Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2016.2.34-18
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 2 (34) 2016
Istota animacji urlopowej i jej rola w kształtowaniu jakości obsługi ruchu turystycznego

Autorzy: Sylwia Toczek-Werner
Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
Słowa kluczowe: ruch turystyczny jakość animacja postawy turystów
Rok wydania:2016
Liczba stron:13 (211-223)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Animacje urlopowe odgrywają znaczącą rolę w zagranicznym ruchu turystycznym, ale nie  dostrzega się ich znaczenia w rozwoju turystyki polskiej, mimo że kraj nasz dysponuje odpowiednim zagospodarowaniem obszarów i miejscowości turystycznych oraz posiada pewne tradycje w zakresie organizacji czasu wolnego turystom. W opracowaniu postawiono problem teoretyczny dotyczący kształtowania jakości obsługi ruchu turystycznego przez usługi animacji traktowane jako określony system działań oraz problem empiryczny, dotyczący postawy turystów wobec animacji urlopowej i jej związku z faktycznym udziałem w jej programach animacyjnych. W celu rozwiązania problemu empirycznego zastosowano podejście strukturalne do badania postaw, polegające na ocenie trzech różnych jej aspektów: wymiaru poznawczego, afektywnego i behawioralnego. W ocenie postaw zastosowano skalę Likerta. Wyniki badania potwierdzają postawioną hipotezę, że obecni uczestnicy krajowego ruchu turystycznego w zasadzie nie korzystają z animacji urlopowych, jeśli już takie są w pakiecie usług hotelowych, mimo że mają na ich temat określoną wiedzę, pozytywne przekonania i uczucia wobec nich. Z badań wynika, że uczestnicy krajowego ruchu turystycznego nisko oceniają jakości obsługi turystów i wiążą tą ocenę z brakiem zainteresowania organizatorów turystyki ich oczekiwaniami w zakresie intensyfikacji przeżyć i doświadczeń urlopowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.J.B. Bączek, Animator to pijarowiec. Animacja czasu wolnego a budowanie marki hotelu i biura podróży, Rynek Turystyczny, nr 3 (306).
2.G. Costa, E. Glinia, M. Goudas, A., Panagiotis, Recreational Services in Resort Hotels: Customer satisfaction Aspects, Journal of Sport Tourism, No. 9 (2).
3.W. Faché, Methodologies for innovation and improvement of services in tourism, Managing Service Quality, t.10/6.
4.A. Falkowski, T.Tyszka, Psychologia zachowań konsumenckich, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, 2001.
5.G.R. Foxall, R.E. Goldsmith, Psychologia konsumenta dla menedżera marketingu, 1998.
6.H. Hahn, K. Finger, Animation im Urlaub, Starnberg, 1975.
7.M. Kachniewska, Wpływ tendencji występujących po stronie popytu na fenotyp współczesnej turystyki, (w:) Konsument na rynku usług, Szczecin, 2011, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 694, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 22.
8.B. Kolny, Czas wolny Polaków a usługi turystyczne, Handel Wewnętrzny, nr 5A, Turystyka i rekreacja w rozwoju cywilizacyjnym, 2013.
9.M. Kopczyńska, Animacja społeczno-kulturalna podstawowe pojęcia i zagadnienia Wydawnictwo Centrum Animacji Kulturalnej, Warszawa, 1993.
10.Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Felberg, Warszawa, 1999.
11.B. Marciszewska, Produkt turystyczny a ekonomia doświadczeń, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, 2010.
12.H. Michels, Animation – Ergebnisse einer Rekonstruktionsanalyse zur freizeitwissenschaftlichen Theoriebildung, Spektrum Freizeit 17, 1995, 2/3.
13.V.T.C. Middleton, A. Fyall, M. Morgazn, A. Ranchod, Marketing in Travel and Tourism, Butterworth-Heinemann, 2009.
14.E. Miebach, Animation in einern deutschen Hotel. In: Animation, 1980, 1(2).
15.D. Mirońska, Zachowania nabywców na rynku - trendy i wpływ na działanie przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa, 2010, nr 27.
16.H. W. Opaschowski, Freizeitökonomie - Marketing. Von Erlebniswelten. Opladen, 1993.
17.H. W. Opaschowski, Tourismus (Freizeit- und Tourismusstudien), Leske+Budrik, Obladen, 2002.
18.M. Paczyńska-Jędrycka, P. Eider, Innowacyjność w animacji czasu wolnego szansą rozwoju wybranych destynacji turystycznych, Handel Wewnętrzny, 2014, 6(353).
19.B.J. Pine, J.H. Gilmore, The experience economy, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts, 1999.
20.G.F. Ross, Destination evaluation and vacation preferecnce. Annals of Turism Research. Department of psychology. Queensland, 1993.
21.Słownik języka polskiego PWN 2013, http:// sip.pwn.pl/lista.php?.co=animowany,fxc [dostęp:17.11.2013]
22.G. Światowy, Zachowania konsumentów, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006.
23.S. Toczek-Werner, Nowe zasady i kierunki działań animacyjnych w rekreacji i turystyce, w: Czas wolny, rekreacja, turystyka, hotelarstwo, żywienie. Wyniki badań naukowych, red. W. Siwiński, R.D. Tauber, E. Mucha-Szajek, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii, Poznań, 2003.
24.S. Toczek-Werner, Z problemów intensyfikacji wypoczynku urlopowego w warunkach polskich, w: Turystyka i rekreacja jako czynnik integracji europejskiej, red. S. Bosiacki, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, Poznań, 1995.
25.E. Zorba, H. Mallaogullari, F. Akcakoyun, F. Konukman, A. Teki, The Examination of Sports, Recreation and Animation Activities of Selected Lodging Types on Services Sales in Turkey, Journal of Sport Tourism, No. 8 (1).