Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2016.2.34-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 2 (34) 2016
Rejsy i szkolenia żeglarskie dla osób niepełnosprawnych jako modyfikacja produktu turystycznego służąca intensyfikacji ruchu turystycznego w tym segmencie konsumentów

Autorzy: Aleksandra Łapko
Akademia Morska w Szczecinie

Magdalena Kamińska
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Słowa kluczowe: turystyka żeglarska żeglarstwo osób niepełnosprawnych jachty dla osób niepełnosprawnych
Rok wydania:2016
Liczba stron:11 (61-71)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W pierwszej części opracowania przedstawiono podstawowe informacje dotyczące osób niepełnosprawnych w Polsce. Zdefiniowano i omówiono charakterystyczne dla tej grupy potrzeby oraz wynikające z nich potencjalne ograniczenia w uprawianiu turystyki. Zwrócono uwagę na pozytywny wpływ turystyki żeglarskiej na zdrowie niepełnosprawnych osób żeglujących. W drugiej części artykułu poddano analizie dostępną w Polsce, w roku 2015, ofertę rejsów i szkoleń żeglarskich, organizowanych z myślą o osobach niepełnosprawnych. Omówiono również dostosowania w zakresie konstrukcji i wyposażenia jachtów uwzględniające różne rodzaje niepełnosprawności żeglujących na ich pokładach turystów. Skoncentrowano się na aspektach ekonomicznych, przeanalizowano sposób kalkulacji cen dostępnych rejsów oraz koszty, jakie uczestnicy musieliby ponieść w związku z uczestnictwem w wybranym szkoleniu żeglarskim. Głównym celem analiz i rozważań zawartych w artykule było określenie dostępności i dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych wybranych elementów produktu turystyki żeglarskiej, przy założeniu, że odpowiednia oferta w tym zakresie warunkuje rozwój ruchu turystycznego w wybranym segmencie turystów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.1. Barnes M.P., Ward A.B. (2008) Podręcznik rehabilitacji medycznej, Wrocław, Elsevier Urban & Partner
2.2. Błacha R., Nowacki M. (1997) Żeglarstwo w rekreacji, w: Sport dla wszystkich. Wybrane dyscypliny, red. T. Wolańska, J. Lisowska, Biblioteka Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej, Tom VIII, Warszawa
3.3. Cerveira F.J.V.M. (2011). Development of a Sailing Yacht for Disabled People Inclusion 32, Instituto Superior Tecnico, Lisboa
4.4. fundacjakeja.org.pl/ (14.10.2015)
5.5. Gąciarz B., Bartkowski J. (2014). Położenie społeczno-ekonomiczne niepełnosprawnych w Polsce na tle sytuacji osób niepełnosprawnych w krajach Unii Europejskiej. Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania, nr II
6.6. Green J.S., Crouse S.F.(1995). The effects of endurance training on functional capacity in the elderly: a meta-analysis. Medicine & Science in Sports & Exercise 27
7.7. http://fundacjaempatia.pl (05.11.2015)
8.8. http://geoforum.pl (15.10.2015)
9.9. www.niepelnosprawni.pl (15.10.2015)
10.10. http://www.imagomaris.eu/pl/(14.10.2015)
11.11. http://jachtempatia.pl/opis-jachtu/dostosowanie-dla-niepelnosprawnych/(17.10.2015)
12.12. http://niepelnosprawni.pya.org.pl/aktualnosci/ii-zgrupowanie-zeglarzy-niepelnosprawnych-w-ramach-15-konkursu-pfron-gorki-zachodnie (17.10.2015)
13.13. http://www.newtosailing.com/disabled.asp (21.10.2015)
14.14. http://www.rya.org.uk/programmes/ryasailability/Pages/AwarenessTraining.aspx(21.10.2015)
15.15. http://ycarcus.pl/(15.10.2015)
16.16. http://www.zagle.com.pl/wydarzenia/empatia-polska-pierwsza-lodz-dla-niepelnosprawnych-i-nie-ostatnia,1_15771.html#Scene_1(17.10.2015)
17.17. https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/321594/disability-prevalence.pdf (21.10.2015)
18.18. https://www.zobaczycmorze.pl (16.10.2015)
19.19. Jaskólski A., Jaskólska A. (2009) Podstawy fizjologii wysiłku fizycznego z zarysem fizjologii człowieka, Wrocław, AWF
20.20. Kaganek K. (2015). Bariery uprawiania turystyki przez osoby niepełnosprawne w kontekście statusu materialnego, Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, Tom 21
21.21. Meyer B.(red.) (2015) Obsługa uczestników turystyki i rekreacji. Wybrane aspekty, Warszawa, Difin.
22.22. Plewa M., Markiewicz A. (2006). Aktywność fizyczna w profilaktyce i leczeniu otyłości. Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii, tom 2, nr 1.
23.23. Prusiński A. (2005). Neurologia praktyczna. Warszawa, Wyd. Lekarskie PZWL,
24.24. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. - Karta Praw Osób Niepełnosprawnych.
25.25. www.pzzn.pl (17.10.2015).