integrated research area is the key to attracting more R&D to Europe, http://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/download_en/policy_brief1.pdf, dostęp 28.03.2015.
5.Foray, D., Dawid, P., Hall, B., 2009, Smart Specialisation – The Concept, http://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/download_en/kfg_policy_brief_no9.pdf?11111, dostęp 28.03.2015.
6.Foray, D. i in., 2012, Guide to Research and Innovation Strategies for Smart Specjalisations (RIS3), Publication Office of the European Union, Luxembourg.
7.Gryszel, P., 2014a, Konkurencieschopnosť regionov cestovneho ruchu – metody merania, w: „Ekonomická revue cestovného ruchu“, roč. 47, č. 2, s. 88–98.
8.Gryszel, P., 2014b, Ocena konkurencyjności górskich gmin turystycznych z wykorzystaniem metody taksonomicznej, w: „Folia Turistica” nr 32–2014, s. 93–116.
9.Gryszel, P., 2014c, The assessment of tourist destinations competitiveness using a synthetic measure, w: R. Štefko, M. Frankovský, J. Vravec, Management 2014. Business, management and social sciences research, Prešovska univerzita v Prešove, Prešov, s. 277–283.
10.Gryszel, P., Jaremen, D.E., Rapacz, A., 2014, Fundusze unijne czynnikiem kształtującym konkurencyjność wybranych gmin turystycznych regionu jeleniogórskiego, w: Gospodarka przestrzenna. Aktualne aspekty polityki społeczno-gospodarczej i przestrzennej, red. J. Potocki, J. Ładysz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 367, Wrocław, s. 76–89.
11.Komarowska, D. (red.), 2012, Konkurencyjność powiatów województwa dolnośląskiego w latach 2004–2010, Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Wrocław.
12.Kowalczyk, A., 2000, Geografia turyzmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
13.Kurek, W. (red.), 2008, Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
14.Miłek, D., 2013, Specjalizacje regionalne a Strategia Europa 2020, w: „Zarządzanie i Finanse (Journal of Management and Finance)”, nr 1, cz. 2, s. 189–199.
15.Nelson, A.C., 1993, Theories of regional development, w: Theories of local economic development. Perspectives from across the disciplines, red. R.D. Bingham, R. Mier, SAGE Publications, Newbury Park–London–New Delhi.
16.Słodowa-Hełpa, M., 2013, Inteligentna specjalizacja polskich regionów. Warunki, wyzwania i dylematy, w: „Rocznik Nauk Społecznych“, Vol. 5(41), nr 1, s. 87–120.
17.Strahl, D., 1978, Propozycja konstrukcji miary syntetycznej, „Przegląd Statystyczny”, z. 2, 205–215.
18.Szromek, A.R., 2012, Wskaźniki funkcji turystycznej. Koncepcja wskaźnika funkcji turystycznej i uzdrowiskowej, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.