Ekonomiczne Problemy Turystyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2015.4.32-08
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 4 (32) 2015
Using the Internet in the Decision Making Process Concerning the Purchase of Tourist Offers

Authors: Anna Przybylska
Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland
Keywords: information society e-tourist purchase decisions
Year of publication:2015
Page range:10 (99-108)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

A more and more considerable factor that contributes to change is the continued development and dissemination of new information and communication technologies. Information and communication technology have led to considerable changes in people’s communication, making it possible to disseminate information not only via traditional media platforms. Owing to Internet companies can create their own communication channels aimed directly at present and future customers. The paper aims at identifying the possibilities of using the Internet in the process of taking and realizing purchase decisions regarding tourist services. The paper is devoted to important transformations that tourism is subject to by promoting information and communication technology. The Internet and mobile technologies change both the media space and the way companies and consumers communicate.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bell D., The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting, Basic Books, New York 1973.
2.Castells M., The Information Age: Economy, Society and Culture. The Rise of Network Society, Vol. 1, Blackwell Publishers, Oxford 1996.
3.Castells M., The Information Age: Economy, Society and Culture. The Rise of Network Society, Vol. 2, Blackwell Publishers, Oxford 1997.
4.Castells M., The Information Age: Economy, Society and Culture. The Rise of Network Society, Vol. 3, Blackwell Publishers, Oxford 1998.
5.Cellary W., Wstęp, in: Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego. Raport o rozwoju społecznym, UNDP, Warszawa 2002.
6.Driggs W., Homo informaticus: Jak cyfrowi konsumenci zachowują się w sieci, ww.ey.media.pl/file/attachment/.../4c/ ey_homo_informaticus.pdf.
7.Drucker P.F., The Age of Discontinuity: Guidelines to Our Changing Society, New York: Harper and Row, 1968.
8.Drucker P.F., Post-Capitalist Society, Harper Business, New York 1993.
9.Goban-Klas T., Sienkiewicz P., Społeczeństwo informacyjne: Szanse, zagrożenia, wyzwania. Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków 1999.
10.Hatalska N., Trendbook, www.hatalska.com, Gdańsk 2011.
11.Jaciow M., Wolny R., Polski e-konsument. Typologia i zachowania, Gliwice 2011.
12.Kalecińska J., Nowe technologie w branży turystycznej, AWF, Warszawa 2013.
13.Karvalics L.Z., Information Society – What Is It Exactly? (The Meaning, History and Conceptual Framework of an Expression), Network for Teaching Information Society, Budapest 2007.
14.Kubicek H. Möglichkeiten und Gefahren der „Informationsgesellschaft“, Tübinger Studientexte Informatik und Gesellschaft, in: S. Rizvi, H. Klaeren, Universität Tübingen, Tübingen 1999.
15.MacCannell D., Turysta – nowa teoria klasy próżniaczej, Muza, Warszawa 2002.
16.Machlup F., The Production and Distribution of Knowledge in the United States. Princeton University Press, Princeton 1962.
17.Porat M.U., The Information Economy, Vol. 1, Office of Telecommunications, US Department of Commerce, Washington DC 1977.
18.Produkty i usługi turystyczne w Internecie, www.google.pl/intl/pl/adwords/resources/turystyka_2008.pdf.
19.Raport Global Trust in Advertising, www.iab.org.nz/images/uploads/Nielsen_global-trust-in-advertising-2012.pdf.
20.SMG/KRC Poland Media, Wykorzystanie Internetu w małych i średnich firmach, 2011.
21.Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2014 roku, GUS w Szczecinie, Warszawa 2014.
22.Stepaniuk K., Wirtualne zwiedzanie w opinii internautów w Polsce, „Ekonomia i Zarządzanie” Vol. 3, No. 3, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2011.
23.Strategia Rozwoju Informatyki w Polsce. Raport I Kongresu Informatyki Polskiej, www.kongres.org.pl/on-line/1-szy_ Kongres/Raport.html .
24.Tarkowski A., Analiza społecznych uwarunkowań dostępu do Internetu, http://zds.kprm.gov.pl/sites/default/files/analiza_ alek_tarkowski.pdf.
25.Toffler A., The Third Wave, Bantam Books, New York 1980.
26.Virtual Tours, www.virtuar.com/virtour/virtual_tours.htm.