Ekonomiczne Problemy Turystyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2017.4.40-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 4 (40) 2017
The Offer of Tourism And Recreation Business Entities Under Social Programmes on the Example of The Large Family Card

Authors: Iwona Józefowicz
Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Faculty of Physical Education, Health and Tourism, Institute of Geography

Hanna Michniewicz-Ankiersztajn
Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Faculty of Physical Education, Health and Tourism, Institute of Geography
Keywords: social tourism Large Family Card (LFC) Corporate Social Responsibility (CSR)
Year of publication:2017
Page range:10 (29-38)
Klasyfikacja JEL: D31 L83 M14
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Contemporary tourism enterprises operating in market economy more and more often implement the policy of corporate social responsibility, which is conditioned by their business mission. An increasing number of economic entities decide to take part in prosocial programmes oriented at, among others, families in special situations. The article aims to demonstrate the involvement of economic entities taking part in the nationwide Large Family Card (LFC) programme in Poland in the area of tourism and leisure. The results of surveys have shown that despite the fact that economic entities participating in the programme are mostly based in areas where tourist traffic is very intense, they eagerly provide small discounts to multi-child families.The study was funded under grant for research covered by the Statutes of the University.
Download file

Article file

Bibliography

1.Font, X., Garay, L., Jones, S. (2016). Sustainability motivations and practices in small tourism enterprises in European protected areas. Journal of Cleaner Production, 137, 1439–1448.
2.Galor, Z., Majewski, J. (2011). Po co turystyce polityka społeczna? Why does tourism need social policy? Folia Pomerania. Universitatis Technologiae Stetinensis, Oeconomica, 288 (64), 33–44.
3.Green Paper (2001). Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility, COM (2001) 366, Brussels 2001.
4.Hunziker, W. (1951). Social tourism: Its nature and problems. International Tourists Alliance Scientific Commission.
5.Janeš, A, Biloslavo, R., Faganel, A. (2017). Sustainable Business Model: a Case Study of Fonda.si. Annals for Istrian and Mediterranean Studies Series Historia et Sociologia, 1 (27), 175–190.
6.Kowalczyk-Anioł, J., Włodarczyk, B. (2011). Turystyka rodzinna – istota i zakres pojęcia. In: J. Śledzińska, B. Włodarczyk (eds.), Turystyka rodzinna a zachowania prospołeczne (pp. 9–25). Warszawa: Wydawnictwo PTTK „Kraj”.
7.Kuźniar, W., Surmacz, T. (2015). Zastosowanie koncepcji współtworzenia wartości produktu w turystyce wiejskiej – wybrane aspekty. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2 (30), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 853. DOI: 10.18276/ept.2015.2.30-02.
8.Labocha, E., Społeczna odpowiedzialność biznesu – moda, czy konieczność. Retrieved from: www.sob.edu.pl/wp-content/ downloads/sob_moda_czy_koniecznosc.pdf.
9.Mazur-Wierzbicka, E. (2012). CSR w dydaktyce, czyli jak uczyć studentów społecznej odpowiedzialności. Szczecin: Stowarzyszenie Kreatywni dla Szczecina.
10.Minnaert, L., Maitland, R. Miller, G. (2009). Tourism and social policy – The value of social tourism. Annals of Tourism Research, 2 (36), 316–334.
11.Minnaert, L., Maitland, R., Miller, G. (2007). Social tourism and its ethical foundations. Tourism Culture & Communication, 7, 7–17.
12.Minnaert, L., Maitland, R., Miller, G. (2011). What is social tourism? Current Issues in Tourism, 5, 403–415.
13.Pérez-Aranda, J.A. (2014). The social responsibility as a model of tourist. Business and facilitating instruments for its implantation at the Spanish hotel sector. Ramon Llull Journal of Applied Ethics, 5 , 41–64.
14.Porter, M.E., Kramer, M.R. (2011). The Big Idea: Creating Shared Value. Harvard Business Review, 89 (January– February), 62–77.
15.Reichel, J. (2010). Znaczenie i rozwój ekonomii społecznej w Polsce. In: A. Stasiak (ed.), Turystyka społeczna w regionie łódzkim (pp. 11–22). Łódź: Wydawnictwo WSTH.
16.Social Responsibility: Key to Building Reputation and Regaining Trust (2004). The Wirthlin Report, 2 (13).
17.Sysko-Romańczuk, S., Roszkowska, P., Niedźwiecka, A. (2012). Odpowiedzialność biznesu. Teoria i praktyka. Management and Business Administration. Central Europe 2 (115), 26–40.
18.Szromek, A.R. (2013). Wskaźniki funkcji turystycznej i ich współzależność z innymi wskaźnikami ekonomicznymi na przykładzie polskiej gospodarki w latach 2000–2010. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Research Papers of Wrocław University of Economics, 304, Gospodarka turystyczna wregionie. Rynek turystyczny – współczesne trendy, problemy i perspektywy jego rozwoju, 336–349.
19.Wołoszyn, J., Ratajczak, M. (2012). Modele społecznej odpowiedzialności biznesu – rozważania teoretyczne. In: J. Wołoszyn (ed.), Społeczna odpowiedzialność biznesu w obszarze przedsiębiorczości (pp. 7–16). Warszawa: Wydawnictwo SGGW. www.rodzina.gov.pl. www.stat.gov.pl.
20.Zilahy, G. (2016). Sustainable Business Models – What Do Management Theories Say? Vezetéstudomány/Budapest Management Review, 10 (47), 62–72.