Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2016.2.34-27
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 2 (34) 2016
Wycena zadośćuczynienia i odszkodowania za zmarnowany urlop w opinii turystów polskich i niemieckich w świetle wyników badań własnych

Autorzy: Agnieszka Maciąg
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Słowa kluczowe: orzecznictwo turystyka zmarnowany urlop zadośćuczynienie tabela frankfurcka
Rok wydania:2016
Liczba stron:9 (321-329)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule zaprezentowano problematykę odszkodowania i zadośćuczynienia za zmarnowany urlop w usługach turystycznych w kontekście wyników przeprowadzonego badania wyceny poszczególnych obszarów nienależytego świadczenia usług przez organizatorów turystyki. Uzyskane wyniki pokazały, iż polscy respondenci przywiązują wagę przede wszystkim do podstawowych aspektów związanych z wykonaniem samej usługi, zaś niemieccy badani większą uwagę zwracają na komfort świadczonych usług i te obszary wyceniają na równi z podstawowymi. Niewielki wpływ na wyniki badania miał profil demograficzny respondentów. Wyniki przeprowadzonego badania pokazały, iż cena wycieczki nie wpływa na wysokość wyceny. Kluczowe znaczenia miała natomiast sytuacja gospodarcza danego kraju i wysokość osiąganych przez konsumentów dochodów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bierć A., Zarys prawa prywatnego. Część ogólna, LEX Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, s.180.
2.Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich z 13 czerwca 1990r., nr 90/314.
3.Gajda-Roszczynialska K., Sprawy o ochronę indywidualnych interesów konsumentów w postępowaniu cywilnym, LEX Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, s.195.
4.Gnela B., Umowa konsumencka w polskim prawie cywilnym i prywatnym międzynarodowym, Wolters Kluwer business, Warszawa 2013, s.272.
5.Nesterowicz M., Umowa o podróż, w: System Prawa Prywatnego, t.7, Zobowiązania część szczegółowa, red. Z. Radwański, Warszawa 2004, s.979-980.
6.Uchwała SN z 19 listopada 2010 roku, sygn. akt. III CZP 79/10
7.Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 27 marca 2014r., sygn. Akt. I Ca 466/13
8.Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia z dnia 6 maja 2014r., sygn. Akt.IC 32/14
9.Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 12 marca 2002 roku, sygn. C-168/00
10.Zbaraszewski W, Pieńkowski D, Steingrube W, red., Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania turystyki transgranicznej na obszarach przyrodniczo cennych, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Szczecin 2014, s.168.