Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2016.2.34-07
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 2 (34) 2016
Aktywność turystyczna seniorów w Polsce

Autorzy: Anna Ociepka
Uniwersytet Śląski

Sławomir Pytel
Uniwersytet Śląski
Słowa kluczowe: aktywność turystyczna senior turystyka
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (83-94)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest ukazanie aktywności seniorów w Polsce. Przedstawiona zostanie sylwetka seniora turysty oraz program wspierający i ułatwiający tej grupie podróżowanie. Podjęta zostanie próba odpowiedzi na pytanie jaki wpływ na rozwój turystyki mają seniorzy oraz jak kształtuje się przyszłość tego sektora usług.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bac T., Aktywność osób starszych - działania Wszechnicy Edukacyjnej [w:] Człowiek w przestrzeni lokalnej - dobre praktyki wspierania rozwoju, aktywizacji i integracji społecznej osób starszych, red. Szczurek-Boruta A., Chojnacka-Synaszko B., 2014, Toruń, s. 72-75
2.Bąk I., Statystyczna charakterystyka aktywności turystycznej emerytów i rencistów w Polsce w 2005 roku, 2010, Szczecin, Folia Pomerane Universitatis Technologiae Stetinensis, Oeconomica 280 (59), 5-12
3.Berbeka J., Makówka M., Niemczyk A. 2008. Podstawy ekonomiki i organizacji czasu wolnego. Kraków, Wydawnictwo UE w Krakowie, 72
4.Borczyk W. Sytuacja osób starszych w kontekście doświadczeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku, http://www.wrzos.org.pl/download/Ekspertyza_2_ASOS.pdf
5.Długosz Z., Raźniak P. 2008, Population movement and changes in population in European countries. Present state and perspectives. Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 10, 21-36.
6.Długosz Z., Raźniak P., 2014, Risk of population aging in Asia. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 120, 36-45
7.Graja-Zwolińska S., Spychała A., Aktywność turystyczna wielkopolskich seniorów, 2012, Wrocław, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 259
8.Hołowiecka B., Grzelak-Kostulska E., Turystyka i aktywny wypoczynek jako element stylu życia seniorów, 2013, Łódź, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 291,
9.Kijak R., Szarota Z., 2014, Starość Między diagnozą a działaniem, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa
10.Mitręga M., Starzenie się społeczeństwa jako problem badań naukowych [w:] Polska a Europa. Procesy demograficzne XXI wieku, red. Frąckiewicz L., 2002, Katowice, s. 9-25
11.Mokras-Grabowska J., Program "Europe Senior Tourism" - założenia, realizacja, efekty ekonomiczne [w:] Turystyka społeczna w regionie łódzkim, red. Stasiak A., 2010, Łódź, wyd. WSTH, s. 23-35
12.Pytel S., 2014: Osiedla mieszkaniowe dla seniorów w przestrzeni miast, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG Nr 25
13.Sitek S., Runge J., Kłosowski F., Runge A., Petryszyn J., Pytel S., Spórna T, Kurpanik M., Zuzańska-Żyśko, 2013, Społeczno-gospodarcze i przestrzenne kierunki zmian regionalnego oraz lokalnych rynków pracy województwa śląskiego – SGP WSL, Sosnowiec
14.Śniadek J., Konsumpcja turystyczna polskich seniorów na tle globalnych tendencji w turystyce, plik pdf, data pobrania 23.01.2015
15.Turystyka i wypoczynek w 2001 roku, (2002), Informacje i Opracowania Statystyczne, GUS, Warszawa.
16.Turystyka i wypoczynek w gospodarstwach domowych w 2005 roku, (2006), Informacje i Opracowania Statystyczne, GUS, Warszawa.
17.Turystyka i wypoczynek w gospodarstwach domowych w 2013 roku, (2014), Informacje i Opracowania Statystyczne, GUS, Warszawa.
18.Włodarczyk B., Turystyka społeczna - próba definicji zjawiska [w:] Turystyka społeczna w regionie łódzkim, red. Stasiak A., 2010, Łódź, wyd. WSTH, s. 23-35
19.Wojtasik L., Tauber R. D., Turystyka i rekreacja we współczesnym świecie, 2011, Poznań, Bogucki Wydawnictwo Naukowe
20.www.starsirodzice.pl