Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2016.2.34-31
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 2 (34) 2016
Kształcenie kadr dla potrzeb obsługi ruchu turystycznego

Autorzy: Anna Tokarz-Kocik
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: obsługa ruchu turystycznego system kształcenia zawodowego
Rok wydania:2016
Liczba stron:9 (377-385)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Jednym z głównych problemów edukacji zawodowej jest dostosowanie kształcenia w systemie szkolnym do zmieniających się potrzeb rynku pracy. W artykule scharakteryzowano istniejący w Polsce system kształcenia kadr dla potrzeb obsługi ruchu turystycznego oraz przedstawiono oczekiwania pracodawców w tym zakresie. Niniejszy artykuł jest wynikiem studiów literaturowych oraz analizy dostępnych danych wtórnych, dotyczących analizowanego zagadnienia.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Mydłowska B, Charakterystyka systemu szkolnictwa zawodowego w Polsce, (W:) Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Warszawie, Warszawa 2015, tom.2
2.Panasiuk A., Rynek turystyczny. Studium strukturalne, Difin, Warszawa 2014, s. 21.
3.Rachunek satelitarny turystyki dla Polski 2011, red. E. Dziedzic, Stowarzyszenie na Rzecz Badania Rozwoju i Promocji Turystki, Warszawa 2014.
4.Raport 2013, Raport z przeprowadzonego badania ankietowego wśród pracodawców działających w sektorze hotelarskim, gastronomicznym i turystycznym dotyczącego preferencji odnośnie sylwetki absolwenta szkolnictwa zawodowego, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa 2013.
5.Raport 2014, Losy absolwentów szkół i uczelni kształcących kadry dla turystyki, Activ Group, Warszawa 2014.
6.Raport 2015, Zawody deficytowe i nadwyżkowe w 2014 roku, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, Warszawa 2015, s. 14.
7.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2010 r., Nr 82, poz. 537, z późn.zm.).
8.Ustawa z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty oraz ustawy-Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego, art. 2, pkt. 3, Dz. U. z 2001 r., nr 144, poz. 1615.