Ekonomiczne Problemy Turystyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 1 (41) 2018

Year of publication: 2018
# Title Page range Authors Actions
1.

Prawne aspekty działania organizacji pozarządowych. problem eliminacji barier prawnych oraz organizacyjnych współpracy w turystyce


(Functioning of Non-Governmental Organization - Legal Aspects. the Problem Of Elimination of the Legal and Organizational Barriers Cooperation in Tourism)
15 (7-21) Zygmunt Młynarczyk, Agata Kosińska-Madera More
2.

Problem finansowania organizacji zarządzających obszarami recepcji turystycznej - przykład struktur lokalnych


(The Issue of Destination Management Organizations' Financing - the Example of The Local Structures)
8 (23-30) Jacek Borzyszkowski More
3.

Aktywność marketingowa organizacji pozarządowych w kreowaniu popytu turystycznego (na wybranych przykładach)


(Marketing Activity of Non-Governmental Organizations in Creating Tourist Demand (at a Chosen Examples))
10 (31-40) Bogdan Gregor, Beata Gotwald-Feja More
4.

Ekonomiczny wymiar bezpieczeństwa pracy - szacunek utraconej produktywności w polskim sektorze turystycznym


(Economic Dimension of Occupational Safety - The Estimation of Lost Productivity in The Polish Tourism Sector)
10 (41-50) Agnieszka Jakubowska More
5.

Narodowe organizacje turystyczne jako przykład instytucji pozarządowych w turystyce


(National Tourism Organizations (NTO) as an Example of Non-Governmental Institutions in Tourism)
8 (51-58) Mirosław Marczak More
6.

Społeczna odpowiedzialność biznesu w branży hotelarskiej


(Corporate Social Responsibility in the Hotel Industry)
8 (59-66) Ewa Mazur-Wierzbicka More
7.

Rozwój regionów dzięki podnoszeniu atrakcyjności produktu narciarskiego - rola organizacji Polskie Stacje Narciarskie i Turystyczne


(Regions Development Due to an Increase of Ski Product Attractiveness - The Role of Polish Association of Ski and Tourist Resorts)
8 (67-74) Jadwiga Berbeka More
8.

Euroregion jako organizacja pozarządowa i potencjalny stymulator rozwoju turystyki transgranicznej


(Euroregion as The Non-Governmental Organization and Potential Stimulation of The Development of Cross-Border Tourism)
10 (75-84) Marianna Greta, Jacek Otto More
9.

Wydarzenie jako produkt turystyczny i jego ocena na przykładzie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem


(Event as a Tourist Product and its Assessment on The Example of The World Cup Ski Jumping in Zakopane)
9 (85-93) Urszula Kęprowska More
10.

Sezonowość w turystyce nadmorskiej - problemy lokalnych rynków pracy. Przykład województwa zachodniopomorskiego


(Corporate Social Responsibility in the Hotel Industry)
10 (95-104) Kamila Radlińska More
11.

Agroturystyka w gospodarce obszarów wiejskich na przykładzie powiatu piotrkowskiego


(Agritourismin the Economy of the Rural Areas on the Example of Piotrkowdistrict)
8 (105-112) Janusz Zrobek More
12.

Działalność regionalnych organizacji turystycznych (ROT-ÓW) i ich wpływ na rozwój turystyki w regionie na przykładzie podkarpackiej regionalnej organizacji turystycznej (PROT)


(Activity of regional tourist organizations (RTOS) and their influence on regional tourism development by example on podkarpacka regional tourist organization (PRTO))
8 (113-120) Patrycja Żeglań, Marian Rzepko More
13.

Wolontariat imprez biegowych w Stowarzyszeniu Sport, Rekreacja, Wolontariat „SFX"


(Volunteering at running events as a part of Sport, Recreation, Voluntary Association “SFX")
9 (121-129) Ewa Kasperska More
14.

Rola brokera innowacji w stymulowaniu dobrych praktyk na przykładzie Izby Gospodarczej „Krąg Turystyki Zdrowotnej”


(The role of innovation broker in stimulating good practices on the example of the Chamber of Commerce „The Circle of Health Tourism”)
8 (131-138) Monika Knefel, Ilona Molenda-Grysa More
15.

Motywacje wolontariuszy i ich rola w promocji turystycznej miejsca organizacji ŚDM (na przykładzie Krakowa)


(Motivations of volunteers and their role in the tourist promotion of the location of World Youth Day (on the example of Krakow))
9 (139-147) Renata Seweryn More